Rådighedsstilling - Premierløjtnant med operativt mindset til Tjenestegrensinspektørelementet ved SLFR


Rådighedsstilling - Premierløjtnant med operativt mindset til Tjenestegrensinspektørelementet ved Slesvigske Fodregiment

Vi søger en premierløjtnant med operativt mindset og erfaring fra tjeneste ved kamptropperne.

Har du overblik, faglig indsigt, er løsningsorienteret og vil du gerne delagtiggøre dine erfaringer på respektfuld vis, så bør du søge stillingen som premierløjtnant af reserven ved Slesvigske Fodregiment.
Om os
Slesvigske Fodregiments Reserve benævnes i dagligdagen som XXII Reserve Bataljon.

Regimentet består af ledelsen, Tjenestegrensinspektørelementet, Slesvigske Musikkorps, Garnisonsstøtteenheden, XIII Lette Infanteribataljon og Slesvigske Fodregiments Reserve - XXII Reserve Bataljon. Chefen for Reserven er en del af ledelsen ved regimentet.

I 2019 startede etableringen af reserven i form af XXII Reserve Bataljon ved Slesvigske Fodregiment. Enheden er historie og traditionsbærende og bygger på XXII Slesvigske Fodregiments historie. Dette er for at skabe et godt grundlag for etablering og fastholdelse af identitet og korpsånd.

Reserven skal kunne forstærke regimentet i tilfælde af krig/krise, således at regimentet kan fortsætte sin opgaveløsning 24 timer i døgnet.

Regimentet har blandt andet ansvaret for kontakt-, kontrol- og inspektionsansvaret i relation til kamptjenesten i Hæren, og vil i tilfælde af krig/krise have behov for at kunne fortsætte denne virksomhed til støtte for opbygningen af alle enheder og enhedstyper.

Om stillingen
Tjenestegrensinspektørelementet er ved at opbygge kapacitet til at kunne virke under krig/krise og til denne opgave søges to kamptropsofficerer med operativ erfaring, der kan medvirke til at understøtte udviklingen af Hærens kapaciteter inden for kamptropperne.

Du bliver ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som premierløjtnant af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10-15 dage om året.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant med en baggrund enten som linje- eller reserveofficer i Hæren.

Afgørende er, at du har erfaring med taktiske aktiviteter relateret til kamtropperne på minimum gruppe- og delingsniveau mod en ligeværdig modstander og evt. suppleret med taktisk erfaring fra internationale operationer.

Det er en fordel med erfaring inden for stabstjeneste ved en bataljons- eller brigadestab. Evt. med tilsvarende erfaring fra international tjeneste.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal over for opgaven, dine kolleger og din enhed og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du har en positiv og anerkendende tilgang til andre, og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
Tandlægevurderinger, samt erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Tjenestegrensinspektørelementets reserve major Gunnar van der Leeden på telefon 26 83 95 18 eller på mail: gw@vanderleeden.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 31. januar 2021. Stillingen er til besættelse snarest derefter.

Der er tale om en reservestilling med tjeneste på Haderslev Kaserne.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet,
Garnisonsstøtteenheden og Slesvigske Musikkorps. Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren. Garnisonsstøtteenheden leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, og planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Garnisonsstøtteenheden består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret, pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets
Musikalske Ambassadør. Musikkorpset deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.

Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt XXII Reserve Bataljon er rammen for reserven ved Slesvigske
Fodregiment. Visionen for XXII Reserve Bataljon er, at den skal kunne stille en skarp og relevant reserve til støtte for regimentet og dets enheder. Det sker i rammen af enkeltpersoner, sektioner eller som enhed. Enheden skal kendetegne sig ved at have et operativt mindset og høj faglighed. Der lægges vægt på at enheden kan støtte med relevante sektioner og med stabsarbejde i forbindelse krig/krise.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

08.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent