Uddannelsesbefalingsmand ved 4. Luftværnsbatteri ved Danske Artilleriregiment


Uddannelsesbefalingsmand ved 4. Luftværnsbatteri ved Danske Artilleriregiment

Er du en ildsjæl med pionerånd, og ønsker du at blive en del af Hærens nye og højteknologiske luftværnskapacitet, så er der for dig en udfordrende og spændende stilling ved en af Hærens kommende kapaciteter!
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

4. Luftværnsbatteri har som udgangspunkt til opgave at varetage kompetenceansvar indenfor luftværn i Hæren. BT samarbejder i dagligdagen tæt med S7/2 KAP, og støtter Kapacitets-udviklingsafdelingen (KUA) samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i forbindelse med den kommende anskaffelse af Hærens luftværnskapacitet. På nuværende tidspunkt er BT en projektorganisation, der over tid transformeres over i 4. Luftværnsbatteri/1 BDE i rammen af 1 AA.
Om stillingen
Luftværn er en ny kapacitet i Hæren og vi er i gang med en omfattende kompetenceopbygning og – udvikling, der finder sted i både ind- og udland. Vi støtter Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse og Kapacitetsudviklingsafdelingen i forbindelse med den forestående materielanskaffelse. Du vil blive en del af luftværnsbatteriets voksende kadre, og din grundlæggende kompetenceudvikling vil i starten være bred, og af både teknisk og operativ karakter.

Luftværnsbatteriet har behov for højt specialiserede medarbejdere, inden for specialerne: Sensor-, Våben-, Førings- og Kommunikationssystemer. På sigt skal du forvente at specialisere dig inden for et eller flere af de anførte specialer. Som en del af din funktion vil du bl.a. under visse af 1 BDE øvelser bliver tilknyttet en kampbataljon som repræsentant for luftværnsbatteriet.

Som Uddannelsesbefalingsmand vil du støtte chefen for Luftværnsbettaeriet med udarbejdelse af uddannelsesdokumentation, herunder uddannelsesbeskrivelser med tilhørende funktions- og enhedsuddannelsesdokumenter.

Afhængig af kompetencer vil du selvstændigt forestå udarbejdelsen af hele/dele af ovenstående.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, med minimum 6 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Ved indtræden i stillinger som seniorsergent, skal du have eller erhverve dig følgende kompetencer:

Militær efteruddannelse:
• Påbegyndt eller gennemført et grundmodul og et føringsmodul i den militære akademiuddannelse (MAU).

Føring:
• Skal kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsning.
• Skal kunne tage ansvar for og kontrollere, at enheden lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd.
• Skal kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavers enkeltdele som et led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.

Ledelse:
• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af deleelementer fra projekt- og stabsbeslutninger i egen enhed.
• Skal kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksis nære problemstillinger og strategiske beslutninger.

Uddannelse:
• Skal kunne indgå i udviklingen af underordnet og sideordnet personels faglige og personlige kompetencer ud fra enhedens uddannelses- og udviklingsbehov.
• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser og herunder bidrage til uddannelsesforløb for dansk og udenlandsk militært personel.
• Skal kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov, herunder opsøge kompetenceudvikling under vejledning fra egen samtaleleder.

Herudover:
• Du har en solid erfaring fra operative og/eller tekniske funktioner.
• Du besidder engelskfærdigheder svarende til minimum sprogfærdighedsniveau 3/2/3/2.
• Du er nysgerrig, selvstændig, analytisk tænkende, omstillingsparat, initiativrig og fleksibel.
• Du har interesse i være en del af et projekt fra den spæde start til langt ind i driftsfasen.
• Du kan trives med et job, der byder på stor adspredelse, hvorunder dit operative virke vil skulle bestrides sideløbende med dit virke som sagsbehandler.
• Du er god til at kommunikere via skrift og tale.
• Du har en interesse i og flair for teknologi.
• Du har en erfaring som sagsbehandler og anvendelse af ”Work Zone”.
• Du har erfaring med kommunikationssystemer – med fokus på HTK.
• Du har erfaring med radarteknologi.
• Du har en ildstøttebaggrund, gerne erfaring fra det tidligere luftværn i Hæren eller tilsvarende i Søværnet eller Flyvevåbnet.
• Du har erfaring med anvendelsen af ”Kvalifikationsrammen for Livslang Læring”.

Din værns baggrund er mindre vigtig, da det er dine faglige og personlige kompetencer, der er afgørende for din succes i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH LVBT kaptajn Per Kildegaard Atzen på telefon 3044 1160 eller via e-mail: DAR-2A-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat den 1. oktober eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.

Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent