Fortsæt til indhold

Stabsofficer til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole


Stabsofficer til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole søger en stabsofficer/sagsbehandler til skolens ledelsessekretariat. Hvis din interesse og dine styrker ligger i at søge det brede samarbejde, skabe overblik og koordinere tværgående aktiviteter og altid have ja-hatten på, så er stillingen noget for dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole uddanner hvert år over 1.000 kursister, og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning overfor kommunerne, politiet, sundhedsberedskabet og andre aktører inden for beredskabsområdet. Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole er en central spiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder indenfor det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.

Ledelsessekretariatets to sagsbehandlere varetager med reference til skolens souschef en række tværgående koordineringsopgaver i forhold til skolens drift. Blandt andet af skolens anvendelse af SoMe, udarbejdelse og opfølgning på virksomhedsplaner, økonomisk opfølgning, arbejdsmiljøorganisation og bygningsmæssige udviklingsprojekter forankret i Ledelsessekretariatet.

Endvidere arbejder sagsbehandlerne tæt sammen med Beredskabsstyrelsens Kursusadministration og skolens Kursussekretariat, der løser de personale- og kursusadministrative opgaver, ligesom sagsbehandlerne har en bred kontakt til en række eksterne samarbejdspartnere.

Som stabsofficer ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, bliver du en del af en dynamisk organisation med godt 40 engagerede kolleger, der løser skolens opgaver i et positivt og åbent miljø, hvor nytænkning bydes velkommen, og hvor vi møder hinanden i en uhøjtidelig omgangsform. Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole kan du forvente gode udviklingsmuligheder tilpasset dine ønsker og kompetencer.
Om stillingen
Stillingens opgaveportefølje favner bredt i forhold til skolens aktiviteter, men de primære sagsbehandlingsområder er økonomicontrolling, intern koordinering og opfølgning på afviklede aktiviteter.

Som controller skal du i samarbejde med sekretariatet og Beredskabsstyrelsens Økonomipartner følge op på skolens indtægter og udgifter, og du vil skulle støtte kollegerne i udarbejdelse af tilbud til skolens kunder. Du skal tillige udarbejde og følge op på skolens virksomhedsplan, der fastsætter skolens ansvarsforpligtigelser overfor Beredskabsstyrelsen. Endvidere skal kundernes tilbagemeldinger (kursistevalueringer) fastholdes og bearbejdes.

Du får ansvaret for skolens interne og eksterne kommunikation, hvor du skal vedligeholde oplysningerne på skolens hjemmeside og på de sociale medier, ligesom du bliver talspersonen overfor pressen.

Du skal i samarbejde med din kollega forestå planlægning, gennemførelse og opfølgning på interne og eksterne arrangementer, der går på tværs af skolens aktiviteter, ligesom du skal medvirke til at udvikle skolens støtte til Beredskabsstyrelsens operative beredskab. Du må tillige forvente, at du får en nøglerolle når skolen afvikler nationale og internationale øvelser.

Der er til stillingen tilknyttet en undervisningsforpligtigelse, således at du, når du har opnået den fornødne baggrund og erfaring, indgår som lærer på skolens kurser.

Stillingens indhold vil i øvrigt blive fastsat i forhold til din baggrund og dine kompetencer.
Om dig
Du er eller har tidligere været tjenestegørende officer i Beredskabsstyrelsen eller Forsvaret og har erfaring som leder og sagsbehandler.

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse på minimum bachelorniveau, der modsvarer stillingens indhold.

Du skal have gennemført uddannelserne målrettet ledergruppens højere niveau, alternativt være fundet egnet til gennemgang af uddannelserne.

Da stillingen indebærer et controlleransvar er det en fordel, hvis du har en vis økonomisk flair.

Du skal arbejde målrettet og systematisk og sikre, at opgaver indenfor dit ansvarsområde udføres på en måde, der medvirker til et godt samarbejde med skolens øvrige personale, Beredskabsstyrelsens centrale og decentrale enheder samt eksterne samarbejdspartnere, og du skal bidrager til at sikre fleksible, udviklende og effektive opgaveløsninger.

Det forventes af dig, at du står til rådighed for det nationale beredskab og at du på sigt vil være en aktiv part i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde. Hvis ikke du har gennemgået Beredskabsstyrelsens internationale kurser, skal du være indstillet på at gennemføre dem inden for en nærmere aftalt periode.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsledere/kaptajner/kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

SOM MILITÆR:
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen vil kunne besættes på funktionsvilkår af en korpsmester eller premierløjtnant.

Har du ikke en baggrund fra Beredskabsstyrelsen skal du påregne, at der udfærdiges en udviklings- eller uddannelseskontrakt med henblik på at opnå de fornødne beredskabsfaglige kompetencer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, uddannelseskravene og Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, kan du henvende dig til souschef Per Sloth Møller på telefon 20 19 89 77 eller skolechef Martin Thomsen på telefon 51 38 42 90.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er mandag den 8. marts 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Tinglev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.03.2021

Indrykningsdato

10.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent