Fortsæt til indhold

Master i Militære Studier samt Operations og Føringsuddannelsen – forskningsbaseret videreuddannelse


Master i Militære Studier samt Operations og Føringsuddannelsen – forskningsbaseret videreuddannelse

Er du officer eller civilt ansat under Forsvarsministeriets myndighedsområde – herunder også Beredskabsstyrelsen – og vil du videreuddanne dig til myndighedsområdets højeste leder- og chefniveauer? Så er der nu åbent for ansøgning til Master i Militære Studier (MMS) samt Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) med studiestart henholdsvis i november 2021 og maj 2022.
Om os
MMS er tæt knyttet til professionen som officer i Forsvaret. Derfor udbydes- og anvendes MMS primært med henblik på at dække Forsvarets interne behov for uddannede officerer på højeste funktionsniveau.

MMS udbydes som et samlet uddannelsesforløb, der giver titlen ”Master i Militære Studier”, samt endvidere som et enkeltmodulsforløb (EMF), som er det nødvendige militære supplement, hvis du har en civil master- eller kandidatuddannelse og ønsker at kvalificere dig til en stilling som officer på højeste funktionsniveau eller lignende civil stilling inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Såfremt du ønsker at søge om optagelse på MMS enkeltmodulsforløb skal du tydeligt anføre dette i din ansøgning samt vedlægge dokumentation for din gennemførte civile master-/kandidatuddannelse.

Officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet kan desuden søge optagelse på OFU med studiestart i maj 2022.

Bemærk: Der er studiestart for to hold på MMS; henholdsvis den 8. november 2021 og den 9. maj 2022.

Modulerne på MMS udbydes i en fastlagt årlig cyklus. Der gennemføres som hovedregel afsluttende eksamen med enten ekstern eller intern bedømmelse på hvert modul. Eksaminerne vil normalt enten være skriftlige eller en kombination af skriftlig og mundtlig (synopsiseksamen).

Både MMS og OFU gennemføres som ”blended learning” – en vekslen mellem tilstedeværelsesperioder og distancelæringsaktiviteter. Tilstedeværelsesperioderne vil blive gennemført på Forsvarsakademiet (København) samt egnede militære etablissementer i Danmark eller som udrykning/rejse til udlandet.
Om stillingen
MMS forbereder de studerende til stillinger på højeste ledelsesniveau samt efterfølgende chefniveau og lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske samt ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Uddannelsen fokuserer på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet og blandt statens virkemidler, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning. Uddannelsen er forskningsbaseret og forholder sig til problemstillinger og metoder, der er relevante for Forsvaret, det danske- samt det internationale samfund.

MMS er en akkrediteret masteruddannelse med en belastning på 60 ECTS (European Credit Transfer System), der er normeret til ca. tre års varighed. Uddannelsen kan dog gennemføres på ca. to år. Der er faglig og interessemæssig valgfrihed i dele af uddannelsen. MMS er et deltidsstudie og skal afsluttes inden for seks år, fra den studerende påbegynder den samlede uddannelse.

For en studerende, der gennemfører studiet på de normerede ca. tre år, skal der påregnes tilstedeværelsesdage i forbindelse med undervisningen i et omfang på ca. 10 – 15 dage pr. semester (halvår). Herudover vil der være en arbejdsbelastning på ca. 150 – 250 timer pr. semester i forhold til selvstændige læringsaktiviteter og selvstudie, som den studerende skal tilrettelægge selvstændigt og eventuelt i samråd med sin chef.

MMS baseres på tre konstituerende søjler: Militær Ledelse, Militær Strategi og Militære Operationer.

Som indledning til uddannelsesforløbet skal der gennemføres et obligatorisk introduktionsmodul på 5 ECTS inden der gives adgang til MMS-uddannelsens grundmoduler. Efterfølgende skal den studerende gennemføre et grundmodul på 10 ECTS inden for hver af de konstituerende søjler. Derudover skal der gennemføres et eller to Flex-moduler (afhængig af Flex-modulernes ECTS omfang). Afslutningsvis skal den studerende udarbejde et Masterprojekt.

STUDIESTART:
Som noget nyt har Forsvarsakademiet valgt at starte to MMS hold op hvert år. Det betyder at der er studiestart både i november 2021 og i maj 2022. Hvorvidt du vil få studiestart i november eller i maj afhænger af det aktuelle ansøgerfelt mv. Du opfordres til at anføre i din ansøgning om du ønsker at starte i november eller i maj eller begge dele. Dette gøres ved afkrydsning i spørgeskemaet når du udfylder din ansøgning.

OPERATIONS- OG FØRINGSUDDANNELSEN:
Formålet med OFU er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne bestride landmilitære stillinger i operative nationale og multinationale stabe på brigade-, divisions-, korps- og Land Component-niveau.
OFU består af videreuddannelseskurset Advanced Land Operations (ALO), der udbydes uden for rammen af MMS, samt et efterfølgende Flex-modul Component Campaign Planning (CCP) i rammen af MMS.

OFU gennemføres normalt forud for- og i sammenhæng med gennemførelsen af MMS eller Enkeltmodulsforløb. Ved ansøgning om optagelse på MMS skal du tilkendegive, om du ligeledes ønsker at ansøge om optagelse OFU. CCP-delen af OFU udgør 10 ECTS point i Flex-delen af den samlede MMS.
OFU kan kun søges af officerer i Hæren eller Hærhjemmeværnet. Dog kan alle, uanset værn, som er optaget på MMS, søge om optagelse på CCP-delen af uddannelsen. Dette forudsætter dog, at man har bestået Grundmodulet i Militære Operationer.
Bemærk: Studerende der både bliver optaget på OFU og MMS skal gennemføre MMS Introduktionsmodul, som har studiestart henholdsvis den 8. november 2021 og den 9. maj 2022, forud for opstarten på ALO.

Der er studiestart på OFU den 1. august 2022 og første tilstedeværelse på ALO den 8. august 2022. ALO afsluttes i marts 2023, hvorefter CCP gennemføres frem til ultimo juni 2023.
Du kan læse mere om OFU på www.fak.dk.
Om dig
MMS er en akkrediteret masteruddannelse og kan søges af alle, der honorerer følgende krav:
- Er officer under Forsvarsministeriets myndighedsområde – herunder også Beredskabsstyrelsen – på M321/U321 eller M322/U322 niveau med minimum 2 års relevant erhvervserfaring.
Vedr. civile ansøgere (ansat under Forsvarsministeriets myndighedsområde eller som ekstern ansøger):
- Har en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og
- Minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

I forbindelse med optagelse på studiet vurderes ansøgere inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde blandt andet ud fra nedenstående kriterier (uddrag af FKO VEJL 180-1 af marts 2014):
- Ansøgerens egnethed til major- og orlogskaptajnsniveauet og højere – herunder operativt.
- Den indstillende myndigheds bemærkninger og prioritering af ansøger.
- Ansøgerens tjenestemæssige baggrund.
- Ansøgerens bedømmelsesgrundlag.
- Ansøgerens vandel.
- Ansøgerens studieegnethed.
- Ansøgerens honorering af helbredsmæssige krav.

For optagelse på OFU tillægges følgende supplerende kriterier betydning:
- Stabstjeneste på minimum afdelingsniveau.
- Gennemført hele Føringskursus (Bataljons- og Brigadekursus) eller Videreuddannelsestrin I for Ledere.
- Minimum tre års tjenesteerfaring som kaptajn.
- Gode resultater fra taktik og stabsarbejde på de militære lederuddannelser, samt den taktiske og operative tjeneste på kaptajnsniveauet.

Herudover skal du være motiveret for personlig og faglig udvikling, og med din faglige erfaring samt akademiske baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser, forventes du at bidrage aktivt til den samlede læring på uddannelsen. Din deltagelse, interaktion og sparring med medstuderende, undervisere samt din arbejdsplads er væsentlig for at du kan opnå resultater og bidrage til et godt og motiverende studiemiljø.

Under uddannelsen skal du:
- Indgå i forskellige sammenhænge, studiegrupper m.m., hvilket fordrer samarbejde og planlægning.
- Definere dele af indholdet af din master ud fra interesse og eget vurderet behov, hvilket kræver motivation og selvindsigt.
- Håndtere din samlede studieportefølje samt koordinere dine samlede ressourcer i forhold til studiet, familien og dit job, hvilket kræver planlægning, fleksibilitet samt aktiv styring.
- Trives med at være en del af et højt fagligt og akademisk miljø på kvalifikationsramme niveau 7 (master- og kandidatniveau), hvor selvstændighed og initiativ medvirker til, at du når egne fastsatte mål og ambitioner for uddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Søg uddannelsen ved at trykke på linket ”Søg den ledige stilling”.

Ansøgningsfristen er søndag d. 20. juni 2021.

Inden du søger, bedes du orientere dig om hvorvidt der ved din myndighed er interne krav eller procedurer, som du skal overholde og være opmærksom på. Dialogen med din nærmeste chef kan afdække dette.

Du bedes vedhæfte følgende i forbindelse med din ansøgning:
- En kort motiveret ansøgning (maks. en side).
- Curriculum Vitae (CV).
- Eksamens-/karakterbevis – både fra Videreuddannelsestrin I/L og/eller Videreuddannelseskursus samt eventuelt civilt gennemførte uddannelser på niveau 6 og 7 (hhv. bachelor/diplom og master/kandidat).
- Eventuel udfærdiget FOKUS-bedømmelse/personeludtalelse fra adgangsgivende uddannelse (Videreuddannelsestrin I/L el. Videreuddannelseskurser for officerer).
- Seneste FOKUS-bedømmelse eller Personudtalelse (maksimalt 6 måneder gammel), gerne afgivet i anledning af ansøgning til MMS.
- Relevante påtegninger/stillingtagen til din ansøgning jf. din myndigheds interne procedure.
- Eventuelle udtalelser eller andet, som du mener styrker dit kandidatur.

OPTAGELSESPROCES:
Optagelsesprocessen er længerevarende, da der ved behandlingen af ansøgningerne indhentes oplysninger fra relevante styrelser og myndigheder, herunder ansøgers egen myndighed, Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt Forsvarsakademiet. Den endelige udvælgelse af ansøgere besluttes på et møde med repræsentanter fra de indstillende myndigheder i Forsvaret samt Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsakademiet. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning d. 8. oktober 2021.

PRIS:
For studerende ansat inden for Forsvarsministeriets område er der ingen kursusafgift, men tjenestestedet betaler relaterede omkostninger til uddannelsen (time- og dagpenge, transport, kost og logi). Forsvarsakademiet betaler for kost og logi under internatophold.

For eksterne ansøgere er der fastsat en kursuspris på ca. 60.000 kr. for den samlede uddannelse (afhængig af valg af Flex-moduler). Prisen dækker Forsvarsakademiets meromkostninger i forhold til at optage et begrænset antal studerende ekstra. Meromkostninger dækker blandt andet administration, vejledning, retning af opgaver, censorer ved eksterne bedømmelser, bøger samt udgifter til internat-/seminarophold.

Udover kursusprisen skal eksterne studerende selv dække eventuelle omkostninger til transport, logi (hvis man har behov for at overnatte i forbindelse med undervisning, der ikke er internat-/seminarophold), mad og drikke samt computer og studieredskaber.

KONTAKT OG YDERLIGERE INFORMATION:
Hvis du vil vide mere om MMS og OFU, kan du gå ind på www.fak.dk og læs om uddannelserne. På hjemmesiden kan du bl.a. finde studieordningen, modulbeskrivelser, uddannelsesskitsen samt se mere materiale om optagelsesprocessen. Hvis du bliver optaget på MMS, skal du følge studieordningen for 2020.

Du er også velkommen til at kontakte studieleder orlogskaptajn Claus Rasmussen på telefon 728 17062, eller studievejleder major Allan Therkelsen på telefon 728 17061, hvis du har spørgsmål om MMS.

Vil du vide mere om OFU kan du kontakte major Morten Johnsen på telefon 728 17437 / mobil: 22320802.

OM FORSVARSAKADEMIET:
Forsvarsakademiets fornemmeste opgave er at uddanne officerer, der kan føre, lede og udvikle militære enheder i krig, krise og konflikt. Forsvarsakademiets vision er at udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO.
Forsvarsakademiet er desuden en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk oprindelse eller andet til at søge uddannelsen som et led i egen udvikling og kvalificering, men også for at tilføre uddannelsen værdifulde input til glæde for det samlede udbytte ved de studerende, deres arbejdspladser samt samfundet generelt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fast bopæl

Geografi

Intet fast arbejdssted

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

27.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent