Næstkommanderende og stabschef til Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland. (HDSEJ)


Næstkommanderende og stabschef til Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland. (HDSEJ)

Vil du arbejde med nationale indsættelser, have indflydelse på uddannelsen af Hjemmeværnets enheder, og vil du gerne arbejde med Hjemmeværnets frivillige og motiverende soldater. Så er jobbet som næstkommanderende og stabschef måske noget for dig.
Vi søger en operativ erfaren og planlægningsstærk officer, der igennem initiativ, samarbejde og relevante kommunikation opnår resultater.
Om os
Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland har vi til opgave at opstille, uddanne og indsætte Hjemmeværnskapaciteter. Vores fokus er nationale operationer, og afgivelser til sektoransvarlige myndigheder, men vi bidrager også til internationale opgaveløsninger.
HDSEJ har 12 underafdelinger fordelt over hele Sydøstjyllands politikreds, og en velfungerende frivillig stab bestående af frivilligt såvel som ansat personel samt personel af reserven.
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland beskæftiger pt. 13 kompetente og velkvalificerede fastansatte medarbejdere - militære såvel som civile – der sætter en ære i at yde en god og relevant service til de frivillige hjemmeværnssoldater i vores område.

Der er ved distriktet en uformel tone med fokus på work/life balance. Der må dog påregnes aften- og weekendarbejde på de tidspunkter, hvor de frivillige er til tjeneste. Du har dog som stabschef stor mulighed for at tilrettelægge, hvornår tjenesten udenfor almindelig arbejdstid skal finde sted.
For nærværende er distriktets stab af fastansatte organiseret i to enheder, en logistiksektion, inklusiv administration samt en operations- og uddannelsessektion. Primo 2021 planlægges organisationen omlagt til S-struktur med funktionerne S1 til S9, som du vil lede.
Om stillingen
Som næstkommanderende og stabschef får du ledelsesansvar, for stabens samlede virke, men du vil også have et særligt ansvar for distriktets operative virke og distriktets aktivitetsplanlægning. Du er ansvarlig for at stabens opgaver styres og løses helhedsorienteret, med en stor grad af faglighed og professionalisme, men med respekt for, at mange opgaver løses under medinddragelse af det frivillige personel.

Du indgår i ledelsen af distriktet, og referer direkte til chefen. Som næstkommanderende er du endvidere stedfortræder for chefen. Stillingen som distriktschef er vakant pr. 1. oktober 2020, men varetages - indtil ny chef er ansat - af Regionchefen oberst Flemming Agerskov. Du vil således sammen med tiltrædende chef, kunne sætte dit præg på stillingen, afhængigt af netop dine kompetencer.

Du skal gå forrest i løsningen af distriktets hovedopgaver, som bl.a. omfatter:

• Fortløbende analyser af distriktets opgaver herunder direktiv for justering af operations- og beredskabsplaner samt udmøntning af årsprogram ved gennemførelse af aktivitetsplanlægning.
• Planlægning og tilrettelæggelse af øvelsesvirksomhed for distriktets underafdelinger samt for distriktets deltagelse i øvelser og lignende med forsvarets enheder.
• Koordinerer afgivelsen af distrikts kapaciteter i relation til større indsættelse i samarbejde med øvrige sektoransvarlige myndigheder, herunder beredskab, politi, skat og forsvaret.
• Styring, koordinering og prioritering af ressourcer, herunder målfastsættelse og direktiv for respektive tjenesteområder.
• Uddannelse af staben i samarbejde med STCH 1+2.
• Personaleledelse herunder personeludvikling og bedømmelse.
• Vedligeholder kontakt til nøglepersonel hos distriktets frivillige og reservepersonel.
• Indgå i en vagthavende roste sammen med distriktets øvrige militæreansatte.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelsestrin ll/ledere (VUT-ll-L), Master i Militære studier eller tilsvarende udenlandsk kursus. Hvis du er kaptajn, som er i gang med eller optaget på MMS, kan stillingen søges mod at indgå en uddannelsesaftale.

Det er ønskeligt at du tidligere har forrettet tjeneste i Hjemmeværnet, eller på anden måde har kendskab til Hjemmeværnets opbygning. Du har relevant erfaring fra operativ tjeneste i internationale operationer.
Gennem din tjenesteerfaring har du oparbejdet gode kvalifikationer og kompetencer inden for områderne uddannelse og operationer. Du trives med en aktiv kommunikation, og er dygtig til at skabe og vedligeholde relationer og netværk. Du har en høj grad af helhedsforståelsen, og du evner at samarbejde bredt på alle niveauer af organisationen.

Du er resultatorienteret, men med en god helhedsorienteret og ressourcebevidst tilgang til opgaveløsningen. Du skal gennem din engagerede, konsekvente og synlige ledelsesstil sikre at deadlines overholdes, uden at der slækkes på kvalitetskravene til de handlinger og produkter som staben leverer. Som leder motivere du stabens medarbejdere til at være holdspillere, så opgaven til stadighed er i centrum, og opleves som et fælles ansvar.

Du skal kunne være fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsning og ressourcer.
Ansættelsesvilkår
Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende distriktschef, oberst Flemming Agerskov, LRGNV-CH på telefon 4190 6357 eller næstkommanderende Major Peter Fink Work, HDSEJ-CHOPU@mil.dk eller på telefon 2060 8531.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Tiltrædelsesdatoen forventes at være den 1. december 2020, men den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

OM HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT SYDØSTJYLLAND
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland er placeret på Niels Finsensvej i Vejle tæt ved Motorvejsafkørsel 60 N på E 45. Distriktet dækker samme geografiske område som Sydøstjyllands Politi. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.
Distriktets stab består af en søjlestruktur fordelt fra S1 til S9, og vi er i alt 13 fastansatte medarbejdere og med yderligere et antal frivillige og reservepersonel i distriktets samlede stab.
Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vejle, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.10.2020

Indrykningsdato

28.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent