Rådighedsstillinger - Kaptajner med operativt mindset til reserven ved Slesvigske Fodregiment (genopslag)


Rådighedsstillinger - Kaptajner med operativt mindset til reserven ved Slesvigske Fodregiment

Chefen for Reserven ved Slesvigske Fodregiment søger to kaptajner til med operativt mindset og erfaring fra tjeneste som reservist eller linjen.

Der søges kaptajner til designeringsfunktionerne efterretningsofficer i Operationselementet og næstkommanderende i Logistikelementet.

Har du overblik og er løsningsorienteret - så bør du søge stillingerne som kaptajn ved reserven ved Slesvigske Fodregiment.
Om os
Regimentet består af Ledelsen, Tjenestegrensinspektørelementet, Slesvigske Musikkorps, Garnisonsstøtteenheden, XIII Lette Infanteribataljon og XXII Reserve Bataljon. Chefen for Reserven er en del af Ledelsen ved regimentet og er næstkommanderende ved regiment i tilfælde af krig/krise.

Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

1. januar 2019 opstilles XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

I 2019 startede etableringen af reserven ved Slesvigske Fodregiment. Enheden vil være historisk og traditionsbærende i relation til XXII Reserve Bataljon ved Slesvigske Fodregiment. Dette er for at skabe et godt grundlag for etablering og fastholdelse af identitet og korpsånd. Deraf benævnes reserven ”XXII Reserve Bataljon”.

Reserven ved Slesvigske Fodregiment skal kunne støtte regimentet i tilfælde af krig/krise, således at regimentet kan fortsætte sin opgaveløsning 24 timer i døgnet.

Reserven skal ligeledes kunne indgå som en del af regimentets opgaveløsning i forhold til både nationale og internationale opgaver.

Reservestrukturen i Hæren er under udvikling, og det samme gælder for regimentets reserve.
Om stillingen
Som reserveofficer i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal forventeligt være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10-25 dage om året.
Om dig
Du er uddannet kaptajn, eller er premierløjtnant og har gennemført ”Føringskursus (Bataljon) for Reserven” eller har mod på at gennemføre dette.

Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren, gerne med erfaring inden for operativ stabstjeneste, uddannelse af kamptropper eller lignende. Du har eventuelt erfaring fra international tjeneste.

Som efterretningsofficer har du relevant baggrund indenfor efterretningstjeneste og har forventeligt siddet i tilsvarende designeringsfunktion, erfaring fra brigade-/divisionsniveau er ønskelig.

Som næstkommanderende i Logistikelementet støtter du chefen for elementet, en af opgaverne er planlægning af etablissementstjenesten ved regimentet og garnisonen. Du har eventuel en civil baggrund eller interesse indenfor logistik eller ejendomsadministration, erfaring med operativ logistik er ønskelig.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for reserven major Martin Magnussen på telefon 25 55 91 70 eller på mail: SLFR-22-CH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest derefter.

Der er tale om en reserve stilling med tjeneste på Haderslev Kaserne.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev
oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet, Garnisonsstøtteenheden og Slesvigske Musikkorps.

Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Garnisonsstøtteenheden leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, og planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Garnisonsstøtteenheden består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret,
pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets Musikalske Ambassadør. Musikkorpset deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.
Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt XXII Reserve Bataljon er rammen for reserven ved Slesvigske Fodregiment. Visionen for XXII Reserve Bataljon er, at den skal kunne stille en skarp og relevant reserve til støtte for regimentet og dets enheder. Det sker i rammen af enkeltpersoner, sektioner eller som enhed. Enheden skal kendetegne sig ved at have et operativt mindset og høj faglighed. Der lægges vægt på at enheden kan støtte med relevante sektioner og med stabsarbejde i forbindelse krig/krise.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

23.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent