Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til erfaringsindhentning og dataanalyse


Sagsbehandler til erfaringsindhentning og dataanalyse

Har du lyst til at arbejde i en stab på styrelsesniveau, og kan du se sammenhænge og optimeringsmuligheder på tværs af en række fagområder? Har du let ved at samarbejde på flere organisatoriske niveauer? Så er du måske vores nye sagsbehandler inden for erfaringsindhentning (lessons identified/lessons learned (LI/LL)) og dataanalyse.
Om os
Hjemmeværnskommandoen er en selvstændig styrelse under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnskommandoen omfatter chefen for Hjemmeværnet og den kommitterede for Hjemmeværnet samt Hjemmeværnsstaben.

Hjemmeværnskommandoens Udviklings- og Analyseafdeling er en vigtig spiller i rammesætningen af Hjemmeværnets langsigtede udvikling. Opgaverne rækker fra forligsforberedende arbejde over udarbejdelse af udviklingskoncepter til bidrag til øvrige områder for Hjemmeværnets udvikling, herunder forligsimplementeringsprojekter.

Afdelingen er også ansvarlig for Hjemmeværnets kontrol- og tilsynsvirksomhed samt Hjemmeværnskommandoens datagenerering til den løbende driftsopfølgning og udviklingsvirksomhed i Hjemmeværnet. Som en del af denne opgave vil afdelingen også fremadrettet være ansvarlig for Hjemmeværnets erfaringsindhentning (LI/LL-proces), herunder gennemførelse af strategiske og tværgående analysearbejder, samt tilsyn og kontaktbesøg ved Hjemmeværnets enheder og myndigheder.

Afdelingen består af en chef og ni medarbejdere.

Udviklings- og Analyseafdelingen er en del af Hjemmeværnskommandoens Planlægningsdivision, som har til huse på Vordingborg Kaserne.
Om stillingen
Hjemmeværnskommandoen ønsker at styrke sammenhængen mellem opnåede erfaringer og resultater i fremadrettede styring og udvikling i Hjemmeværnet. Vi ønsker at fokusere mere på ”at gøre det rigtige og nødvendige” med effektive midler som er til gavn for organisationen og vores opgaveløsning. Stillingen som sagsbehandler på områderne inden for LI/LL og dataanalyse er en vigtig brik i denne ambition.

Arbejdsområdet er en relativt nyt, hvorfor der er behov for at skabe nye tilgange, idéer og processer for at indfri ambitionen. Stillingen giver mulighed for, at den rette kandidat selv kan præge stillingsindholdet og påvirke stillingens fokus. Der ses muligheder for succes i stillingen på mange fagområder og niveauer – fra identifikation af den afgørende detalje til behovet for strategiske drejninger. Det er sammenhænge og effekt, der i sidste ende har betydning. I den forbindelse kan der blive tale om, at der skal skabes en ny konceptuel tilgang og etableres et ”LI/LL regime”, der sikrer at erfaringer bliver omsat til ønskede forbedringer.

Som en del af Hjemmeværnskommandoens erfaringsindhentning og kontrolvirksomhed forventes det, at du deltager i inspektioner og kontaktbesøg samt sagsbehandler de indhentede erfaringer og udarbejder analyser mv.

Analyse af data og generering af prognoser samt ”early warnings” er ligeledes en del af stillings indhold. I denne sammenhæng er der behov for samarbejde med afdelingens egen og andre ”datagenereringsspecialister”.

Endelig vil stillingen rumme mulighed og behov for at bidrage til afdelingens øvrige opgaveløsning gennem deltagelse i, eller være selvstændig ansvarlig for, arbejdsgrupper, projekter og lignende.

Stillingsindholdet vil blive mere præcist fastlagt i forbindelse med valget af den rette kandidat og dennes uddannelsesniveau, kompetencer, ønsker og potentiale.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlogskaptajn eller ønsker at blive det. Stillingsindholdet vil blive justeret alt efter din grad.

Du er en selvstændig, konstruktiv og engageret person, der kan samarbejde med andre på flere niveauer, dvs. med andre sagsbehandlere og chefer. Du kan planlægge og du finder løsninger på opståede behov og udfordringer. Du tager initiativ og forudser behov, ligesom du sammen med resten af teamet udvikler nye og forbedrede forretningsgange og procedurer. Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning.

Du forventes at være en erfaren og stabil officer med gode anlæg for at arbejde vedholdende og helhedsorienteret i samspil med andre. Din personlige integritet, analytiske evner og ansvarsfølelse er kompetencer, som vil være essentielle for dig at bringe i spil i denne stilling.

Selv om mange opgaver skal løses i et højt tempo og med korte terminer, har en lang række af afdelingens opgaver et langtrækkende eller længerevarende perspektiv. Du skal derfor også have sans for og lyst til at arbejde med opgaver, hvor ”det lange seje træk” og indfrielse af delmål giver dig motivation og tilfredsstillelse.

Erfaring fra Hjemmeværnet, generering af DeMars rapporter og/eller BI/BO er en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 eller 5, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter, majorer/orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling med en uddannelsesaftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Fast tjenestested er i Vordingborg.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte fungerende chef for afdelingen, major Søren Schjødt Kærgaard på telefon 41 18 28 60 eller via mail hjk-uda01@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021, men der ventes gerne på den rette kandidat.

Ansøgningsfristen er 20. juni 2021, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 26.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

07.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent