Rådighedsstilling - Stabsofficerer ved V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment


Rådighedsstilling - Stabsofficerer ved V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment

Vil du fastholde din kontakt til Forsvaret og dine militærfaglige kompetencer, så tilbyder V Uddannelsesbataljon et antal reserveofficersstillinger i bataljonens reserveenhed.

Vi kan tilbyde stillinger indenfor et bred spektrum af de militære kernekompetencer - operationer, efterretning og logistik. Så ønsker du en spændende reserveofficersstilling i Hæren, hvor du vil kunne udvikle dine taktiske kompetencer i rammen af bataljonens interne føringsuddannelse og 2. Brigades føringsuddannelse, så bør du søge en af disse stillinger.

Om os
Uddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment har specialiseret sig i uddannelsen af Hærens yngste soldater. Vi uddanner førere, gode enkeltkæmpere og infanterister, som udgør grundlaget for Hærens rekruttering til Stående Reaktionsstyrke.

Uddannelsesbataljonen har sine historiske rødder i Opklaringsbataljonen ved Danske Division. Vores kultur og historie bærer præg af denne fortid. Bataljonens enheder har været udsendt flere gange og vi bærer stolt traditionerne videre. Vi værner om fortiden for at sætte rammen og fundamentet for fremtiden. Vi vil gerne være kendte for en høj grad af professionalisme, god mandskabsbehandling og et godt sted at gøre tjeneste.

Uddannelsesbataljonen varetager både Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse ved Jydske Dragonregiment. Vi deltager i 2. Brigades føringsuddannelse, hvor vi udvikler og vedligeholder bataljonens og personellets operative kompetencer.

Bataljonen består af en stab og tre underafdelinger, hvor Hærens Basisuddannelsen gennemføres ved 1. og 2. HBU-eskadron og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelsen ved 3. HRU-eskadron. Staben består af en NK/STCH, BTNBM, S1, S3, S4 og en LOGHJ.

Bataljonen har en reservestruktur med en stab bestående af S1 (Administration), S2 (Efterretninger), S3 (Operationer) og S4 (Logistik). Reserven skal kunne bidrage med alt fra mindre afgrænsede opgaver til større øvelsesaktiviteter, herunder stabsarbejde og kontrolvirke i rammen af reserven ved både bataljon og brigade.

Om stillingen
Vi har brug for personer, der kan indgå i en bataljonsstab af reserven som henholdsvis operationsofficer, efterretningsofficer og logistikofficer. Du vil blive tilbudt en designeringsstilling i en af disse funktioner – alt afhængig af dine kompetencer, eget ønske og bataljonens behov. Du vil primært blive uddannet i rammen af din designeringsfunktion, hvor målet for reserven er, at den kan indgå i brigadens føringsuddannelse som en bataljonsstab.

Som en del af reserveenheden skal du ligeledes være med til at yde støtte til uddannelsen af bataljonens enheder, hvilket kan være både støtte ifm. føringsuddannelsen af bataljonens chefgruppe, instruktørvirke og planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af bataljonsleddet uddannelsesaktiviteter, herunder f.eks. skydeperioder, feltøvelser mv.

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion. Det forventes, at du i videst mulig udstrækning deltager i bataljonens interne øvelses- og uddannelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion, det årlige seminar for personel af reserven ved Jydske Dragonregiment, samt eventuelle møder ved 2. Brigades reserve.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste minimum 10-15 dage om året.

Om dig
Du er kaptajn af reserven og har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren – gerne med erfaring indenfor operationer og/eller efterretninger. Alternativt er du premierløjtnant af reserven med erfaring indenfor bataljons- og/eller kompagniniveauet. Er du premierløjtnant skal du være bedømt egnet til udnævnelse til kaptajn, have erfaring fra underafdelingsniveauet og rede til at gennemføre Føringskursus (Bataljon) for officerer af reserven.

Erfaring med stabsarbejde på bataljonsniveau vil være en fordel, men ikke et krav.

Du har gode kommunikative evner – både i skrift og tale, samt besidder gode IT-færdigheder og analytiske evner.

Vi forventer, at du har kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet og har en i øvrigt generelt positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har forrettet tjeneste – enten som fast tjenestegørende eller reservist – ved et kamptropregiment.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Søren D. Møller, chef for V JDR på telefon 72 82 36 00 eller 41 38 53 08, alternativ via mail: jdr-5b-ch@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021, idet der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i perioden. Husk at anføre i din ansøgning, om du søger hhv. operationsofficer, efterretningsofficer eller logistikofficer.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur.

Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade.

Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

17.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent