Chef for Operations- og Støttesektionen ved Flyverhjemmeværnet.


Chef for Operations- og Støttesektionen ved Flyverhjemmeværnet.

Vil du være med til at føre Flyverhjemmeværnets frivillige ind i en endnu mere operativ fremtid, og brænder du for uddannelse og operativt virke, samtidig med at du har en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver?
Så er en stilling som chef for Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion måske lige noget for dig.
Om os
Flyverhjemmeværnet blev oprettet i den nuværende struktur pr. 1. januar 2017 på baggrund af omorganisering af det samlede Hjemmeværn – herunder det nu nedlagte Flyverhjemmeværnsdistrikt.

Flyverhjemmeværnets stab er organiseret i en Luftoperationssektion, en Planlægnings- og Ressourcesektion samt en Operations- og Støttesektion. Flyverhjemmeværnets stab består pt. af 27 civile og militære medarbejdere.

Flyverhjemmeværnet er en selvstændig myndighed under Hjemmeværns-kommandoen. Flyverhjemmeværnets primære opgave er støtte til Flyvevåbnet i forbindelse med nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Danmark.

Flyverhjemmeværnet har herudover et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Landsdelsregionerne, Forsvarskommandoen, Flyverkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Flyverhjemmeværnet har pt. ca. 1.200 Flyverhjemmeværnssoldater i den aktive struktur samt ca. 3.550 Flyverhjemmeværnssoldater placeret i Flyverhjemmeværnets Reserve.

Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion varetager primært opgaver, som er rettet mod den frivillige struktur. Operations- og Støttesektionen har således ansvaret for opstilling af frivillige kapaciteter, de militærfaglige uddannelser, føringsuddannelse, bevogtningsøvelser, øvelser i ind- og udland og meget mere.
Om stillingen
Som chef for Operations- og støttesektionen får du ansvaret for at opstille, uddanne og træne Flyverhjemmeværnets frivillige eskadriller og indsætte de frivillige enheder i samarbejde med Forsvaret og civile myndigheder; primært Flyvevåbnet og Politiet.

Du vil indgå i Flyverhjemmeværnets ledelsesteam på seks personer, hvor det forventes, at du balanceret markerer din faglighed og dine synspunkter, samtidigt med, at du indgår i det ledelsesmæssige samarbejde omkring Flyverhjemmeværnets udvikling og drift.

Som sektionschef får du selvstændigt ansvaret for personaleledelse, sagsbehandling og den daglige drift i forhold til otte fastansatte militære medarbejdere (1 MJ, 4 KN, 2 SSG og 1 OS).

Samtidig får du selvstændigt ansvar for opstilling, uddannelse, træning og indsættelse af Flyverhjemmeværnets jordbaserede kapaciteter, herunder controlling af uddannelsesområdet og det operative område.

Dit udgangspunkt er Flyvestation Karup, men du kan glæde dig til at deltage i aktiviteter over hele landet. Du får stor indflydelse på tilrettelæggelse af din egen arbejdsdag, og med gode muligheder for også at anvende hjemmearbejdsplads. Du må forvente, at en del af tjenesten vil foregå om aftenen og i weekenden.

I Flyverhjemmeværnet udlever vi frihed under ansvar, og vi tilbyder en stilling med en høj grad af frihed til, i koordination med dine kollegaer, at kunne forme din dagligdag og planlægge din tjeneste, under hensyntagen til din familie og fritid.
Stillingen er placeret i Karup.
Om dig
Du er udnævnt major (M331) og har erfaring med stabstjeneste samt erfaring inden for planlægning og uddannelse. Du har tillige operativ indsigt i Flyvevåbnets opgaveløsning.

Som sektionschef er din vigtigste opgave at lede, styre og støtte de frivillige enheder, hvorfor det er vigtigt, at du ser dig selv som chef for både en kommando- og en støtteorganisation, der har forståelse for de frivilliges arbejdsbetingelser. Herunder på en balanceret måde forstår at medvirke til at skabe social sammenhængskraft.

Vi forventer, at du kan forholde dig til distanceledelse af både medarbejdere og frivillige, da afstand i både tid og rum er væsentlige elementer i ledelsesprocessen.

Ledelsesstilen er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Herudover forventer vi, at du arbejder struktureret og med høj faglighed; at du bevarer overblikket samt er i stand til at prioritere opgaverne i en hektisk hverdag.

Opgaverne i sektionen udvikler sig til stadighed, og vi forventer også, at du er fleksibel, innovativ, selvstændig og helhedsorienteret.

Det er ønskeligt, at du har en bred operativ og/eller uddannelsesmæssig baggrund. Du er god til at planlægge, og formår at tilrettelægge og koordinere egne og sektionens opgaver, så terminer overholdes. Du er desuden en dygtig kommunikator, både på skrift og i tale. Du er god til at samarbejde, motivere og udvikle andre. Du er initiativrig, fleksibel i tanke og handling og er handlekraftig.

Det er ønskeligt at du:

- Er uddannet inden for det stationsoperative område/Force Protection området i Flyvevåbnet (Operations- og Støtteuddannet).
- Har erfaring med bevogtning.
- Har erfaring fra INTOPS.
- Har erfaring som underviser på Flyvevåbnets skoler (tidligere eller nuværende) eller Hjemmeværnets skoler.

Det vil være en fordel, såfremt du har erfaring fra tjeneste med ledelse af frivillige og forståelse for de særlige forhold, der knytter sig hertil.

Du bør have kendskab til og forståelse for de vilkår, der knytter sig til Hjemmeværnets virksomhed som beredskabsorganisation, der har til opgave at støtte Forsvaret og samfundet. Du må også gerne have erfaring fra tjeneste ved højere stabe.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er placeret i Karup.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og søgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende stabschef, major Jesper B. Nielsen på telefon 20 12 89 26 alternativt Chefen for Flyverhjemmeværnet oberst Kern Oddershede (FHV-CH).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er 21. januar 2021, og ansættelsessamtaler forventes løbende.
Stillingen er til besættelse den 1. februar 2021, eller snarest muligt herefter.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERHJEMMEVÆRNET
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 28 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet. Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet beredskab.
Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. 1.300 er i den aktive struktur. Vi er 24 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.
Se mere på www.hjv.dk/oe/fhv og læs gerne mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.01.2021

Indrykningsdato

14.12.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent