Planlægger af operative aktiviteter ved Air Control Wings Operations Sustainment sektion på Flyvestation Karup


Planlægger af operative aktiviteter ved Air Control Wings Operations Sustainment sektion på Flyvestation Karup

Har du mod på et afvekslende og ansvarsfuldt job, der giver detaljeret indsigt i planlægning af Flyvevåbnets operative aktiviteter? Så tilbyder Air Control Wing en stilling ved enhedens planlægningselement med ansvar for detaljeret planlægning og ordreudgivelse i forbindelse med enhedens operative aktiviteter samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en af Flyvevåbnets operative enheder i Danmark. Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. ACW deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten. ACW lever op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

I ACW fokuserer vi på at skabe resultater gennem høj faglighed, godt arbejdsmiljø og udvikling – medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

ACW er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads med mange typer medarbejdere.

ACW er geografisk spredt med hovedsæde i Karup og med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).

Operations Sustainment sektionen ved ACW består af en sektionschef og en næstkommanderende samt et koordinationselement og et planlægningselement med hhv. fire og syv medarbejdere.
Planlægningselementet (også kaldet Operations Sustainment Plans (OSP)) har ansvaret for at detailplanlægge og udgive direktiver/ordrer i forbindelse med enhedens gennemførelse af operative aktiviteter, herunder øvelser og indsættelser i ind- og udland.

Planlægning af ACW operative aktiviteter kræver typisk, at flere forskellige indsigter og kompetencer samles om en fælles plan, hvorfor OSP agerer som bindeled for at få enderne til at mødes om en samlet forståelse af den endelige opgaveløsning. OSP er således omdrejningspunkt for en tæt koordination med såvel interne som eksterne aktører, hvilket bl.a. medfører en del mødeaktivitet og deltagelse i en række nationale og internationale planlægningskonferencer. Elementet tilstræber et meget højt serviceniveau over for brugerne i det operative miljø, hvilket bl.a. kommer til udtryk i form af elementes gennemarbejdede produkter (planer, ordrer, briefinger mv.) af høj kvalitet.

OSP varetager løbende detailplanlægning irt. øvelser i eller nær dansk luftrum og har for nylig desuden varetaget detailplanlægningen af en række controllerbidrag til støtte for Søværnets operationer ude i verden (indsat ombord). For nuværende, og over de kommende år, vil elementet skulle beskæftige sig meget med planlægning irt. ACW deployerbare kapaciteter, herunder planlægning af alle faser for en udsendelse af enhedens deployerbare operationsfacilitet (ASACS(D)).
Om stillingen
Du vil blive en del af et element, der samarbejder om mange forskelligartede opgaver. Du vil ikke have formelt ledelsesansvar ift. dine øvrige kollegaer i elementet, men det forventes, at du som resten af elementet selvstændigt kan påtage dig og løse opgaver, der naturligt falder ind under dine kompetencer – og til tider endda påtage dig ansvaret for elementets øvrige opgaver og gå forrest i løsningen af disse. Dette kræver naturligvis en del af elementets medarbejdere, men det medvirker også til en afvekslende hverdag, hvor dagene sjældent er ens.

Stillingen er som udgangspunkt tiltænkt en medarbejder med operativ erfaring som Fighter Controller, hvorfor det forventes, at du primært vil beskæftige dig med emner i relation til luftrumskoordination og kontrol af luftfartøjer.

Dine daglige arbejdsopgaver vil først og fremmest omfatte sagsbehandling og tilhørende kommunikation (ofte via mails) i relation til elementets primære opgaver med at detailplanlægge enhedens operative aktiviteter. Der vil dog også være andre mindre regelmæssige opgaver, hvor du skal rejse mhp. deltagelse i planlægningsmøder, selv agere mødeleder, afholde briefinger eller indgå i projektarbejde som sektionsrepræsentant. Der er desuden en bred vifte af muligheder for yderligere jobindhold, afhængigt af din faglige baggrund og personlige kompetencer, eksempelvis vedligeholdelse af operativ status og deltagelse i operativ tjeneste ved CRC Karup, varetagelse af opgaver irt. flyvesikkerhed (FLYSIK) eller inden for kollegastøtte.

Hverdagen i elementet er præget af humor med højt til loftet, og dine kollegaer i såvel elementet som resten af sektionen er altid klar med hjælp og gode råd. Der vil desuden være en stor grad af selvstændighed i opgaveløsningen, og du vil i dagligdagen opleve en stor grad af frihed under an-svar, hvor der gives plads til initiativ og nytænkning – og i perioder vil der også være god mulighed for at arbejde hjemmefra.

Om nødvendigt vil du skulle gennemgå kurser, for at kunne varetage et Site Survey i nationalt som internationalt miljø, ligesom der også gives frihed til efteruddannelse og udvikling inden for dit fagområde, eksempelvis som Fighter Controller.
Om dig
Du har en operativ baggrund i Flyvevåbnet, operativ erfaring som Fighter Controller foretrækkes.
Du er oversergent eller som minimum sergent med ønske om og potentiale for at avancere.
Du har operativ indsigt i luftoperationer samt kendskab til kommandostrukturen.

Udover en faglig operativ erfaring vægtes nedenstående kompetencer højt:

- Arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for eget fagområde.
- Har stærke analytiske og planlægningsmæssige evner.
- Er fremtidsorienteret og kan se udfordringer og løsninger i et helhedsperspektiv.
- Har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af fag- og personelgrupper.
- Er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde og opgaveløsning.
- Har stærke kommunikative evner i både skrift og tale i både dansk og engelsk.
- Har kendskab til stabsprocedurer i Forsvaret, herunder kendskab til WorkZone.
- Anvender PC og Microsoft Office-programmer som en naturlig del af din hverdag.

Som personlige træk forventes det, at du er åben og rummelig med gode personlige kommunikative færdigheder. Du er omstillingsparat, fleksibel, og evner at udvikle dig i takt med de udfordringer der opstår.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Evt. FC-tillæg givet pba. af gyldig operativ status kan bevares, idet operativ status kan vedligeholdes i stillingen.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte sektionschef, major Jasper K. Mikkelsen på telefon 72 84 53 00.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt i perioden fra 17.-28. august 2020. Stillingen ønskes besat senest den 1. oktober 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

23.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent