Institut for Ledelse og Organisation (ILO) søger chef til Sektionen for Grunduddannelser.


Institut for Ledelse og Organisation (ILO) søger chef til Sektionen for Grunduddannelser.

Har du lyst til at være med til at udvikle Forsvarets unge officerer, så de får en stærk lederuddannelse, der sætter dem i stand til at kunne lede og føre med høj kvalitet under komplekse forhold?
Har du lyst til at være med til at videreudvikle officersuddannelserne med stor relevans, høj faglighed og fleksibilitet, så vi ruster vores kommende officerer til at stå i spidsen med stærke lederkompetencer? Kan du svare ja til ovenstående, er du måske den der fremover skal stå i spidsen for Grunduddannelsessektionen i ILO.
Om os
ILO har ansvaret for kernekompetencen ”militær ledelse og organisation” og i relation til dette, opgaven med at udvikle uddannelserne. ILO udøver sit virke gennem en faglighed, der bygger på gode individuelle kompetencer, en understøttende og aktuel forskning, samt en løbende udvikling af de pædagogiske kompetencer. ILO forskning og udvikling sker gennem en tæt kontakt med myndighederne, en kontakt der har til formål at sikre aktuelle og fremadrettede undervisning i militær ledelse.

Officersuddannelserne er under udvikling, herunder med særlig fokus på at kunne modsvare stadigt nye og mere komplekse krav til militær ledelse.
ILO består af 35 fast medarbejdere, hvoraf Sektionen for Grunduddannelse er på 12 medarbejdere, der står for ledelsesundervisningen på Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets Officersuddannelser.
Om stillingen
Stillingen er på major/orlogskaptajn niveau (M331)

Din primære opgave som sektionschef vil være at skabe gode vilkår fastholde og udvikle sektionens høje faglige niveau. Du leder sektionen med ansvar for både faglig drift og udvikling samt personaleledelse. En vigtig opgave bliver sammen med dem at skabe vilkår for, at medarbejderne kan agere på tværs af sektionens opgaveportefølje – med respekt for de særlige vilkår som gør sig gældende i de respektive værn.

Du vil også skulle sikre, at der skabes en rød tråd i ledelsesundervisningen i netværk med sergent- og løjtnantuddannelserne samt i internt samarbejde i ILO med andre sektioner, der har ansvar for efter- og videreuddannelse.

Du skal herunder sikre at ”opgaven er i centrum” og sammen med medarbejderne opstille mål for opgaveløsning samt sikre optimale rammer for indfrielse af målene kan ske. Derudover vil din opgave også være at varetage udviklingen og kvalitetssikringen af læringsaktiviteter på diplom- og masteruddannelserne.

Sektionen bidrager i begrænset omfang til ILO øvrige aktiviteter som f.eks. organisationsudvikling eller foredrag ligesom sektionens medarbejdere i et vist omfang indgår i forsknings- og udviklingsprojekter, typisk i samarbejde med en forsker.

I relation til ovenstående vil din opgave være at sikre en løbende kompetenceudvikling af sektionen, der er afstemt med den ILO arbejdsprogram og Forsvarsakademiets og fakultetets strategi. Derudover skal du medvirke til at identificere emner til forskning og udvikling, der kan understøtte de akkrediterede uddannelser, og du skal bidrage til inddragelse af instituttets øvrige forskere/analytikere og deres vidensproduktion i undervisningen.

En del af kompetenceudviklingen vil udover ledelsesområdet også omfatte pædagogik og didaktik, hvilket sker i samspil med Forsvarsakademiets kræfter på området og eksterne uddannelsesinstitutioner.

Med henblik på at opnå en kvalificeret opgaveløsning, har sektionen en stor berøring med de øvrige institutter på Forsvarsakademiet, de respektive værn, samt i et vist omfang udvalgte eksterne uddannelsesinstitutioner, centre mv. Der vil i stillingen være et behov for at du selv varetager undervisning, bidrager til koordination med andre faggrupper og koordinerer fagligheden på tværs af de tre værn.

Du vil også indgå i ILO ledelsesgruppe og medvirke til et velfungerende og faglig velfunderet institut, der sikrer at vores kernekompetence bidrager til god ledelse i Forsvaret.
Om dig
Din uddannelsesmæssige baggrund er på masterniveau – gerne Master i Militære Studier eller anden fagligt relevant masteruddannelse. Vi forventer, at du har suppleret din uddannelsesmæssige baggrund med relevant uddannelse inden for fagområdet ledelse, som kan dokumentere, at du har en stor faglig ambition, interesse og indsigt i ledelsesområdet.

Hvis du er KN og er i gang med eller er optaget på MMS, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du udøver et synligt og inspirerende lederskab, der kan understøtte en fagligt stærk og erfaren sektion. Du udviser herunder gode samarbejds-, koordinations- og kommunikationskompetencer, der fremmer godt samarbejde på tværs af fagligheder i og udenfor din sektion og i og uden for instituttet.

Du udviser god helhedsforståelse, fremtidsorientering og analytiske og innovative kompetencer, der tilsammen kan medvirke til, at ledelsesuddannelserne matcher vigtige udviklingstendenser i den militærfaglige og samfundsmæssige kontekst. Du kommunikerer klart og præcist på skrift og i tale og er god til at finde ind til de centrale problemstillinger i en sag.

Du evner at fungere smidigt og konstruktivt i en ledelsesgruppe, der arbejder tæt sammen om opgaveløsningen og den fælles udvikling. Hermed evner du at støtte og udvikle Forsvarets lederuddannelser, der, i et fremadrettet perspektiv kan skabe den rette røde tråd og progression i den militære lederudvikling. Du er ligeledes handlekraftig og god til at omsætte ideer til handling, levere til tiden og forankre nye initiativer i en uddannelsesdrift, der er på et højt fagligt niveau.

Du har personlige erfaringer som leder ved de operative enheder, herunder også erfaringer fra deltagelse i internationale operationer. Erfaring fra stabsarbejde og dermed forståelse for Forsvaret som politisk ledet organisation er ønskeligt. Det er ligeledes ønskeligt, at du har opbygget en stærk faglig og teoretisk viden og erfaring indenfor ledelse og organisation, ligesom det er ønskeligt, at du har undervisnings- og uddannelsestilrettelæggelseserfaring fra en skole eller militær videreuddannelse.

Vi ønsker, at den kommende sektionschef har et nuanceret billede af ledergerningens udfoldelse indenfor både operative, administrative og politiske rationaler. Har du endvidere fået uddannelse indenfor for det pædagogiske/didaktiske område, ses dette som en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kommandørkaptajn Vilhelm S. Holsting på mail: ILO-CH@fak.dk eller tlf. 728 17562.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen er til besættelse pr. 15. februar 2021 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist er søndag den 31. januar 2021. Samtaler gennemføres i forventet i uge 5-6.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officers-uddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier.
Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter.
Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter.
Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

13.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent