Fortsæt til indhold

Bataljonsbefalingsmand til Panserbataljonen ved Jydske Dragonregiment


Bataljonsbefalingsmand til Panserbataljonen ved Jydske Dragonregiment

Har du autoritet og vilje til at være rollemodel for alle personelgrupper? Kan du indgå i Panserbataljonens Command Team og udgøre en af de bærende kræfter i ledelsen af Bataljonen? Kan du tænke både taktisk og strategisk? Så er du måske panserbataljonens næste bataljonsbefalingsmand?
Om os
Panserbataljonen ved Jydske Dragonregiment er kapacitetsbataljon for kampvognsvåbnet. Siden nyordningen trådte i kraft, har bataljonen varetaget ansvaret for uddannelse af kampvognsenheder til og med eskadrons niveauet. Dette indebærer også ansvaret for kursusvirksomheden og bidrag til studie- og udviklingsvirksomheden. Herudover varetages delopgaver i relation til den pansrede bjærgningsuddannelse.

På kort sigt er bataljonens prioriterede opgave uddannelse og klargøring af kampvognseskadronerne til udsendelse i eFP og beredskaber. Parallelt med denne uddannelse er bataljonens fokus rettet mod udvikling og fastholdelse af kampvognsekspertisen, med henblik på at tilsikre et højt fagligt niveau.

Bataljonsstaben skal på lavt beredskab kunne opstilles som et bataljonshovedkvarter eller specifikke task forces, der kan anvendes til opfølgning ved en længerevarende indsættelse i fuldspektrums operationer. Som følge heraf deltager panserbataljonen i 2. Brigades føringsuddannelse.

Panserbataljonens hverdag er præget af et dynamisk arbejdsmiljø med et højt tempo. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde med alt personel og enheder.
Om stillingen
Som bataljonsbefalingsmand bliver du en del af bataljonens Command Team og dermed en nærtstående medarbejder, som rådgiver og vejleder bataljonschefen målrettet og loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på bataljonens opgaveløsning. Du forventes, at bringe din solide gelederfaring i spil i samarbejdet i Command Teamet med chefen for Panserbataljonen og til gavn for bataljonens samlede opgaveløsning.

Det forventes, at du som bataljonsbefalingsmand objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer. Du er i stand til at bidrage konstruktivt kritisk med løsningsforslag til optimering af ledelse og beslutningsgrundlag.

Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle af bataljonens fagområder, og du vil i virket som bataljonsbefalingsmand være bataljonens militært set bedste mellemleder.

Bataljonsbefalingsmanden har en tæt kontakt til mellemlederniveauet, og skal derfor være med til at udvikle befalingsmandskorpset i dialog med regimentsbefalingsmanden, brigadechefsergenten, bataljonens enheder, de mange kolleger ved Jydske Dragonregiment og bredt ud i Hæren.

Bataljonsbefalingsmanden skal selvstændigt identificere og bearbejde med sammenhænge på tværs mellem niveauerne, særligt mellem underafdeling, bataljon, brigader og skole-/uddannelsesstrukturen. Dette sætter bataljonsbefalingsmanden i stand til at tegne udviklingen af personellet på kort, mellemlang og lang sigt – koordineret med forventede behov samt udviklingen i de militære uddannelser.

Som bataljonsbefalingsmand skal du ydermere være i stand til at kunne virke som mentor og rådgiver for de yngre mellemledere ved bataljonen, og i samråd med regimentsbefalingsmanden tage ansvar for talentudpegning og -udvikling af konstabel- og stregbefalingsmandsgruppen ved bataljonen. Du forventes at kunne motivere og udvikle stregbefalingsmændene ved Panserbataljonen i tråd med Hærens befalingsmandsstrategi.

Du kan umiddelbart indtræde som sagsbehandler på specifikke områder i koordination med bataljonens stabschef.
Om dig
Du er udnævnt chefsergent. Hvis ikke du er chefsergent forventes, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent. Du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Vi forventer, at du har detaljeret erfaring fra flere specialer i kampenheder på flere niveauer og et indgående kendskab til kamptroppernes organisation. Du er faglig kompetent – gerne indenfor kampvognsvåbnet, så du kan bidrage substantielt inden for dit ansvarsområde.

Du er i stand til, at arbejde selvstændigt, altid holde et højt fagligt niveau og på eget initiativ kunne iværksætte tiltag, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede Staben, S7 og kampvognseskadronerne. Du kan indtage en nøglerolle i udviklingen af bataljonens stregbefalingsmænd, og kan varetage udarbejdelse og koordination af tjenesteplaner. Du kan desuden rådgive og vejlede den enkelte soldat/fører, både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold.

Du kan fremstå som en rollemodel og være bredt respekteret i hele bataljonen. Du opfattes som en kompetent befalingsmand, og kan være en af de drivende kræfter for opretholdelse af korpsånden ved Panserbataljonen.

Du er nytænkende, visionær, omstillingsparat har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed. Du er indstillet på, at indgå i bataljonens samlede opgaveløsning og drift som sagsbehandler på alle sagsområder.

Du besidder gode sproglige kvalifikationer inden for dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Panserbataljonen, OL J. Møller-Pedersen på tlf. 22 62 40 80 eller via mail: JDR- jdr-1b-ch@mil.dk .
Du kan søge oplysninger om stillingens indhold og specifikke opgaver ved CSG Daniel De Giorgi på mail: jdr-1b-btnbm@mil.dk, alternativt kan du kontakte regimentsbefalingsmanden CSG Bo Hougaard på tlf. 21 20 57 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 25. Stillingen ønskes besat den 1. august 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

28.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent