Fortsæt til indhold

Operationsofficer i S3 ved Panserbataljonen, Jydske Dragonregiment


Operationsofficer i S3 ved Panserbataljonen, Jydske Dragonregiment

Ønsker du en dynamisk hverdag med stor indflydelse på opgaveløsningen?
Vil du arbejde med uddannelse af kampvognsenheder til hærens beredskaber og missioner?
Vil du udfordres med planlægning og gennemførelse af nationale og internationale aktiviteter?
Ønsker du at arbejde i en stab, hvor relationer og det gode arbejdsmiljø er i fokus?

Så er jobbet som operationsofficer i Operationssektionen (S3) i staben ved Panserbataljonen Jydske Dragonregiment måske din fremtidige stilling.
Om os
Panserbataljonen er den ene af to stående bataljoner ved Jydske Dragonregiment (JDR), der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Bataljonen har i øjeblikket en dobbeltfunktion som kapacitetsbataljon for kampvogns-enhederne, og indgår desuden som kadrebataljon i Hærens indfoldede struktur.

Panserbataljonen uddanner og opstiller kontinuerligt kampvognsenheder til Hærens beredskaber i rammen af NRI og til internationale missioner. Det nuværende fokusområde er uddannelse og opstilling af en kampvognseskadron, der skal indgå i NRI beredskabet 2023.

Panserbataljonen skal samtidigt uddanne og opstille en kampvognseskadron til enhanced Forward Presence i 2022-2.

Panserbataljonen har endvidere i 2021 påbegyndt opbygningen af den tredje kampvognseskadron.

Panserbataljonen forbereder slutteligt som del af indeværende forlig genopbygningen af stabseskadronen, således Panserbataljonen igen på sigt vil bestå af fire underafdelinger.

Staben opstiller for tiden førerelement til støtte for strategiske beredskab VIDAR.

Bataljonens opgaver i relation til den kommende uddannelsesstruktur og beredskabs-cyklus er p.t. under afklaring. Bataljonen forventer at der fremadrettet fortsat efterspørges kampvognseskadroner til uddannelses- og beredskabsopgaver.

Som operationsofficer i operationssektionen bliver du en nøglespiller i udvikling af uddannelsesdirektiver, planlægning af bataljonsledede aktiviteter samt sagsbehandling på indkomne opgaver fra 2. BDE og HKO.

Både nationalt og international er der stor interesse og efterspørgsel på kampvognsenhedernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter. I kraft af Panserbataljonens opgave som kapacitetsenhed, anvendes en del ressourcer på internationalt samarbejde med udenlandske kampvognsenheder. Dette tilfører inspiration og erfaringer, hvorved panserbataljonens kampvognsenheder kan bevare status som professionelle – også i et internationalt perspektiv.

Derudover støtter Panserbataljonen normalt med planlægnings-, kontrol- og støtteorganisation, når kampvognsenheder deltager i uddannelsesaktiviteter i både ind- og udland.

Operationssektionen (S3) arbejder selvstændigt med både uddannelsesplanlægning og ”drift”. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.

Det høje aktivitetsniveau medfører, at dele af sektionen ofte er ”indsat” til opgaveløsning i forbindelse med uddannelsesvirksomhed. Derfor kræver det fleksibilitet og omstillingsparathed at arbejde i operationssektionen.

Den nuværende bemanding i staben udgøres af kompetent og erfarent personel. Opgaveløsning gennemføres situationsbestemt og fleksibelt, og der er ofte behov for støtte på tværs af faggrænser. Overordnet er staben et sammentømret team, hvor den initiativrige og dynamiske operationsofficer vil befinde sig godt. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Udvikling af stabens kompetencer har prioritet, hvorfor staben i videst mulige omfang gennemfører funktionsspecifikke kurser og uddannelser, når det er foreneligt med aktiviteterne. Herudover prioriteres vedligeholdelse af stabens fysiske træningstilstand.
Om stillingen
Du vil som operationsofficer indgå i S3, som udover CH S3, også omfatter to projektstillinger, med fokus på implementering af HTK i Panserbataljonen.

Operationssektionen er bataljonens motorrum indenfor den praktiske planlægning af bataljonsledede uddannelsesaktiviteter, øvelser, skarpskydninger og konkurrencer.

Operationssektionen koordinerer situationsbestemt justering af ”standard operations procedures” og bestemmelser for bataljonens virksomhed under både garnison og feltforhold.

Operationssektionen støtter CH PNBTN med kontrol- og vejledning under bataljonens aktiviteter – og i forbindelse med kamvognseskadronernes deltagelse i nationale og internationale aktiviteter.

Funktionen forudsætter en god taktisk forståelse for delings-, eskadrons- og bataljonsniveauet. Herudover er dette fundamentet for at forestå udarbejdelse af udfordrende scenarier til brug for føringsuddannelse og enhedsuddannelse.

Som operationsofficer vil du blandt andet være ansvarlig for planlægning og justering af PNBTN AKOS.
Om dig
Du er officer fra Hæren, og har gennemført Føringskursus eller tilsvarende uddannelse. Er du premierløjtnant og er du aktuelt bedømt egnet til Føringskursus, vil du kunne blive ansat på en uddannelsesaftale med henblik på gennemførelse af Føringskursus indenfor en toårig periode.

Du har gerne baggrund som delingsfører, næstkommanderende eller underafdelingschef i en kamptropsenhed. Erfaring fra kampvognsenheder eller andre kampunderafdelinger er ønskeligt, men ikke et ubetinget krav. Du kan gennemføre taktiske overvejelser på bataljonsniveau, indgå i stabsarbejde, og støtte med føringen af bataljonen under kamp.

Du har erfaring med operationer og/eller efterretninger på underafdelings-/bataljonsniveau.
Det er ønskeligt, hvis du har erfaring fra en eller flere internationale operationer på underafdelingsniveau. Du besidder evnen og viljen til at dygtiggøre dig indenfor efterretningstjeneste og andre specialer, der har relevans for planlægning af operationer på bataljons- og kampgruppeniveauet.

Stillingen er omfattet af sundhedstriaden og det forventes at du er i fysisk god form. Du har bestået træningstilstandsprøven ved ansøgningstidspunktet eller er i stand til at aflægge prøven ved ansættelsestidspunktet.

Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale, samt besidder gode IT-færdigheder og analytiske anlæg. Det er en fordel hvis du allerede er fortrolig med eMTEP og Workzone.

Du er velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne professionalisme, helhedsorientering og systematisering.

Der stilles en fjernarbejdsplads til rådighed for dig, hvorved du har mulighed for en vis fleksibilitet i din opgaveløsning. Aftaler om evt. anvendelse af fjernarbejdsplads indgås med stabschefen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Dragonkasernen, Holstebro.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen, kaptajn Anders Sode Kaper Buch på tlf.: 41 37 68 20 eller via mail: jdr-1b-stch@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juni 2021, eller efter nærmere aftale.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.

Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.

Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

24.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent