Fortsæt til indhold

Materiel-, Logistik- og Transportbefalingsmand til 2 EODBTN


Materiel-, Logistik- og Transportbefalingsmand til 2 EODBTN

Er du en seniorsergent eller oversergent, som kunne tænke dig at komme til at arbejde inden for ”logistiksporet”? Hvis ja, så har vi en stilling til dig, hvor der er logistisk fart på i form af NATOPS, INTOPS, HRU og HBU, samt mulighed for både logistisk og soldatermæssig kompetenceudvikling.

Besidder du allerede SAP eller logistiske kompetencer vil dette være en fordel, men ikke en nødvendighed.

Årlige øvelsesaktiviteter er meget begrænset, så har du brug for en periode med mindre af dette er stillingen også interessant.

Bataljonen er klar til at forhandle om et logistisk tillæg.

Vi kan i fællesskab aftale, hvilke opgaver der i særlig grad vil give jobtilfredsstillelse.
Om os
2 EODBTN består af en stab, en S7 uddannelsessektion, en S7 EOD & Search sektion, Ammunitionsrydningscenter DK (ARCEN), et EOD & Search kompagni (ESKMP), et Hærens Reaktionsstyrkekompagni (HRUKMP) og to Hærens basisuddannelseskompagnier (HBUKMP).

2 EODBTN gennemfører HBU for ca. 300 værnepligtige halvårligt. ARCEN er ansvarlig for varetagelse af det nationale ammunitionsrydnings-beredskab, det stående ESKMP uddanner og varter tre EOD-delinger mhp. bl.a. NRI-beredskab og HRUKMP uddanner årligt to hold reaktionsstyrkesoldater à ca. 80 soldater.

2 EODBTN er en bataljon med et stort opgavespektrum. Logistikken i bataljonen spænder over et stort spektrum; fra det specialiserede EOD-materiel til materielbehovene i f.m. HRU og HBU.

2 EODBTN er ikke en operativ bataljon, hvorfor bataljonen har en meget begrænset øvelses-aktivitet. Logistiksektionens hovedopgave er, at varetage alle de logistiske opgaver i f.m. den daglige uddannelse i HBU og HRU samt de logistiske opgaver i f.m. ESKMP uddannelse og ARCEN indsættelse.
Om stillingen
Logistiksektionen ved 2 EODBTN/IGR har ansvaret for koordinering og controlling af logistikken ved bataljonens syv underafdelinger/sektioner/center.

Dit arbejde som materiel-, logistik- og transportbefalingsmand vil således ske via garnisonstjeneste, men med mulighed for at deltage i øvelses- og uddannelsesaktiviteter.
Der vi derfor være mulighed for at prioritere de daglige logistiske udfordringer samt egen kompetenceudvikling.
Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med større og komplekse opgaver vedrørende logistikområdet, og du vil blive kompetence udviklet i relation til stillingen, men også i relation til egne ønsker efter aftale.

På grund af den store forskel i de syv underafdelinger/sektioner/center, er der ikke to dage der er ens.
Vi har alt fra de yngste værnepligtige, der prøver en uniform for første gang, til de ældste befalingsmænd og konstabler, der har brugt hele karrieren på at specialisere sig inden for ammunitionsrydningsområdet.

Logistiksektionen består pt. af en kaptajn, en materiel-, logistik- og transportbefalingsmand (dig), en logistikbefalingsmand (OS) og en logistikhjælper (OKS-I).

Du vil blive beholdningsansvarlig for bataljonsstabens materiel, samt bidrage til planlægning og udførelse af hele det logistiske område. Herunder behandling af relevante direktiver og bestemmelser
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent, der er egnet til næste højere grad.

Du kan evt. have erfaring indenfor den logistiske verden, men dette er ikke et krav. Du skal dog være rede til at dygtiggøre dig indenfor logistik.

Du besidder følgende kompetencer:

- Har potentiale til samarbejde på tværs af både militære og civile relationer, samt forskellige værn, og forstår hvorledes egen opgaveløsning påvirker andre.
- Udviser helhedsorientering baseret på erfaring fra forskellige stillinger og gerne enheder.
- Kan selvstændigt tage et større ansvar for udviklingsaktiviteter, både indenfor egen enhed, men også på tværs af personel- og faggrupper, samt funktionsniveau.
- Kan selvstændigt planlægge og af egen drift iværksætte løsning af egne og enhedens opgaver.
- Kan selvstændigt tage initiativ til at udbygge sin viden om styring, forvaltning, føring og ledelse, for at kunne bidrage med denne faglige kontinuitet ved egen enhed.
- Kan kommunikere konstruktivt, effektivt og målrettet i såvel skrift som tale.
- Samtaleleder uddannelse.

Det er ønskeligt at du besidder følgende kompetencer, eller kort efter ansættelse
får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:

- Militær akademi uddannelse, ledelses modul 1, Ledelse af mennesker.
- Militær akademi uddannelse, ledelses modul 2, Ledelse i organisationen.
- Militær akademi uddannelse, førings modul 1, taktik i Hæren.
- Militær akademi uddannelse, førings modul 2, Hæren i krig.
Det vigtigste – du har lyst til at arbejde og blive videreudviklet inden for det logistiske spor.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH/S4 kaptajn Anders Ingemann Brøns på telefon 7282 5214/5086 5720 eller STCH major Lars B. Østbjerg på telefon: 7282 5202/2060 4649.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. maj 2021.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.05.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent