Udstationering: Kursusleder og instruktør til NATO-skolen i Oberammergau, Tyskland - Genopslag


Udstationering: Kursusleder og instruktør til NATO-skolen i Oberammergau, Tyskland

Er du klar til at blive udstationeret i en attraktiv operativ stilling i en af de smukkeste egne af Europa, og vil du være en af drivkræfterne bag uddannelsen af NATOs operative planlæggere, så er det nu, du skal til tastaturet !

Vi har brug for en selvstændig orlogskaptajn eller major, der har praktisk erfaring med NATO Comprehensive Operations Planning, og som brænder for at undervise Alliancens officerer – fra yngste kaptajn til ældste oberst. Herudover vil du få betydelig indflydelse på den fortsatte udvikling af NATO Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) og den afledte uddannelsesvirksomhed
Om os
NATO Skolen (NSO) er beliggende på Hötzendorf Kaserne i Oberammergau, ca. 80 km. syd for München i de Bayriske Alper. Skolen er placeret i ca. 900 m. højde. På trods af navnet, er NSO en tysk/amerikansk sponseret MOU-organisation, der støtter NATO med individual uddannelsesvirksomhed. Udover de to framework-nations, bidrager mere end 20 nationer med frivillige bidrag til skolens samlede bemanding, der udgoer ca. 180 civile og militære medarbejdere.

NSO er et centralt uddannelsesmaessigt omdrejningspunkt i NATO, og skolen udbyder mere end 100 forskellige kurser. Hovedparten retter sig mod det operationelle niveau. På årsbasis strømmer der således ca. 10.000 elever igennem NSO. Den overvejende del af kurserne gennemføres ved fysisk tilstedeværelse i Oberammergau, men skolen benytter sig også af mobile training teams, hvor uddannelsen sker hos et specifikt hovedkvarter, og endelig er en tiltagende del af uddannelserne – under indtryk af Covid-19 – baseret på fjernundervisning.
Joint Plans and Operations Department (JPOD) varetager hovedparten af den uddannelsesvirksomhed, der relaterer sig til planlægning og gennemførelse af NATO operationer på det operationelle niveau – for tiden ca. 25 forskellige kurser. Afdelingen består af 12 officerer og ledes for tiden af en amerikansk oberstløjtnant. For langt hovedparten af kursernes vedkommende, varetages den egentlige undervisning af specialister fra kommandostrukturen, mens NSO „kun“ er ansvarlig for selve kursusledelsen. Dette er dog ikke tilfældet for NATO Comprehensive Operations Planning Course (COPC), hvor JPOD er direkte ansvarlig for undervisningen – støttet af funktionelle eksperter fra hele NATO strukturen.
Om stillingen
Du vil blive kursusleder og instruktør på COPC – vel nok skolens mest eftertragtede kursus. Din primære opgave bliver således at undervise på COPC, sekundært at varetage rollen som kursusleder på COPC og/eller enkelte af de øvrige kurser afhængig af dine kvalifikationer. Du vil herudover skulle deltage i forekommende projektarbejde, herunder doktrin- og konceptudvikling. Endelig er der en forventning om, at du deltager i VO-rosten på NSO.
Du vil i det daglige vaere „menigt medlem“ af afdelingen, men du vil i sagens natur have ledelsesmæssige opgaver i forhold til afvikling af kurserne – både i forhold til eksterne speakers og i forhold til dine elever. Herudover vil du have opgaver som Senior National Representative - både i forhold til skolens ledelse og i forhold til tilrejsende danske elever og gæstelærerer.
Du må forudse en del rejseaktivitet, idet COPC typisk afvikles fire gange om året på skolen i Oberammergau, og herudover 5 - 6 gange årligt ude i Europa som mobile kurser til støtte for NATOs kommando- og styrkestruktur. Du må også forvente store udsving i dine arbejdstider under kursernes gennemførelse, herunder en del weekend-arbejde, idet kurserne typisk starter på søndage for lærerstaben og så kører i to uger med lange dage. Mellem kurserne vil der dog være gode muligheder for at bringe arbejdstiden og privatlivet i balance og få udnyttet de fantastiske muligheder for fritidsaktiviteter, som livet i Alperne byder.
Administrativt er du principielt underlagt den danske SNR i Ramstein, der bl.a. betaler din husleje og dit forbrug. Al NSO-relateret rejseaktivitet foregår og afregnes dog under amerikanske regler (udenfor DeMars) og uden SNR involvering - kun den rene nationale rejseaktivitet skal via Ramstein. I Danmark vil FAK være det naturlige nationale faglige forankringspunkt.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere (VUT II/L), et tilsvarende udenlandsk kursus eller Master i Militære Studier.
Du har erfaring fra operative planlægningsstillinger såvel nationalt som internationalt eksempelvis via udsendelser eller udstationeringer. Du forventes således at beherske håndværket i en grad, så du er komfortabel ved at skulle undervise kolleger, der ofte vil være mere erfarne end dig selv.
Personligt har du talent for at skabe og vedligeholde et tværfagligt netværk, såvel internt på NSO, men generelt i hele NATOs kommando- og styrkestruktur, og du er inkluderende og kan samarbejde med folk fra forskellige faglige, uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde. Du er fleksibel og har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne, som de kommer.

Du bør endvidere have en høj grad af selvstændighed da du er eneste dansker ved NSO og er placeret med stor afstand til de øvrige danskere i Tyskland, herunder til det nationale støtteelement i Geilenkirchen/Ramstein. Du har dog mulighed for at se de ca. 400 danske elever, der hvert år frekventerer skolen, så der vil fortsat være mulighed for at vedligeholde modersmaalet.

Det forventes i sagens natur, at du kommunikerer klart og flydende såvel mundtligt som skriftligt på engelsk – og er der en „lille tysker“ gemt i dig, vil det være en fordel, selvom den lokale dialekt er en udfordring – selv for tyskere.
Du og din evt. familie er indstillet på at bo og leve i et international miljø, herunder at deltage i og bidrage til det aktive sociale liv, der også kendetegner NSO.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Du vil blive tillagt grad som oberstløjtnant/kommandørkaptajn under udstationeringen.
Ansættelsen i stillingen vil som udgangspunkt ske for en fireårig periode, dog kan perioden variere under hensyn til forsvarets behov. Det må ligeledes forventes, at stillingens indhold kan ændres over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning.
Du vil blive udstationeret under den nye udetillægsordning, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og i et vist omfang vil udgifter til dine børns skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, blive dækket. På forsvarets HR-portal på nettet under international kan du læse mere om udetillægsordningen.
Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsvurderet "Egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder),
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Desuden er ønskeligt at du har gennemført COPC forud for besættelsen af stillingen. I løbet af det første år, er det endvidere forventningen, at du gennemfører en række af skolens egne kurser for formelt at opnå certificering som „NATO Certified Instructor“.
Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 4. oktober 2020. Samtaler planlægges gennemført umiddelbart derefter. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2020 eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen og livet i Oberbayern, herunder bolig- og skoleforhold, er du velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver, OL Henrik Christiansen på tlf.: +45 3048 3993 eller SNR for Sydtyskland, OL Michael Schrøder, HQ AIRCOM, på tlf.: +49 151 53930189 eller +45 4186 0415.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR konsulent Anders Nygaard, telefon nr. +45 7281 9680.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Du skal søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(DE) OBERAMMERGAU

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.10.2020

Indrykningsdato

01.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent