Operations- og uddannelsesofficer (S35) til Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster


Operations- og uddannelsesofficer (S35) til Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster

Har du et operativt mindset? Kan du overføre kamptrop doktrin til praksis og brænder du for at indsætte soldater i operationer? Så skal du søge stillingen som operations- og uddannelsesofficer (S35) til Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster (HDSLF) er en operativ national militær myndighed under Landsdelsregion Øst. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjem-meværnet og Totalforsvarsstyrken.

Distriktet består af en fast stab med 13 militære og civile medarbejdere, 16 hjemmeværnskom-pagnier i den frivillige struktur, en reservestruktur med 24 officerer og befalingsmænd på rådig-hedskontrakt samt en frivillig operativ stab.
Distriktsdomicilet er placeret Vordingborg Kaserne.

Den faste stab er organiseret med en Operations- og uddannelsessektion samt en Logistiksektion (svarende til BTN S-struktur).

Operations- og uddannelsessektionen (OPUSEK) er omdrejningspunktet for distriktets planlægning, uddannelse, øvelser og operative virke. Operativt virke omfatter udover den operative planlægning også varslede og uvarslede indsættelser i dagligdagen.
Om stillingen
I dit daglige virke kommer du til at indgå i et samarbejde med yderligere 2 officerer og 2 befa-lingsmænd i OPUSEK. Derudover vil du have en bred berøringsflade til HRN, Politiet og beredskabet.

Jobbet består primært i at arbejde med uddannelse og operationer for vores frivillige hjemme-værnssoldater. Du vil bl.a. få et koordinerende uddannelsesansvar for et antal af distriktets kompagnier, hvor du i samarbejde med kompagniledelsen støtter deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Din operative funktion er leder af S3 i distriktets operative stab. Du bliver endvidere sagsbehandler på en række operative sagsområder inden for dit funktionsområde.
Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt med en interessant og afvekslende hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen.

Af øvrige opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:

• Udarbejdelse af distriktets plankompleks.
• Funktionsuddannelse inden for eget selvstændige fagområde.
• Rådgivning og vejledning af kompagnierne ved distriktet vedr. produktionsmål, uddannelse, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol.
• Kontaktperson til 3 - 4 af distriktets kompagnier. Opgaven er at monitere virket i kompagniet samt støtte og vejlede således fastsatte mål nås.

Desuden indgår du i distriktets operative stab og distriktets vagthavenderoste med en uges vagt ad gangen (24 – 7) hver 6.-8. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger med stor handlefrihed, idet opgaverne dog skal ses som en del af en større sammenhæng. Nogle, specielt større opgaver, kan gennemføres som stabsarbejder.

Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Jobbet kræver en del aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er primært kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK (BTN) eller alternativt premierløjt-nant i gang med eller ønske om VUK (BTN). Du har en baggrund i Hæren eller i Hærhjemmeværnet. Det vil være en fordel, hvis du har fungeret som operationsofficer ved en af hærens bataljoner, men dette er ikke et krav.

Du har arbejdet med uddannelse og operationer og har interesse for at arbejde med frivilligt hjemmeværnspersonel. Du evner at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater, og du møder dem hvor de er, herunder særligt med den fornødne respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere mellem nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår og opbygningen af militære kapaciteter.

Du har et ønske om en sammenhængende tjenesteperiode på min. 2-3 år hvori du kan opnå erfaring med HJV og gøre gavn for både den faste og frivillige struktur.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendigt for at løse opgaven. Især er samarbejde, fleksibilitet, styring/initiativ og kommunikation væsentligt, men det er planlægning, analytisk tænkning og helhedsorientering bestemt også.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling med en uddannelsesaftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den fungerende chef for Operations- og uddannelsessektionen, premierløjtnant Andreas Skovgaard, på telefon: 72 47 61 13, eller chefen for HDSLF OL Michael Meelby Vibholm, på telefon: 42 50 42 94.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er 02. november 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 46.

Stillingen er ledig med tiltrædelse 01. januar, 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.11.2020

Indrykningsdato

09.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent