Fortsæt til indhold

Akademisk medarbejder til undervisning og forskning i cyber og informationssikkerhed


Akademisk medarbejder til undervisning og forskning i cyber og informationssikkerhed

Har du en forsknings- og uddannelsesmæssig baggrund i cyberområdet - gerne inden for cyber og informationssikkerhed? Så har du nu en mulighed for at bidrage til forskning og uddannelse i Forsvaret og i samarbejde med myndigheder og universiteter. På Institut for Militær Teknologi tilbyder vi en spændende og meget relevant stilling som underviser og forsker/analytiker på cyber- og informationssikkerhedsområdet ved Forsvarsakademiet.
Om os
Institut for Militær Teknologi har til opgave at klæde såvel fremtidens som nutidens militære beslutningstagere på til at kunne forstå den teknologiske udviklings betydning for fremtidens militære opgaveløsning og håndtere de muligheder og risici, der følger heraf. Vi er et tværfagligt team bestående af både civilt og militært personel, der forsker, underviser og rådgiver Forsvarets beslutningstagere om operative, strategiske, folkeretlige og ledelsesmæssige aspekter af de teknologiske udviklinger og cyberdomænet.

Instituttet er i en omfattende udviklingsfase, idet teknologiens accelererede udvikling og cyber-domænets muligheder skaber helt nye vilkår for beslutningstagere på alle niveauer i Forsvaret. Det stiller store krav til uddannelse for beslutningstagerne og vi er derfor i samarbejde med Syddansk Universitet ved at udvikle en tværdisciplinær masteruddannelse med specialisering inden for cyberdomænet. Her vil du få en central rolle.

Instituttets ledelsesmæssige struktur er flad, og vi har et godt sammenhold, hvor vi benytter hinanden som sparringspartnere og som kilder til inspiration. Vi har et udstrakt samarbejde med Forsvarsakademiets øvrige institutter, forsvarsindustrien samt med forskningsinstitutioner i ind- og udland, herunder NATO Science and Technology Organization, der er verdens største forskningsnetværk.
Om stillingen
Som akademisk medarbejder på cyberområdet, bliver du drivkraften for instituttets nye uddannelsesområde inden for cyber- og informationssikkerhed, som du skal udmønte i et specialiseringsmodul i cyber- og informationssikkerhed på en ny professionel masteruddannelse. Modulet er målrettet personel i Forsvaret og staten generelt, men også civile kan søge optagelse på masteren via Syddansk Universitet. Indholdet i modulet strækker sig fra basal cybersikkerhed til diskussioner om kritisk infrastruktur, attribution, overvågning, spionage, cyber-kriminalitet til militær anvendelse af cyberspaceoperationer.

Du vil bidrage med relevant og tidssvarende analyser/forskning samt især uddannelser i højeste kvalitet inden for militær anvendelse af cyberdomænet i samarbejde med instituttets øvrige medarbejdere på både cyber- og teknologiområdet, herunder militære og folkeretslige aspekter. Hertil skal du også bidrage til andre uddannelses- og forskningsaktiviteter i instituttet, gennemføre seminarer og samarbejde med interne og eksterne interessenter og netværk på cyberområdet. Det nærmere stillingsindhold bliver endeligt fastlagt i forhold til dine kompetencer og ønsker.

Vi tilbyder dig ansættelse i et meget dynamisk, akademisk og praksisorienteret institut, hvor vi har fokus på udvikling af instituttets forskningsfelter til fordel for de uddannelser, som instituttet tilbyder eller er en del af sammen med andre institutter. Vi vægter tværfaglighed, samarbejde, sparring og sammenhold højt og har en uformel omgangstone i instituttet. Der kan periodevist være rejseaktivitet knyttet til stillingen i form af netværksmøder og konferencer i ind- og udland. Instituttet tilbyder fleksible arbejdsvilkår, så du kan yde dit bedste arbejdsmæssigt, men også få privatlivet til at hænge sammen.

Dit faste tjenestested bliver København og instituttet har adresse på Svanemøllens Kaserne.
Om dig
Søger du stillingen med henblik på et adjunktur eller lektorat, så har du en natur- eller samfundsvidenskabelig ph.d. med speciale i cyber- og informationssikkerhed.

Søger du stillingen som et studieadjunktur eller som specialkonsulent, så har du færdiggjort din kandidatuddannelse inden for samme discipliner og har en ambition om at ville søge et ph.d.-forløb på cyberområdet. Dertil har du praktisk erfaring med cyber- og informationssikkerhed og kan demonstrere erfaring med en tværfaglig tilgang, der bygger bro mellem de tekniske og samfundsvidenskabelige discipliner. Det er en fordel, hvis du allerede har kendskab til Forsvaret eller til forsvarsindustrien, og under alle omstændigheder er det et krav, at du har både evne og vilje til at sætte dig ind i den militære kontekst, som din forskning og analysearbejde skal indgå i.

Personligt er du initiativrig, nysgerrig og ansvarsbevist og har et ønske om at bidrage til udvikling af cyber-uddannelser til gavn for Forsvaret og andre statslige myndigheder. Du er en stærk formidler og har gode pædagogiske evner fra erfaring med undervisning, gerne på diplom- og masterniveau og evner at kombinere din akademiske faglighed med praksisforståelse og formidlingsevner på et højt skriftligt og mundtligt niveau - både på dansk og på engelsk.

Da instituttet er sammensat af forskellige fagligheder, herunder både civile og militære medarbejdere, skal du kunne trives med at støtte kollegaer, der ikke nødvendigvis har samme forskningserfaring som dig selv. Du skal også være parat til at gå foran og tage ansvar for at integrere forsknings- og udviklingsaktiviteter i Forsvarsakademiets uddannelser.

Selvom du indgår i et institut, hvor samarbejde og sammenhold er vigtige parametre, så forventes det, at du kan arbejde selvstændigt og systematisk, samt at du kan bevare overblik og kvalitet selv i projekter, der har stor kompleksitet.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Afhængig af dine kvalifikationer, vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Studieadjunkter, adjunkter eller lektorer omfattes yderligere af det til enhver tid gældende cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet.

Stillingen er indledningsvist en tre-års ansættelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte instituttets chef, oberstløjtnant Thomas Galasz Nielsen, på tlf. 4170 3747 eller thni@fak.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 7. marts 2021. Stillingen er til besættelse 1. maj 2021 eller snarest herefter.

Efter ansøgningsfristens udløb vil et bedømmelsesudvalg foretage en vurdering af ansøgernes kvalifikationer. På den baggrund vil et antal kandidater blive indbudt til samtale.

Som en del af din ansøgning skal du fremsende følgende:
- Motiveret ansøgning.
- CV.
- Bevis for videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-grad og/eller kandidatbevis.
- Undervisningsportfolio(dokumentation for nuværende undervisningserfaring og -kompetencer, evt. dokumentation af gennemført pædagogiskdidaktisk kompetenceudvikling).

Søger du som studieadjunkt, adjunkt eller lektor bedes følgende øvrige bilag fremsendt pr. mail til FAKjob@fak.dk:
- Forskningsplan for de næste 3-5 år indenfor relevant forskningsfelt på max. 3 sider.
- Komplet publikationsliste med tydelig angivelse af hvilke publikationer der har gennemgået peer review samt relevante medforfattererklæringer.
- Digitale versioner af de vigtigste publikationer (max. 5 stk.).

Vi vil bede dig søge stillingen via linket, hvor du anmodes vedhæfte ansøgningen og CV, bevis og undervisningsportfolie.
Øvrige bilag jf. ovenstående anmodes fremsendt pr. mail til FAKjob@fak.dk.

Ansøgninger som ikke opfylder ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

22.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent