Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnet, leder af Team Nord


Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnet, leder af Team Nord

Vil du være med til at føre Flyverhjemmeværnets frivillige ind i en endnu mere operativ fremtid, og brænder du for uddannelse og operativt virke, samtidig med at du har en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver?
Så er en stilling som uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion måske lige noget for dig.
Om os
Flyverhjemmeværnet blev oprettet i den nuværende struktur pr. 1. januar 2017 på baggrund af omorganisering af det samlede Hjemmeværn – herunder det nu nedlagte Flyverhjemmeværnsdistrikt.
Staben er organiseret i en Luftoperationssektion, en Planlægnings- og Ressourcesektion samt en Operations- og Støttesektion. Staben består pt. af 27 civile og militære medarbejdere.
Flyverhjemmeværnet er en selvstændig myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Vores primære opgave er at støtte Flyvevåbnet i forbindelse med nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Danmark.

Flyverhjemmeværnet har herudover et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Landsdelsregionerne, Forsvarskommandoen, Flyverkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Vi har pt. ca. 1.200 Flyverhjemmeværnssoldater i den aktive struktur samt ca. 3.550 Flyverhjemmeværnssoldater placeret i Flyverhjemmeværnets Reserve.

Vores Operations- og Støttesektion varetager primært opgaver, som er rettet mod den frivillige struktur. Operations- og Støttesektionen har således ansvaret for opstilling af frivillige kapaciteter, de militærfaglige uddannelser, føringsuddannelse, bevogtningsøvelser, øvelser i ind- og udland og meget mere.
Udover sektionschefen indgår der otte medarbejdere i sektionen; én major, fire kaptajner, to seniorsergenter og en oversergent.
Om stillingen
Som uddannelsesofficer er du leder af Team Nord. Teamet er et af Flyverhjemmeværnets tre teams, der har den direkte kontakt med et antal hjemmeværnseskadriller inden for et geografisk område. Team Nord dækker Midt- og Nordjylland.

Overordnet er det din opgave at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere aktiviteter i Flyverhjemmeværnet (herunder øvelser, uddannelser og generel rådgivning på eskadrilleniveau af Flyverhjemmeværnets hjemmeværnseskadriller).
Du vil være den primære kontaktperson til et antal eskadriller, og du vil over for sektionschefen være ansvarlig for at støtte disse eskadrillers opstilling, uddannelse og træning af Flyverhjemmeværnets jordbaserede kapaciteter.
I nogen udstrækning skal du også gennemføre møder og seminarer.

Du vil, efter aftale, blive sagsbehandler inden for sagsområder i relation til nærforsvarsområdet/Force Protection.
Du deltager endvidere i Flyverhjemmeværnets inspektions- og kontrolvirksomhed inden for uddannelsesområdet og besøger Flyverhjemmeværnets enheder efter aftale med sektionschefen og den enkelte eskadrillechef.

Et væsentligt område er uddannelse og verifikation af prioriterede enheder som f.eks. bevogtningsdelinger, Security Force delinger (som er under udvikling) samt hundeteams og bevogtningsassistenter. Du bidrager også til udviklingen af Flyverhjemmeværnets aktivitetsplan, skyde- og øvelsesoversigt og øvrige planlægningsprodukter ved Flyverhjemmeværnet.

Der vil være god mulighed for at planlægge og tilrettelægge din tjeneste fleksibelt, herunder med hjemmearbejdsdage. En del opgaver løses om aftenen og i weekender – primært inden for teamets geografiske område (Midt- og Nordjylland).

I Flyverhjemmeværnet udlever vi frihed under ansvar, og vi tilbyder en stilling med en høj grad af frihed til, i koordination med din kollega i teamet, at kunne forme din dagligdag og planlægge din tjeneste, under hensyntagen til din familie og fritid.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt kaptajn. Hvis du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale om videreuddannelse til kaptajn.

Det er ønskeligt, at du har en bred operativ og/eller uddannelsesmæssig baggrund. Du er god til at planlægge, og formår at tilrettelægge og koordinere egne opgaver, så terminer overholdes. Du er desuden en dygtig kommunikator, både på skrift og i tale. Du er god til at samarbejde, motivere og udvikle andre. Du er initiativrig, fleksibel i tanke og handling og er handlekraftig.

Du er uddannet inden for det stationsoperative område/Force Protection området i Flyvevåbnet (Operations- og Støtteuddannet).

Desuden er det ønskeligt, at du:

- Har erfaring med bevogtning.
- Har erfaring fra INTOPS.
- Har erfaring som underviser på Flyvevåbnets skoler (tidligere eller nuværende) eller Hjemmeværnets skoler.
- Har erfaring med arbejde med frivillige (spejderorganisationer, idrætsklubber eller bestyrelsesarbejdet).

Det vil være en fordel, såfremt du har erfaring fra tjeneste med ledelse af frivillige og forståelse for de særlige forhold, der knytter sig hertil.
Du bør have kendskab til og forståelse for de vilkår, der knytter sig til Hjemmeværnets virksomhed som beredskabsorganisation, der har til opgave at støtte Forsvaret og samfundet. Du må også gerne have erfaring fra tjeneste ved højere stabe.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling med tjenestested i Karup.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og søgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Operations- og Støttesektionen, major Søren S. Andersen på telefon 91335020.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72819178.

Ansøgningsfristen er den 7. december 2020. Samtaler forventes gennemført løbende.
Vi forventer tiltrædelse pr. 1. februar 2021 eller snarest muligt.

Hvis du er interesseret, så søg stillingen via linket, hvor du kan oploade din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter. Det er ikke et krav, men du må også gerne sende din seneste FOKUS.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERHJEMMEVÆRNET
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 28 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet. Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet beredskab.
Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. 1.300 er i den aktive struktur. Vi er 24 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.
Se mere på www.hjv.dk/oe/fhv
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.12.2020

Indrykningsdato

13.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent