Kursus i Strategisk Ledelse for chefer hold 2021


Kursus i Strategisk Ledelse for chefer hold 2021

Kunne du tænke dig at udvikle dine kompetencer inden for strategisk ledelse og anvende disse til at skabe nye strategiske handlemuligheder, som kan udvikle din organisation yderligere? Og kunne du tænke dig at få muligheder for at danne et stærkt netværk på tværs at Forsvarsministeriets koncern, som kan bidrage til styrkelsen af din helhedsorientering og give mulighed for sparring og inspiration?

Så skal du søge kurset i Strategisk Ledelse for chefer som udbydes af Forsvarsakademiet med opstart i foråret 2021 og med mulighed for afslutning i efteråret 2021.
Om os
Kursus i Strategisk Ledelse for chefer (KiSL) er værnfælles og er rettet mod oberstløjtnanter og kommandørkaptajner samt tilsvarende civile på C400-niveau.

Herudover kan kurset, i særlige tilfælde, søges af majorer og orlogskaptajner på M331/332-niveau og tilsvarende civile på C300-niveau. Det kræver dog, at man enten fungerer i en M400- eller C400-stilling, eller at man umiddelbart står for udnævnelse til M400 eller C 400-niveauet.

I udgangspunktet vil medarbejdere i M400 og C400 stillinger blive prioriteret først.

Foruden de niveaumæssige krav lægges der ved udvælgelsen af ansøgere vægt på motivation samt størst mulig mangfoldighed af kompetencer. Herunder tilstræbes der bl.a. en hensigtsmæssig blanding af militære og civile medarbejdere samt en så dækkende repræsentation fra koncernens forskellige myndigheder og styrelser som muligt med henblik på at skabe en mangfoldig og divergens gruppe, som kan få inspiration fra hinanden.
Vi udbyder ca. 24 pladser på kurset i 2020, og modulerne afholdes på Forsvarets kursusfaciliteter.
Om stillingen
OM UDDANNELSEN:
Formålet med Strategisk Ledelse for chefer er at styrke kvaliteten deltagerens strategiske militære chefvirke.

Ved deltagelse på kurset opnår deltagerne:
• Ajourføring og udvikling af analytiske og teoretiske færdigheder indenfor strategisk ledelse og det styringsansvarlige militær chefvirke.
• Metoder og inspiration til at arbejde strategisk med udvikling af egen organisation.
• Mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger i egen organisation via sparring med ligestillede chefer.
• Styrkelse af evnen til at vurdere og bidrage til koncernens udvikling i et helhedsperspektiv.
• Mulighed for at etablere nyttige ledelsesmæssige netværk.

Efter afslutningen af kurset vil kursisten have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer.
Viden
• Om teori til forståelse af og refleksion over eget chefvirke og egne aktuelle udfordringer, som strategisk og styringsansvarlige chef.
• Om koncernens aktuelle strategiske udfordringer og udviklingsretning formidlet gennem repræsentanter for Forsvarets og ministerområdets topledelse.
• Om aktuelle ledelses- og styringstendenser i koncernen og det omgivende samfund.
• Og indsigt i andre fagområder i koncernens opgavekompleks.

Færdigheder
• Kan anvende teoretiske perspektiver og cases som grundlag for eget styringsansvarlige chefvirke.
• Kan anvende strategisk forståelse til at analysere komplekse militære ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger og omsætte forsattes / koncernens strategier til mål og retning for egen organisation.
• Kan anvende teorier til at forholde sig kritisk og konstruktivt til både etablerede og nye perspektiver, tilgange og teknologier inden for det militære chefvirke.
• Kan på den baggrund vurdere egen og andres militære chefvirke samt opstille forskellige forslag til nye strategiske handlemuligheder.
• kan bidrage til og byde ind i overordnede strategiprocesser, samt omsætte politisk strategiske målsætninger i lokale strategiprocesser i rammen af Forsvarets/koncernens helhedsforståelse.

Kompetencer
• Forstår egen strategiske adfærd og rolle samt effekter på interessenter i og uden for egen organisationen.
• Kan tage ansvar inden for eget styringsansvarlige ledelsesområde under hensyn til strategiske sammenhænge i rammen af Forsvarets / Koncernens indsatsområder.
• Kan skabe resultater igennem en stor organisation enten i det operative militære fagmiljø med stort føringsansvar eller i det administrative styrelsesområde, gennem udøvelse af chefvirke med et samlet opgave-, personale- og økonomiskstyringsansvar i koncernens helhedsforståelse.

Mere information
Du kan finde information om uddannelsen opbygning, herunder en foreløbig tidsplan for modulerne på dette link: http://www.fak.dk/uddannelse/kurser/Pages/Strategisk-Ledelse.aspx.
Om dig
PÆDAGOGISK METODE:
Modulerne har indlæg af Forsvarets topchefer og inspirerende eksterne indlæg. Læringen gennemføres ved Blended Leaning, på kursus i Strategisk Ledelse for chefer vil der derfor være net-baseret lærings-aktiviteter samt tilstedeværelseaktiviteter i form af foredrag, gruppearbejde og individuelt arbejde. For kursister, der vælger at tage hele forløbet som sammenhængende forløb, dannes der læringsgrupper, der tilstræbes at være gennemgående i alle moduler, idet grupperne på 12/12 seminarene kan få tilgang af kursister der har valgt den fleksible ordning. I læringsgrupperne arbejdes der dels med net-baseret læringsaktiviteter, forståelsen af de teoretiske præsentationer, som gives på kurset, og med egne strategiske udfordringer i rollen som chef. I den forbindelse vil din egen enhed danne udgangspunkt for en selvvalgt case, og her tilbydes sparring med ligeværdige chefer.
Mellem modulerne skal deltagerne indgå i et net-baseret læringsmiljø, hvor der skal arbejdes med egen case, og der vil være pensum til forberedelse, både før og mellem tilstede-værelsesperioderne. Det er vigtigt, at du kan afsætte tid til forberedelsesarbejdet og net-baseret læringsaktiviteter mellem modulerne.
Inden obligatoriske grundmodul udfyldes et CV og en ambition for deltagelse i kurset.
Der er ingen udprøvning for enkeltdelene af KiSL, herunder det obligatoriske modul, Strategisk Ledelse, del 1. Ved fuld deltagelse i det obligatoriske modul modtager kursisten et diplom. Endvidere vil der være mulighed for et samlet kursusbevis for hele KiSL, hvis kurset erhverves som samlet forløb, der afsluttes med modulet Strategisk Ledelse, del 2. Her kræves foruden deltagelse i del 1 og del 2 deltagelse i minimum fire af mellemliggende 12/12-seminarmoduler.
Ansættelsesvilkår
Ansøgningsfrist og Udvælgelse:

Frist for ansøgning er fredag den 30. oktober 2020.

Efter ansøgningsfristen vil ansøgere blive prioriteret ved eget styringsniveau (ex. værn, styrelser, stabe og kommandoer), og derefter fremsendt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der vil forestå den endelige indstilling og sammensætning af deltagere til KiSL.

Svar vedr. optagelse eller afslag udsendes forventeligt ultimo november 2020.

Yderligere viden:
Hvis du vil vide mere om Kursus i Strategisk Ledelse for chefer, så gå ind på FIIN - Uddannelsesportalen.

Spørgsmål til kursets faglige indhold eller gennemførsel kan rettes til kursuslederen ved Forsvarsakademiet, major Peter Kaplers, på tlf. 4028 3436 eller mail pete@fak.dk / Fak-ILO-03@fiin.dk

Spørgsmål til ansøgning eller udvælgelse kan rettes til kaptajn og HR-konsulent Palle Hvirvelkær på telefon 7281 9680 eller mail fps-ba-bs108@mil.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

30.10.2020

Indrykningsdato

02.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent