Navigations- og efterretningsofficer til Inspektionsskib af THETIS-klassen (genopslag)


Navigations- og efterretningsofficer til Inspektionsskib af THETIS-klassen

Er du taktisk officer i søværnet og har du mod på at være med til at designe en ny operativ officersstilling i THETIS-klassen, hvor de klassiske navigationsdyder kombineres med efterretningsanalyser? Grundet de sikkerhedspolitiske ændringer i Kongerigets nordlige egne er det nødvendigt, at opgaveløsning sker med afsæt i et opklaret efterretningsbillede. Kan du se dig selv i den rolle, kan dette være ønskestillingen for dig!
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

Enheden deltager også lejlighedsvis i større, multinationale øvelser eksempelvis den canadiske Op NANOOK, franske ARGUS, amerikanske NORTHERN VIKING, engelske JOINT WARRIOR eller Norwegian Task Group øvelser ved Norge.

Stillingen medfører fast tjenestested i Frederikshavn, hvor størstedelen af tjenesten dog foregår med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der kan dog forventes perioder med vagt og tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 120-180 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme.

Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
Stillingen som navigations- og efterretningsofficer er todelt.

Du vil indgå som skibets navigationsofficer, hvor du samtidig vil være en af de tre faste vagtchefer. I din funktion som vagtchef har du ansvaret for skibets sikre sejlads i det, der betegnes som verdens næstfarligste farvand. Et farvand hvor kombinationen af is, vind/sø og sigtbarhed gør navigationen særdeles udfordrende.

I rollen som navigationsofficer har du desuden det overordnede ansvar for skibets navigatoriske planlægning, samt elektronisk kortmateriel og navigatorisk materiel i øvrigt.

Du vil skulle være enhedens specialist på skibets navigationsmidler og skulle kunne vejlede såvels andre navigatører ombord, som eksterne samarbejdspartnere om navigation i vores primære sejladsområder, og i betjening af systemerne. Ekspertiser, som enhedes skibsledelse og øvrige officerer i øvrigt vil bistå dig i at opbygge.

I relation til rollen som efterretningsofficer, som er et i 1ESK nyt tiltag drevet af den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis, skal du indhente, bearbejde og præsentere efterretningsprodukter i samarbejde med KI-sektionen.

Du vil skulle oparbejde en stærk relation til Arktisk Kommandos efterretningscelle, Operationsstabens efterretningscelle og Forsvarets Efterretningstjeneste. Som efterretningsofficer forventes det, at du er enhedens ekspert på andre aktører i operationsområdet, samt kan rådgive skibsledelsen i forhold til skibets operationer set i relation til efterretningsvurderinger og Open Source informationer.

Dine input kommer til at indgå direkte i enhedens planlægningsproces og vil udgøre en væsentlig del af det grundlaget som chefen baserer sine beslutninger på.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant i Søværnet af taktisk linje med og gerne med interesse inden for efterretningsområdet, hvor din viden og faglighed vil kunne komme i spil i forbindelse med designet og opbygningen af dette fagområde på THETIS-klassen.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge din egen hverdag. Organisationen om bord kræver, at du er en holdspiller, som kan sikre en tæt dialog med de øvrige taktiske officerer, befalingsmænd og den øvrige besætning.

Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når situationen kræver det.

Derudover fordrer jobbet gode sociale evner, så du kan indgå i fællesskabet om bord.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse næstkommanderende for 1. besætning, orlogskaptajn Morten Dall, på telefon +45 30 67 07 12 eller mail 1E11-B1-NK@MIL.DK. Alternativt Søværnets Center for Administration, Bemanding kaptajnløjtnant Bårdur Sandå, telefon 7285 7551 eller mail SCA-F-BEM01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2020. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. april eller hurtigst muligt derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 1. Eskadre
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område.
Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

05.12.2020

Indrykningsdato

03.11.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent