Fortsæt til indhold

Chef for Hærens Simulationscenter


Chef for Hærens Simulationscenter

Har du lyst til at være omdrejningspunktet for styrkelsen af Hærens fremadrettede simulationsaktiviteter og sikre implementeringen af decentrale simulationsfaciliteter ved alle Hærens garnisoner?? Har du drivet, den operative indsigt og de evner, der kan medvirke til at optimere den uddannelsesmæssige synergi ved alle Hærens myndigheder i et tæt samarbejde med Hærkommandoen, brigaderne og regimenterne? Så er du måske vores kommende chef for Hærens Simulationscenter i Oksbøl.
Om os
Hærens Simulationscenter (HRN SIMC) oprettes pr. 1. august 2021 og skal varetage Hærens interesser indenfor simulation. Under HRN SIMC etableres decentrale simulationsfaciliteter (DSIMFAC) ved alle Hærens garnisoner. Disse forbindes via et simulationstræningsnetværk og indeholder hver især én af Hærens nye garnisonsskydesimulatorer (GSIMS), et simulationslokale med arbejdsstationer integreret med HTK/LC2IS samt tjenestegrensspecifikke funktionssimulatorer. HRN SIMC er en selvstændig ANSV V enhed som opbygges over de næste år, som forventes fuldt implementeret i 2023 og refererer direkte til chef 2. Kapacitetsafdeling (2KAP).

Du kan finde supplerende oplysninger om 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for at skabe en ny landsdækkende simulationsorganisation med fokus på faglighed, uddannelse, tilgængelighed og innovation.

Som chef for HRN SIMC bliver du overordnet ansvarlig for at indarbejde og optimere anvendelsen af simulation i Hæren, mhp. at rådgive om, styrke og effektivisere funktions-, enheds- fører- og samvirkeuddannelsen. Du vil være chef for både Faggruppe Simulation (FG SIM) i Oksbøl med syv medarbejdere og for de DSIMFAC med i alt 20 decentralt placerede medarbejdere ved Hærens garnisoner.

Du vil være omdrejningspunktet og ansvarlig for styrkelsen og koordinationen af Hærens nuværende og fremadrettede simulationsaktiviteter i dialog med Hærkommandoen (HKO), brigader og regimenter, og skal herunder sikre implementeringen, og den efterfølgende drift og udvikling af de nyoprettede DSIMFAC ved alle Hærens garnisoner.
HRN SIMC etableres med afsæt i nuværende bemanding og tildelte faciliteter ved FG SIM under Kamp- og Simulationssektionen ved 2KAP, suppleret med kompetencer udi den planlagte GSIMS. DSIMFAC opbygges i løbet af de næste par år, hvorfor du som en af dine opgaver vil få ansvaret for at rekruttere, ansætte, uddanne og efterfølgende lede og motivere militære og civile medarbejdere ved alle hærgarnisoner, samt sikre at de får optimale arbejdsvilkår.

Du vil, i samarbejde med Hærens myndigheder, skulle understøtte anvendelsen af simulation både generelt med fokus på operationer til og med troppeenhedsniveau og støtte udviklingen af simulationskoncepter for respektive tjenestegrene, herunder tilsikre fornøden indtænkning og synergieffekt af værnsfælles løsninger.

Herudover vil der være tætte samarbejdsrelationer til Kapacitetsudviklingsafdelingen ved Udviklings- og Planlægningsstaben, til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i relation til drift og videreudvikling af hærens simulationsfaciliteter og til Forsvarsakademiet vedr. simulationsunderstøttet undervisning af Hærens kadetter og elever. Endelig vil du være repræsentant i de pro-jektimplementeringsgrupper, hvori simulation behandles.

Du vil skulle forestå en stor del af den tungere og mere komplekse sagsbehandling og taktiske rådgivning til bataljoner/afdelinger og brigader, ligesom du vil indgå i 2KAP chefgruppe og dermed bidrage til afdelingens mere driftsorienterede opgaver.

Der må påregnes en del rejseaktivitet nationalt mhp. mødedeltagelse og løbende koordination med DSIMFAC og internationalt mhp. deltagelse i møder, materielarrangementer og kontakt til samarbejdspartnere
Om dig
Du er major M331 med Stabskursus, Master i Militære Studier (MMS) eller ækvivalerede udenlandsk videreuddannelse, eller er en erfaren kaptajn M321 med en bred tjenestebaggrund, der har gennemført VUT-I/L eller VUK inklusiv bataljons- og brigademodulet og som har påbegyndt MMS og/eller OFU eller har en anden relevant uddannelse på master niveau. Er du i gang med gennemførelse af MMS eller OFU, ansættes du på en uddannelsesaftale og bestrider stillingen som funktion i højere stilling. Udnævnelse til major af linjen finder tidligst sted når uddannelseskravet er opfyldt.

Du har en operativ profil og har en stor interesse og flair for operationer på alle niveauer, for uddannelse og teknologi og har interesse i at udvikle disse områder. Du har en bred indsigt og baggrund i hæren, herunder tjeneste som underafdelingschef. Du bør desuden have stabserfaring fra operative enheder, studie-, udviklings- og uddannelsesvirksomhed via funktioner på ANSV IV og meget gerne på NIV III eller højere.

Du besidder viden, interesse og erfaring indenfor uddannelsesområdet og formår at bygge bro mellem det tekniske område og uddannelsesområdet, så simulation bliver udnyttet på bedst mulige måde i uddannelsen.

Du er imødekommende og samarbejdsorienteret i forhold til at kunne rådgive brugere om anvendelsen af simulation relateret til deres uddannelsesbehov. Du har en bred ledelseserfaring også gerne indenfor fjernledelse.
Herudover ses dine personlige kompetencer at være:
• Gode evner til at kommunikere, i såvel skrift som tale.
• Interesse i og flair for taktik.
• Interesse i og flair for uddannelsesområdet.
• Udadvendt og en teamplayer med fokus på det gode samarbejde og udvikling af andre.
• Lyst til at opbygge netværk i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet.
• Nysgerrig, videbegærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du forsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et individuelt kvalifikationstillæg alt efter kvalifikationer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tand-lægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du må derfor være forberedt på at du skal vurderes egnet i en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for 2KAP OL Lars K.L. Kristensen, telefon 21 18 03 40, E-mail: DAR-2A-CH@FIIN.DK.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelse er 1. august 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kom-mende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2KAP er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske vå-bensystemer.
Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteenhed (GSE), et Tjenestegrensinspektørelement og et Koordinationselement for ildstøtte.

Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.06.2021

Indrykningsdato

09.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent