Fortsæt til indhold

Chef for 2. Nationale Støtte Element, 4. Nationale StøtteBataljon ved Trænregimentet i Vordingborg


Chef for 2. Nationale Støtte Element, 4. Nationale Støtte Bataljon ved Trænregimentet i Vordingborg

Vi søger en kaptajn, som brænder for chefvirke, som kan bevare det store overblik og håndtere mange specialister på samme tid.

Du skal have gode kompetencer indenfor helhedsorientering, ressourcebevidsthed og analytisk tænkning. Og ikke mindst leve op til vores motto: TIL OPGAVEN ER LØST.
Om os
2. Nationale Støtteelement (2 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere. 2 NSE er for størstedelens vedkommende p.t. udsendt frem til AUG, men skal efter hjemkomst forberede og opstille et NSE til beredskab i 2023, og det kan forventes at 2 NSE i forlængelse af beredskabet udsendes i INTOPS primo 2024.

4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt Baltikum fra 2022. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Du bliver chef for en meget selvstændig enhed med mange forskellige funktionsområder. Du vil i stillingen komme til at arbejde med driftmæssige opgaver såvel som operative opgaver for de enheder 2 NSE skal støtte.

Du vil opleve en dynamisk hverdag, hvor opgaverne hurtigt kan ændre karakter, hvilket stiller store krav til din og 2 NSE forandringsparathed.

Du bliver chef for en række medarbejdere med høj faglighed og specielle kompetencer. Vi forventer, at du som chef løser de pålagte opgaver under inddragelse af dine underførere og i samarbejde med eksterne partnere og bataljonsstaben.

Vi forventer, at du bygger bro mellem støttende enheders behov og 2 NSE kapaciteter. Du vil indgå i Bataljonens chefgruppe og skal bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning.

Endelig skal du forvente at deltage i INTOPS og udsendes med hele eller dele af 2 NSE forventeligt primo 2024.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år og skal således forventes afsluttet AUG 2024. Såfremt du ikke har fundet en anden stilling på dette tidspunkt vil Trænregimentet anvise dig en anden M321 stilling ved 4 NSBTN i Vordingborg i dialog med dig.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-I/L eller FØK. Alternativt er du en meget erfaren premierløjtnant, der har gennemført, eller er i gang med FØK. Har du ikke afsluttet FØK endnu, vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og vil herefter bestride stillingen som funktion i højere stilling, indtil du vil kunne udnævnes til kaptajn.

Du har gode kompetencer indenfor helhedsorientering og ressourcebevidsthed, og du har gode analytiske evner og er udpræget forudseende i din opgaveløsning.

Du er klar til en hverdag, der kan være præget af støtte, i kortere eller længere perioder, til Hærens indsættelse i internationale operationer.

Det er ønskeligt, hvis du har kendskab til logistiktroppernes doktrin, teknologi og organisation, samt har forrettet tjeneste ved logistiktropperne som delingsfører og/eller næstkommanderende.

Ligeledes er det en fordel, hvis du har været udsendt i en logistikfunktion, og har gennemført Våbenkursus I og/eller II for logistiktropperne. Såfremt du ikke har gennemført Våbenkursus II for logistiktropperne, skal du påregne at gennemføre dette i forlængelse af tiltrædelse (ca. 6 ugers varighed).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Vordingborg Kaserne.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 4 NSBTN, oberstløjtnant Henrik S. Fischer på tlf. 72 83 74 01 / 21 53 47 62 – TRR-4B-CH@fiin.dk eller
stabschefen major Nikolaj Ibsen 72 83 74 15 / 29 70 01 66 – TRR-4B-STCH@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juni 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført umiddelbart efter fristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent