Sagsbehandler til J3 Maritime Operationer ved Operationsstaben - Arktis/Havmiljø (GENOPSLAG)


Sagsbehandler til J3 Maritime Operationer ved Operationsstaben - Arktis/Havmiljø

Er du søofficer med en solid baggrund som operativ og taktisk officer i en sejlende enhed?
Har du erfaring med nationale operationer, herunder operationer under Arktisk Kommando?
Har du endvidere lyst til et arbejde, hvor du har fingeren på pulsen med Forsvarets operationer i et værnsfælles miljø?
Om os
J3 Maritime (J3M) er en sektion i Operationsafdelingen i Operationsstaben under Forsvarskommandoen placeret i Karup. Operationsafdelingen er opdelt i tre sektioner, fordelt på en maritim, en landmilitær og en luftmilitær sektion.

Vores opgaveportefølje og ansvarsområder er under konstant udvikling i en dagligdag, hvor Forsvarets mange opgaver skal løses professionelt under hensyntagen til en optimal anvendelse af Forsvarets ressourcer og kapaciteter. Opgaverne spænder bredt og dækker både Forsvarets internationale og nationale operationer fra det militæroperative niveau.

Vi arbejder tæt sammen med Forsvarsministeriet, Operationsstabens andre afdelinger og sektioner samt andre stabe og styrelser såsom de enkelte værn og underlagte myndigheder. Vi koordinerer på tværs af mange myndigheder og har stor indflydelse og beslutningskompetence. Dermed har vi et stort aftryk og ansvar inden for Forsvarets operationer generelt.

Vi har fokus på den opgave, som hele Forsvaret i sidste ende skal være rettet mod; Enheder indsat i operationer. J3 fungerer i et højt tempo, da Forsvarets engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø. J3 direktivgiver, prioriterer, vejleder og til tider fører styrker, der er indsat i forskellige operationer. Dette sker ofte med korte terminer, men til gengæld med relevante og spændende opgaver i en dynamisk verden.

Vores opgaver fordrer, at vi er gode til at kommunikere og samarbejde. Vores omgangstone er afslappet, og vi tilstræber at have et godt sammenhold. Officerer med en 'can do' mentalitet trives godt hos os, og det lever J3 godt af.

J3 Maritime operationssektion varetager Forsvarets nationale og internationale maritime operationer. Vi har ansvaret for Søværnets kampenheders indsættelse i skarpe internationale operationer og tilsvarende ansvar for operativ styring i forhold til de nationale opgaver.

For nuværende er J3 Maritim på den internationale side involveret i:
ABSALONs indsættelse i SNMG1.
Forsvarets støtte til EU’s Frontex.
Planlægning til kommende indsættelser herunder fransk og amerikanske hangarskibsgrupper og ikke mindst efterårets engagement i Hormuz.

På den nationale side består opgaverne bl.a. i:
Arbejde i relation til udarbejdelse af National Forsvarsplan.
Udarbejdelse af krisestyringskoncept i Operationsstaben.
Planlægning og koordinering af den daglige indsættelse i national opgaveløsning herunder Arktis.

Sektionen deltager også med relevante input til briefinger af Forsvarets øverste ledelse samt Forsvarsministeren. Ligeledes bidrager sektionen til besvarelse af relevante Forsvarsudvalgs spørgsmål og aktindsigtssager.
Om stillingen
Du kan forvente at blive sagsbehandler/stabsmedarbejder med fokus på den nationale opgaveløsning, der blandet andet omfatter havmiljøopgaven, søredningstjenesten, suverænitetshævdelse og farvandsovervågning. Du vil kunne blive inddraget i at udarbejde besvarelse af høringssvar og koordinere J3 bidrag til rapporteringer.

Du skal bidrage til afdelingens og sektionens tværgående opgaver. Derudover vil du kunne bidrage til både planlægningen og i høj grad indsættelsen af Forsvarets kapaciteter fra det militær operative niveau til løsning af Forsvarets maritime opgaveløsning.

Du vil ligeledes skulle deltage i mødeaktivitet i ind- og udland.

Du vil i stillingen i J3 Maritim få et bredt kendskab til Forsvaret samt de mange samarbejdspartneres roller.

Der er en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Der vil i perioder kunne forventes spidsbelastninger i jobbet. Du vil være en del af et miljø, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dig og dine personlige og faglige kompetencer.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant (M321) og uddannet taktisk officer i Søværnet.
Vi lægger vægt på, at du har gjort operativ sejlende tjeneste i Søværnet, meget gerne i Arktis.
Vi ser gerne, men det er ingen forudsætning, at du har erfaring fra en stab beskæftiget med national opgaveløsning.

Du har et bredt kendskab til Forsvarets og Søværnets organisation og opgaveløsning, samt en evne og vilje til både at arbejde på tværs af hele Forsvaret, og samarbejde med øvrige myndigheder.

Du besidder en høj grad af selvdisciplin og faglig stolthed, da du ikke vil opleve detailstyring i afdelingen. Opgaven og rammerne bliver udstedt, hvorefter der vil være rig mulighed for selv at styre selve opgaveløsningen med forventningen om et resultat af høj kvalitet. Der vil naturligvis være mulighed for den nødvendige sparring og feedback i relation hertil.

Du er i stand til både at arbejde selvstændigt og at kunne indgå i et effektivt teamwork med sektionens og afdelingens øvrige medarbejdere. Endvidere vil du skulle arbejde sammen med mange andre kollegaer fra Forsvaret i nedsatte operative planlægningsgrupper. Dine evner til samarbejde og koordineringen, også i pressede situationer er centrale, og du besidder gode analytiske evner og en stærk helhedsforståelse.

Arbejdet foregår i et værnsfælles miljø, hvor der er et tæt samarbejde med repræsentanter fra de andre værn. Det kan også komme på tale at støtte andre værn, hvorfor en nysgerrig og udadvendt natur hilses velkommen. Udover samarbejdet med dine kollegaer i sektionen, og på tværs af staben, vil du have samarbejdsrelationer med Forsvarsministeriet, andre stabe i Forsvarskommandoen, herunder Søværnskommandoen, og underlagte myndigheder. Det kræver, at du er god til at skabe netværk samt at etablere, vedligeholde og udbygge gode samarbejdsrelationer.

Vi søger en kollega med initiativ, og som ligeledes har det kølige overblik, når tingene går hurtigt. En officer, der har viljen til succes og sikring af den operative opgaveløsning, vil trives godt i stillingen.

Du har gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for J3 Maritim, kommandørkaptajn Lars Hjulgaard på telefon 72 84 03 01.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn, Kenneth Kongsgaard Albæk på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020.
Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, evt. via VTC.

Ansættelsesdato er snarest efter fristens udløb.

Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opga-ver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militær-faglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styr-ker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Sø-værnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Indrykningsdato

05.10.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent