Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger – Delingsførere til Totalforsvarsstyrken ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland


Rådighedsstillinger – Delingsførere til Totalforsvarsunderafdelinger ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland (HDNJY) søger delingsførere til Totalforsvarsstyrkekompagnier (TFS).
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Vest.

Distriktet består af 23 hjemmeværnskompagnier og en operativ stab, der er bemandet med fastansatte og frivilligt personel.

Distriktet yder bistand til Forsvaret, samfundet, Totalforsvaret og Politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning.

Totalforsvarskompagnierne opstilles på tværs af landet, og består af hjemsendte værnepligtige fra Hæren. Til føring af kompagnierne opstilles føringsstrukturer bestående af reservister. Totalforsvarskompagnierne er infanterikompagnier, og skal kunne fungere som sådan i krise og krig og i løsningen af de opgaver der tilfalder hjemmeværnsdistriktet. Det kan være bevogtning, sikring, overvågning, kamp fra stilling, march, afsøgning og BSO. Meget af uddannelsen vil foregå ved skarpe militære objekter i distriktets AOR.

I fredstid træner førerne disse discipliner via øvelser og kurser i Hjemmeværnet og Forsvaret, samt støtter andre af Hærens enheder hvilket betyder, at du har mulighed for at bevare kontakten til dit stamregiment.

I indeværende forsvarsforlig skal antallet af Totalforsvarskompagnier forøges kraftigt. Det er som led i denne forøgelse, at 1. Totalforsvarskompagni bemandes yderligere. Førerkadren til kompagniet består af 7 officerer, 1 kommandobefalingsmand, 5 delingsførere, 5 næstkommanderende deling, samt 15 gruppeførere.

Du bliver en aktiv del af denne kompagnikadre, men også en del af et velfungerende og stærkt reserveofficersnetværk ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland.

Under indkommanderinger har du kontakt til både fastansatte, reservister og de frivillige i Hjemmeværnet.
Om stillingen
Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland bliver du ansat i en designeringsfunktion som en del af vores krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du indgår i underafdelingskadren i et kompagni, som er under omstrukturering, hvor du er med til at opbygge det nye kompagni. Arbejdet sker i tæt samarbejde med kompagnichefen, og dine øvrige reservekolleger. Kompagniet består i fredstid af chefen, næstkommanderende, kommandobefalingsmand, delingsførere, næstkommanderende deling og gruppeførere. Kompagniets menige er hjemsendte værnepligtige fra Hæren, som mobiliseres ind til aktiv tjeneste under krise og i krig.

Som delingsfører bliver du ansvarlig for en af kompagniets infanteridelinger. Opgaven som delingsfører vil være meget lig den du havde under din geledtjeneste.

Det er særdeles vigtigt, at du formår at holde tæt kontakt både opad, til siderne og nedad i organisationen. I reserven kommunikerer vi via mail, telefon og netmøder mellem vores aktiviteter. Denne kommunikation skal iværksættes umiddelbart efter ansættelse.

Der er gode muligheder for at præge kompagniets opbygning, og egne folk. Du er med til at udvælge og ansætte dine kommende gruppeførere.

Du må ikke være pligtig til tjeneste i andre samfundskritiske funktioner som Beredskab, Politi eller Hjemmeværnet.
Om dig
Du er uddannet løjtnant- eller premierløjtnant af linjen- eller af reserven. Førstnævnte gælder også nyligt hjemsendt fra geledtjeneste.

Vi har brug for en dygtig leder, der har interesse for føring, og som gerne har erfaring med planlægning og afvikling af uddannelse, og som samtidig har en vis operativ indsigt. Da vi har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskompagnierne, er det en fordel, hvis du har kendskab til Hjemmeværnet.

Det forventes, at du både kan løse opgaver selvstændigt og har let ved at indgå i samarbejde med andre. Udover selvstændighed forventes der initiativ, og en ledelsesstil, hvor essensen er frihed under ansvar og rettidig omhu. Det er særdeles vigtigt, at du formår at holde tæt kontakt til dine kolleger i organisationen. Derudover er det vigtigt, at du har forståelsen for, hvad det kræver at arbejde med reservister.

Der kan forventes omkring 10 indkommanderingsdage om året, idet dette dog kan variere afhængigt af opgaverne.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant / løjtnant af reserven og
ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i
internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Uddannelseselementet for personel af reserven major af reserven Gert Husum på telefon 41 11 18 32.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2021 og ansættelsessamtaler gennemføres løbende. Stillingerne er til besættelse 1. juli 2021 eller snarest herefter.

For at komme i betragtning til reservestillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M311 Løngruppe 2 Løjtnant/kadet

Ansøgningsfrist

15.05.2021

Indrykningsdato

26.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent