Fortsæt til indhold

Chef for S35 ved Hjemmeværnsdistrikt Østjylland


Chef for S35 ved Hjemmeværnsdistrikt Østjylland

Har du lyst til at prøve kræfter med en stilling som udfordrer flere sider af dit lederskab samtidigt? Kan du samle og holde mange tråde på én gang? Og har du lyst til at arbejde i en organisation, som rummer både ansatte, frivillige og reservepersonel i sin bemanding? Så er denne stilling måske noget for dig.

Vi søger en operativ erfaren og planlægningsstærk operationsofficer, der igennem initiativ, samarbejde og kommunikation understøtter opnåelse af resultater.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor hver enkelt stabsmedlem bidrager til distriktets samlede opgaveløsning. Både som specialist inden for eget ressort, men også med viden og erfaring af generel karakter.

Staben ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er organiseret som en kampbataljonsstab, hvor ansatte, frivillige og personel af reserven gennemfører planlægning, tilrettelæggelse, og kontrol af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, operativt virke – herunder både varslede og uvarslede operative indsættelser i distriktets ansvarsområde, og alle de mange tjenester, som skal understøtte en udfoldelse af enhedens kapaciteter.

S3/5-søjlen er kendetegnet ved at være centrum for al planlægning og indsættelse af Hjemmeværnssoldater i Østjylland. Vi har en ligefrem tiltaleform, og lægger stor vægt på troværdighed, ærlighed og fleksibilitet.

En afgørende dimension i vores virke er samarbejde. Stærke samarbejdsrelationer, interne såvel som til de øvrige dele af Forsvaret, civile myndigheder, politi og beredskab er forudsætningen for vores virke og den tværgående opgaveløsning.

Om stillingen
Du kommer til at indgå i ledelsen af den samlede stabsstruktur, som består af 13 militære og civile fastansatte, frivillige stabsofficerer og personel af reserven fordelt på søjlerne 1 til 10. Du vil virke som ét af tyngdeområderne i processen med planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af indsættelser og beredskab ved enheden. Som CH O vil du virke som omdrejningspunkt for de øvrige søjler i staben, ligesom du er en stærk drivkraft i den operative planlægningsproces. Du løser opgaven i respekt for de funktionsvilkår den frivillige struktur arbejder under, men du er garanten for kvalitet og overholdelse af diverse terminer.

Stillingen indeholder en høj grad af frihed og ansvar, og du skal både varetage specifikke områder/opgaveløsninger, men samtidigt være til rådighed som sparringspartner overfor de øvrige søjleledere ved enheden. Herunder vil du have personaleansvar overfor en ansat i SSG i søjlen og et stort antal frivillige og reserveofficerer.

Du vil i det daglige virke referere til stabschefen, men du vil også indgå i fælles opgaveløsninger i samarbejde med søjlelederne. Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Af opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:

Overordnet ansvarlig for ledelse og fordeling af opgaver indenfor S35-søjlen.

Ansvarlig for at distriktets operative plankompleks ajourføres.

Ansvarlig for BBF, SOP mv.

Dækker ad hoc for vakante områder efter direkte aftale.

Udvikling af din søjle, så den kan løse nuværende og fremtidige opgaver.

Styring, koordinering og prioritering af ressourcer, herunder målfastsættelse og direktiv for udvalgte tjenesteområder.

Projektofficer på større planlægningsarbejder ved distriktet, eksempelvis distriktsøvelser mv.

Som en integreret del af distriktets operative stab, og distriktets vagthavende roste skal du påregne en uges VH-vagt ad gangen cirka hver 5. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Du vil blive tildelt enkeltmandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads efter nærmere direkte aftale, idet tilstedeværelse anses for essentielt. Der må forudses nogen rejseaktivitet – og påregnes skæve arbejdstider i et vist omfang. Jobbet kræver noget aften- og weekendarbejde.

Om dig
Du er kaptajn i Hæren og har gennemført Videreuddannelsestrin l/ledere (VUT-l-L), Føringskursus (FØRKUR) eller tilsvarende. Hvis du er premierløjtnant, som er i gang med eller optaget på Føringskursus, kan stillingen søges mod at indgå en uddannelsesaftale.

Har du ambitioner om at læse MMS vil der i stillingen være muligheder for dette efter nærmere aftale.

Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og du er vant til at træffe og gennemføre beslutninger. Du er åben for at arbejde med frivillige hjemmeværnssoldater og reservepersonel, og du møder dem fordomsfrit, hvor de er, herunder særligt med respekt og forståelse for forskelligartetheden.

I funktionen som chef for S3/5 forventes det at du er i stand til at omsætte chefens hensigt til konkrete manøvreplaner for distriktets underlagte kompagnier. Samtidig er du nærværende og tydelig i formidlingen af de operative behov internt i staben således at øvrige søjler kan bidrage til at understøtte opgaveløsningen på en hensigtsmæssig måde.

Du er en fleksibel og empatisk holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med opbygningen af militære kapaciteter.

Du har en god taktisk forståelse for kompagni- og bataljonsniveauet, og du kan initiere og udarbejde planer for indsættelser på bataljonsniveauet i rollen som stabschef under et stabsarbejde.

I stillingen vil du få afprøvet dine evner indenfor alle fokuskompetencerne men med tyngde indenfor områderne Stabilitet og Resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN, BDE eller føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Aarhus.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, KN Mads Welling Roulund på tlf.: 72 44 00 10, eller via mail: HDEJY-CHOPU@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Pia Knudsen på tlf. 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 19. maj 2021 og ansættelsessamtaler gennemføres løbende. Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er placeret på Holmstrupgårdvej i Brabrand, Aarhus. Distriktet dækker samme geografiske område som Østjyllands Politikreds. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets stab består af en søjlestruktur fordelt fra S1 til S10, og vi er i alt 13 fastansatte medarbejdere og med yderligere 53 frivillige og reservepersonel i distriktets samlede stab.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.05.2021

Indrykningsdato

03.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent