Fortsæt til indhold

Chef for Skydesikkerhedssektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Chef for Skydesikkerhedssektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Er du klar til at tage ansvaret for drift og udvikling af værnsfælles skydesikkerhed og naturdrift med en stor kontaktflade til hele Forsvaret? Så kan det være dig, vi har brug for som sektionschef for Ejendomsstyrelsens Skydesikkerhedssektion.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et full service ejendomsselskab. Vi arbejder for, at vores ejendoms- og serviceydelser skal være let tilgængelige og leveringssikre, så vi medvirker til, at vores kunder og brugere kan arbejde for Danmark interesser og sikkerhed.

Ejendomsstyrelsen beskæftiger knap 600 medarbejdere i hele Danmark og er organiseret i tre divisioner.

Stillingen, som chef for Skydesikkerhedssektionen, er organisatorisk placeret i Servicedivisionens Sikkerhedsafdeling. Skydesikkerhedssektionen er én af to sektioner i Sikkerhedsafdelingen. Sektionen består af 55 militære og civile medarbejdere, som er organiseret i fem bemandede skydeområder og et naturdriftselement. De fem bemandede skydeområder ledes af selvstændige chefer og ledere, som er placeret i hele Danmark.

Skydeområder har ansvaret for den ydre sikkerhed i værnsfælles skydeområder og vejleder skydende enheder om skydeterrænets uddannelsesrelaterede anvendelsesmuligheder herunder udarbejdelse af sikkerhedskalker. Områderne fører endvidere tilsyn med anvendelsen af terræner, indsætter brandberedskab og leder brandbekæmpelse i Oksbøl og Borris skyde- og øvelsesterræner.

Skydesikkerhedssektionen leder koordinationsforum for skyde- og øvelsesterræner, samt fastholdelse af krav og forventninger til udvikling af skydebaneområdet på kort, mellemlang og lang sigt. Sektionen varetager også Ejendomsstyrelsens skydebaneinspektørfunktion, som fører tilsyn med overholdelse af gældende fysiske krav til skydebaner inden for Ejendomsstyrelsens ansvarsområde.

Naturdriftselementet varetager skov- og naturdrift samt planlægning og støtte til gennemførelse af jagt på Forsvarsministeriets arealer.

Dagligdagen er præget af et ubetinget fokus på service og sikkerhed, så brugende enheders behov for vejledning og støtte til gennemførelse af sikre uddannelsesaktiviteter i de værnsfælles skyde- og øvelsesterræner blive tilgodeset i størst muligt omfang.


Om stillingen
Som sektionschef for Skydesikkerhedssektionen vil du være ansvarlig for, at sektionen har en velfungerende drift, hvor medarbejderne kan se deres bidrag i en større sammenhæng. Du har ansvaret for at sikre en fortsat udvikling af en god service til vores brugere i hele landet og en effektiv drift af sektionen. Det kan du bedst gøre ved at sætte dig ind i skydeområdernes drift og den støtte, som er en forudsætning for, at brugerne kan opnå deres uddannelsesmål.

Du skal kunne holde fokus på den kontinuerlige opretholdelse af skydeområdernes drift og samtidig lede udviklingen på længere sigt. Du skal endvidere kunne bidrage med selvstændig behandling af sager vedrørende skydeområdet og naturdrift på styrelsesniveau. Du skal i den forbindelse kunne repræsentere Ejendomsstyrelsen på strategisk niveau både internt og eksternt i formelle og uformelle fora.

Dine personlige evner, dit engagement og din vedholdenhed er afgørende for, at skydesikkerhedsområdets behov bliver tilgodeset og prioriteret rettidigt, så brugernes behov også fremadrettet kan blive tilgodeset.

Der vil blive lagt vægt på, at du har indgående kendskab til drift og udvikling af skyde- og øvelsesterræner, da den nuværende service og plan ubetinget skal kunne opretholdes.

Ordentlighed er et nøgleord i ledelse af styrelsen, og det forventer vi naturligvis også af dig, ligesom det falder dig naturligt at tage ansvar.

Stillingen er med fast tjenestested i Oksbøl. En del rejseaktivitet må forventes, da sektionens medarbejdere arbejder i Jylland, på Sjælland og Bornholm.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn, alternativt kaptajn/kaptajnløjtnant og er optaget på Master i Militære Studier eller har gennemført en relevant uddannelse på masterniveau.

Du skal kunne lede drift og udvikling af sektionen med en ledelsesstil, som er motiverende og samarbejdende. Det er en fordel, hvis du har erfaring med distanceledelse af medarbejdere. Du har gode evner i forhold til styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for såvel detaljen som helheden. Samtidig forstår du at omsætte problemstillinger til konkrete opgaver med proces- og tidsplaner, som fører til hensigtsmæssige løsninger. Du har gode formuleringsevner i skrift og tale, som du forstår at anvende til korte og præcise beskrivelser, når du skal finde løsninger.

Som person er du positiv, imødekommende og tillidsvækkende, hvilket gør det nemt for dig at skabe og vedligeholde relationer. Du indgår aktivt i – og bidrager til – et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone. Du vedligeholder og udbygger dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at sektionen gennemfører og afslutter opgaverne med tilfredsstillende resultater.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er i gang med en at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Sikkerhedsafdelingen, oberstløjtnant Helmuth Gerhard Borchert, på telefon 3060 1499 eller mail fes-chsa@mil.dk. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144.

Frist for ansøgning: Søndag den 23. maj 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 22/23.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.05.2021

Indrykningsdato

26.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent