Holdspiller til porteføljestyring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Holdspiller til porteføljestyring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Brænder du for at være med, hvor det sker, og kan du bidrage til strategiske beslutninger? Synes du, at samarbejde med kunder på alle niveauer er spændende? Så er du måske vores nye kollega i Porteføljekontoret. Stillingen kan søges af både militære og civile, og den giver en unik indsigt i anskaffelse af materiel og it til hele Forsvarsministeriets koncern.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for at indkøbe, vedligeholde og afhænde materiel og it til Forsvarsministeriets koncern. I den forbindelse er Porteføljekontoret, som en del af Planlægningsafdelingen, ansvarlig for blandt andet de strategiske investeringsplaner samt opfølgningen på, at de føres ud i livet.

Det gør vi ved – under inddragelse af styrelsens interne og eksterne kunder – at udarbejde strategiske oplæg til såvel styrelsens øverste ledelse som departementet. Som central spiller i styrelsen bidrager vi endvidere til en række centrale processer og opgaver samt intern forretningsudvikling.

Vi er en chef og ti medarbejdere, der er en blanding af militære og civile på akademisk niveau. Overordnet er vi organiseret i et porteføljeteam, et materielteam og et it-team, men vi arbejder også på tværs og støtter naturligt hinanden. Hverdagen er kendetegnet ved en åben, ærlig og uformel omgangstone, hvor vi bruger hinandens kompetencer til at skabe resultater. Selvom vi har fokus på høj kvalitet og rettidighed, prioriterer vi gode rammer for personlig udvikling og et arbejdsliv i balance.
Om stillingen
Du er en del af kontorets porteføljeteam, som består af fire medarbejdere. Din primære opgave er, sammen med teamets øvrige medarbejdere overordnet at håndtere vores portefølje af materiel-, it- og forretningsudviklingsaktiviteter. Det indebærer blandt andet at bidrage til den overordnede investeringsplanlægning samt at udarbejde oplæg til vores to beslutningsfora på direktionsniveau, så der træffes beslutninger på de bedst mulige grundlag.

Du får en berøring med beslutningstagere i hele styrelsen samt eksterne samarbejdspartnere fra departementet, øvrige styrelser med videre. Endvidere får du bred indsigt i styrelsens kerneprocesser, som du også vil være med til at udvikle.

Afhængig af dine interesser og forudsætninger, bliver du kontorets primære kontakt til forskellige dele af styrelsen. Derudover får du en tæt kontakt til departementet i relation til materielområdet generelt samt udmøntningen af dele af forsvarsforliget.

Du vil gradvist blive involveret i porteføljestyringen og sekretariatsbetjeningen af de strategiske beslutningsfora. I takt med opbygningen af erfaringer, vil du også fungere som underviser med videre.

Det konkrete indhold af stillingen er ikke endeligt fastlagt. Du har således mulighed for, i dialog med dine kolleger, at have indflydelse på indholdet, da det er vigtigt for os, at dine erfaringer og kompetencer bringes i spil bedst muligt.

I Porteføljekontoret vil du dermed arbejde i hjertet af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og vi står på mål for, du vil få en spændende hverdag og opnår et indgående kenskab til styrelsens portefølje- og projektstyring samt den overordnede styring af materiel- og it-området i koncernen.

Om dig
Du har gode analytiske evner og er en dygtig formidler. Derudover er du udviklings- og helhedsorienteret, og det falder dig naturligt at skabe relationer på alle niveauer.

Du indgår naturligt i et team og viser samtidig selvstændighed i opgaveløsningen. Du påtager dig ansvar i en hverdag, hvor opgaver og prioriteringer naturligt skifter.

Som civil har du en uddannelse på kandidatniveau. Er du militær, forventer vi, at du har gennemført – eller optaget på - Master i Militære Studier (MMS) eller en anden uddannelse på masterniveau.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til strategisk planlægning og porteføljestyring, men det er ikke et krav.

Alt efter dit erfaringsniveau og dine kompetencer, sørger vi for, at du bliver klædt på til jobbet, og vi investerer i dig og din oplæring i form af kurser, sidemandsoplæring med videre.
Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet som specialkonsulent i henhold til den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten Derudover er der, afhængig af dine kvalifikationer, mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Hvis du er militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er i gang med en at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer, med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til udsendelse i internationale missioner, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorets chef, orlogskaptajn Claus Wiinholt, på 4013 0647.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Pia Knudsen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 28. januar 2021. Samtaler afholdes snarest herefter.

Du søger stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets koncern tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede på stillingens niveau, uanset baggrund, til at søge stillingen.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

28.01.2021

Indrykningsdato

08.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent