Forbindelsessofficer til United States Joint Staff J5 i Washington


Forbindelsessofficer til United States Joint Staff J5 i Washington

Er du en erfaren, selvstændig og dygtig major eller orlogskaptajn, der er klar til udfordringer i et internationalt miljø på operativt og militærstrategisk niveau? Har du operativ forståelse og indsigt i globale sikkerhedspolitiske udfordringer? Har du erfaring med planlægningen af Forsvarets operative opgaveløsninger? Er du god til at skabe tillidsfulde relationer og vedligeholde personlige netværk? Så er jobbet som Operationsstabens forbindelsesofficer ved U.S. Joint Staff måske noget for dig.
Om os
Stillingen er forankret ved J5 Syd i Operationsstaben i Forsvarskommandoen. Operationsstaben varetager Forsvarets planlægning og indsættelse af Forsvarets kapaciteter i nationale og internationale operationer, stabiliserings- og våbenkontrolopgaver samt støtte til politiet. Operationsstaben har i den anledning en række forbindelsesofficerer ved strategiske partnere, der understøtter Operationsstabens og Forsvarets opgaveløsning.
United States Joint Staff er den øverste militære myndighed i USA og er placeret i Pentagon sammen med Department of Defence samt stabene for de enkelte værn. U.S. Joint Staff har bl.a. til opgave at udvikle og koordinere planlægning og strategi på tværs af det amerikanske forsvar og yde militærfaglig rådgivning til det politiske niveau. U.S. Joint Staff yder ligeledes ledelsesstøtte til Chairman of the Joint Chiefs of Staff, der er den amerikanske forsvarschef.
Om stillingen
Du bliver først og fremmest Forsvarskommandoens repræsentant i Pentagon, og skal sikre hurtig og direkte forbindelse på det operative og militærstrategiske niveau mellem Operationsstaben og U.S. Joint Staff.
Du kommer til at indgå i U.S. Joint Staff under direktoratet for Strategy, Plans og Policy (J5). Her indgår du i et multinationalt sekretariat bestående af andre forbindelsesofficerer, der også er tilknyttet U.S. Joint Staff. Sekretariatet ledes af en amerikansk chef, og du får status som forbindelsesofficer. I praksis betyder det, at du både løser opgaver for sekretariatet og nationale opgaver for Operationsstaben.
Sekretariatet forbereder og gennemfører bl.a. flere årlige møder mellem partnernationer, hvor der drøftes militær-strategiske emner. Dertil forbereder og gennemfører sekretariatet tilsvarende møder på operativt niveau, hvor Forsvaret har fælles interesser med partnernationer eller søger at afdække muligheder i relation til igangværende eller kommende militære aktiviteter.
Sekretariatet fungerer som den daglige koordinations- og informationsdelingsmekanisme mellem de tilstedeværende nationer. Du vil derudover lejlighedsvis skulle kunne repræsentere Operationsstaben og Forsvarskommandoen til møder og konferencer i Pentagon og i Washington D.C.
Nationalt medvirker du til at forberede Forsvarskommandoen i deltagelse i møder og drøftelser med samarbejdspartnere og USA. Du har bl.a. kontakt til den danske forsvarsattache og forsvarsafdelingen ved den danske ambassade i Washington D.C. Slutteligt indgår du i netværket af danske elementer og forbindelsesofficerer i USA samt i Paris og London, hvor Operationsstaben ligeledes har udstationeret forbindelsesofficerer.
Om dig
Du er udnævnt major eller orlogskaptajn eller har inden startdato for din udstationering afsluttet din MMS / tilsvarende uddannelse, således at du vil kunne udnævnes. Du har erfaring fra funktioner i den militære struktur og gerne fra Forsvarsstaben eller værnskommandoer, Forsvarsministeriets departement eller en styrelse under Forsvarsministeriet. Her har du fået erfaring med indsættelse af Forsvarets kapaciteter og du har en god forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, herunder dynamikkerne mellem det militære og det politiske niveau.
Du har gerne erfaring fra internationale missioner, og det er en fordel, hvis du har gjort tjeneste i et internationalt militært hovedkvarter.
Du har flair for at skabe og vedligeholde personlige netværk. Du trives i et dynamisk miljø og er indstillet på, at arbejdsopgaver til tider kan falde uden for normal arbejdstid.
Du kan lide at rejse og befinder dig godt i internationalt miljø, hvor du skal kunne tage ansvar og levere rettidig støtte til Operationsstabens opgaveløsning.
Du er analytisk stærk og har gode kommunikative evner. Du danner dig hurtigt et overblik og formår at identificere de afgørende elementer i en sag, herunder hvad der er væsentlig information for Forsvaret.
Du har en høj grad af integritet, besidder gennemslagskraft og er i stand til effektivt at prioritere og handle selvstændigt. Du kommunikerer klart, præcist og ubesværet i tale og på skrift, såvel på engelsk som på dansk.
Du formår at vedligeholde et godt arbejdsklima i et multinationalt miljø og de sammenhænge, du indgår i, og forstår værdien af et sundt, konstruktivt samarbejde med relationerne i U.S. Joint Staff, Forsvarskommandoen samt øvrige samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Under din udstationering tillægges du grad af oberstløjtnant eller kommandørkaptajn.
Stillingen er placeret i Pentagon, Washington D.C., USA og besættes for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse til 4 år. Du skal forvente en del international rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, og du modtager et skattefrit udetillæg. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan bestå forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægegodkendelse erklæres fuldt egnet til internationale operationer.
Du skal endvidere bestå en engelsk sprogtest ved Forsvarsakademiet forud for udstationeringen.
Såfremt du er udpeget til INTOPS eller er optaget på videregående uddannelser der i perioder kræver tilstedeværelse i Danmark, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 23. august 2020. Ansøgningen sendes via linket i højre side. Vi forventer at holde samtaler i september. Stillingen er til besættelse 1. september 2021.

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte Chefen for J5 Syd i Planlægningsafdelingen ved Operationsstaben Kommandørkaptajn Bo Overgaard på tlf. 72840501 eller e-mail: fko-o-chj5s@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Palle Hvirvelkær FPS-BA-BS108@fiin.dk), Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) WASHINGTON

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

30.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent