Chefstilling i den militære anklagemyndighed (genopslag)


Chefstilling i den militære anklagemyndighed (Forsvarsministeriets Auditørkorps) (Genopslag)

Stillingen som Vicegeneralauditør og chef for Generalauditørens juridiske sekretariat er snart ledig og ønskes besat pr. 1. september 2020, eller snarest mulight herefter.
Om os
Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig efterforsknings- og anklagemyndighed under Forsvarsministeriet, der primært efter-forsker og behandler militære straffesager i ind- og udland.

Den militære anklagemyndighed er i hovedsagen opbygget på tilsvarende måde som den civile anklagemyndighed. Påtale i militære straffesager tilkommer Generalauditøren og Auditøren, der i forhold til retsplejelovens regler træder i stedet for de civile offentlige anklagere, rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarsministeriets Auditørkorps varetager også en række andre opgaver, herunder behandling af sager om strafferetlige vurderinger af ansøgere til hjemmeværnet og hjemmeværnsmedlemmer.

Forsvarsministeriets Auditørkorps har endvidere det faglige ansvar for den militærjuridiske rådgiverordning, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse og efteruddannelse af militærjuridiske rådgivere (MJUR).

Auditørkorpset beskæftiger i alt ca. 25 medarbejdere (jurister, efterforskere og administrativt personale) fordelt mellem Generalauditoriatet i København og Auditørkontoret i Viborg samt et mindre afdelingskontor i Gentofte.
Om stillingen
Vicegeneralauditøren er stedfortræder for Generalauditøren og bistår denne med ledelsen af den militære anklagemyndighed og behandlingen af Generalauditoriatets sager og er i den forbindelse bemyndiget til at møde i Højesteret i militære straffesager.

Foruden virket som chef for Generalauditørens juridiske sekretariat er Vicegeneralauditøren endvidere personalechef for Auditørkorpset. Vicegeneralauditøren har tilsynspligt med Auditøren og har ansvaret for en velfungerende legalitetskontrol i myndigheden, ligesom pågældende har disciplinarmyndighed efter militær disciplinarlov.
Om dig
Du skal opfylde de i retsplejelovens § 105, stk. 1, anførte betingelser om at have bestået juridisk kandidateksamen og skal i reglen opfylde betingelserne for at blive beskikket advokat med hensyn til forudgående praktisk virksomhed, jf. samme lovs § 119.

Du har helhedssyn, organisationsforståelse, engagement samt talent for og forudgående erfaring med udøvelse af ledelse og er god til at samarbejde og kommunikere. Du har solid erfaring med behandling af straffesager og et godt indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejdsområder.

Der lægges endvidere vægt på, at du har administrativ erfaring, resultat- og udviklingsfokus og en god forståelse for effektiv ressourceanvendelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Der kan være mulighed for ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38 Ansøgningen skal i så fald stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndig-heder og institutioner med tjeneste indtil videre i Forsvarsministeriets Auditørkorps, Generalauditoriatet, Kastellet 14, 2100 København Ø.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikker-hedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Som ansat under Forsvarsministeriet vil du endvidere blive omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forplig-telse til at deltage i fredsskabende, fredsbevarende eller lignende operationer.

Ansøgere må være indforstået med at gennemgå en ledertest.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Generalauditør Lars Stevnsborg på tlf. 72 8110 40. Nærmere oplys-ninger om Forsvarsministeriets Auditørkorps’ ansvarsområde er til-gængelige på Auditørkorpsets hjemmeside www.fauk.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Anne Morits Andersen på tlf. 3266 5564

Ansøgningsfristen er 16. august 2020.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

01.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent