Fortsæt til indhold

Chef for Operations- og Uddannelsessektionen ved Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland (HDMVS)


Chef for Operations- og Uddannelsessektionen ved Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland (HDMVS)

Med det nye trusselsbillede bliver nationale operationer mere og mere relevante. Her er muligheden for at få unik hands-on erfaring med dette komplekse og spændende områder.

Så: Er du operativt stærk, brænder du for at have med dedikerede mennesker at gøre og ønsker du at arbejde med den operative virkelighed hver dag, så er jobbet som Chef for Operations- og Uddannelsessektionen ved Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland (HDMVS) måske noget for dig.
Om os
Som følge af det nye trusselsbillede, er Hjemmeværnet – igen - blevet en uundværlig del af det danske totalforsvar og vi er frontløbere, når det kommer til erfaring med nationale operationer.

Vi (HDMVS) er ansvarlig/ koordinerende myndighed for alle militære indsættelser i distriktets operationsområde (AoO). Distriktets AoO er sammenfaldende med Midt- og Vestsjællands politikreds, og vi har derfor et nært samarbejde med politiet og øvrige civile myndigheder i politikredsen, som repræsenterer samfundets samlede beredskab.

I det forgangen år har vi bl.a. været ansvarlig for indsættelse af enheder fra Hæren ved testcentrene i distriktets område. Vi varetog også opgaven med bevæbnet bevogtning af et midlertidigt militært område (MMO) på Køge havn, i forbindelse med Hærens hjemtagning af materiel fra eFP. I sidstnævnte opgave havde vi personel fra flere af HDMVS underafdelinger samt Marinehjemmeværnet indsat med stor succes.

Distriktsstaben er delt ind i to sektioner: En Operations- og Uddannelsessektion (OPUSEK) indeholdende funktionerne S2, S3, S5, S7 og S9, hvor du – udover at fungere som stedfortræder for chefen og stabschef – er sektionschef samt en Logistik- og Administrationssektion (LOGSEK), der består af funktionerne S1, S4 og S8.
Sammen med distriktschefen og CHLOG kommer du således til at tegne HDMVS ledelse.

Ved staben er vi i alt 15 fastansatte, der varetager føring og uddannelse samt understøtter de mere end 700 frivillige soldater, fordelt på 14 underafdelinger, i distriktets område administrativt og logistisk.

I krise, krig eller ved større indsættelser for samfundet, bliver staben forstærket af den frivillige del af staben, så vi har mulighed for at opretholde både et operations- og plancenter i døgndrift.

I dagligdagen har vi en fri og respektfuld omgangstone – vi tager fælles ansvar for trivsel.
Stort set alle opgaver løses af den samlede stab, hvorfor relationer og samarbejdsevner vægtes højt i det daglige. Med opgaven i centrum, har vi derfor også et bevidst blik for trivsel og den sociale kapital, hvilket understøttes ved forskellige aktiviteter som bl.a. fælles morgenmad i forbindelse med det ugentlige stabsmøde, fælles idræt og andre aktiviteter.
Om stillingen
Som chef for operations- og uddannelsessektionen (CHOPU) har du det direkte ledelsesansvar for OPUSEK, der består af to kaptajner (S35, S92), en premierløjtnant (S35), en seniorsergent og en oversergent (S7).

Du er stabschef og stedfortræder for distriktschefen, hvilket betyder, at du vil have et tæt samarbejde med logistiksektionen (S1 og S4), der også ledes af en major samt foresatte MYN (LRGNE) og undergivne enheder.

Som stabschef har du - ganske som i Hæren - ansvaret for uddannelsen og ledelse af den samlede stab i krise, krig eller under større indsættelser.

Du har også ansvaret for samarbejde med politi, kommunale og regionale beredskaber samt Beredskabsstyrelsen, sundhedsstyrelsen og ikke mindst Hæren og resten af Forsvaret.

Som militær beredskabsorganisation er vores fornemmeste opgave, at være klar til indsættelser i eget AoO hver dag året rundt, derfor forekommer der naturligt aften- og weekendtjeneste. Det er gennem uddannelse og træning af vores frivillige soldater og enheder, at vi bliver i stand til at løse vores opgaver. Du vil dog selv have stor indflydelse på, hvornår det ligger og netop det forhold understøtter en høj grad af fleksibilitet og mulighed for at understøtte en fornuftig balance mellem arbejde og familie-/fritid.
Om dig
Du er major og har gennemført VUT-II (L), Master i Militære Studier eller en anden relevant og akkrediteret uddannelse. Allerhelst med gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU). Alternativt er du kaptajn, der er ved at færdiggøre din MMS.

Da nationale operationer kan være særdeles komplekse, er dine operative kompetencer vigtige. Stabsarbejdet under indsættelse, såvel som i daglig drift, følger FR III og det vil derfor være en klar fordel, såfremt du har gennemført OFU og evner – systematisk og hurtigt - at nedbryde komplekse opgaver i mindre dele og koordinere alle dele af staben i opgaveløsningen. Virket som stabschef er en af dine kerneopgaver.

Hjemmeværnet er en mangfoldig organisation og vi har ligeledes en bred vifte af samarbejdspartnere. Derfor er en af de vigtigste egenskaber, du bør besidde, evnen (og viljen) til at rumme forskellighed og anvende det som en organisatorisk fordel. Det er derfor en fordel hvis FOKUS-kompetencerne samarbejde og kommunikation er nogle af dine styrker.

Nationale operationer er ligeledes et område, der er under konstant udvikling, hvilket du vil få mulighed for at få medindflydelse på. Derfor vil det også være en fordel, hvis udviklingskompetence er en af dine styrker.

Dine opgaver og dit ansvar spænder derudover bredt, så der er generelt rigtig gode muligheder for, at du kan gennemgå en betydelig udvikling i stillingen.

Ovennævnte kompetencer er særdeles ønskværdige i stillingen, men... I sidste ende er den samlede vurdering af dine kompetencer og din personlighed udslagsgivende.

Du vil få en meget stor berøringsflade med mange forskellige aktører (fastansatte, frivillige, civile myndigheder mm.). Det er derfor væsentligt, at du kan begå dig i mange sammenhænge.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Såfremt du er interesseret i stillingen, opfordrer vi til, at du kontakter Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland OL Peter Serup på telefon: 41 73 28 00 eller den nuværende chef for Operations- og Uddannelsessektionen, MJ Henrik Uhrbrand på telefon: 41 73 28 06.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Pia Knudsen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9144.

Ansøgningsfristen er torsdag den 14. marts 2021. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført med henblik på besættelse af stillingen d. 1. maj 2021.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skalstrup, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

18.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent