Forsyningsbefalingsmand ved CBRN- & Geospatialkompagniet, Ingeniørregimentet


Forsyningsbefalingsmand ved CBRN- & Geospatialkompagniet

Har du interesse for logistik og arbejder systematisk med tildelt opgaver, herunder flair for ledelse af fagpersonel og tilmed mod på at prøve kræfter med et af regimentets største materiel og køretøjsbeholdninger? Såfremt ja, så er du måske den helt rette kandidat til at være kompagniets kommende forsyningsbefalingsmand (FSBM).
Om os
CBRN- & GEOKMP er en speciale enhed i hæren, der består af Forsvarets centrale Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN)- og Geospatial (GEO) kapaciteter. Med ovenstående in mente, er kompagniet årligt pålagt et stort antal unikke opgaver, såvel nationalt som international, og råder derfor over en bred vifte af specialiseret materiel.

Kompagniets bemanding er for nuværende på 81 soldater, hvor vi i skrivende stund kun har få ledige stillinger på M100 niveauet, hvilket vidner om en stigende popularitet for specialerne og et sundt arbejdsmiljø at videreudvikle sig i.

Kompagniet er for nuværende konfigureret i henhold til HRN I-43 med hhv. en CBRNDEL, en værnsfælles CBRNDEL og en GEODEL med henblik på at opstille og uddanne CBRN og GEO kapaciteter til beredskab eller indsættelse. Kompagniet er en enhed med fem iboende specialer, herunder CBRN Opklaringssektioner (OPK), Samplingssektioner (SAMP), CBRN centraler (CT), Dekontaminerings (DEKON) sektioner og GEO grupper, derudover er der selvfølgelig også en Kompagnitrop (KMPTR) og en Kommandodeling (KDODEL) indeholdende såvel en Forsyning- og Vedligeholdelses (FS/VEDL) enhed.

Kompagniets deltager i øvelser/aktiviteter ved Danske Division, 1. Brigade, Det Civile Beredskab og Værnsfælles aktiviteter, samt min. to faste øvelser i udlandet hvert år.
Om stillingen
Som forsyningsbefalingsmand (FSBM) bliver du ansvarlig for udvikling og drift af en meget velfungerende og proaktiv sektion i samarbejde med to forsyningshjælpere (FSHJ). Du bidrager ligeledes til den interne logistik og daglige materieladministration i kompagniet, hvor du vil bl.a. vil have ansvaret for enhedens myndighedsbeholdning.

Herudover vil du, i meget tæt samarbejde med føreren for vedligeholdelsessektionen, ofte blive taget med på råd i kompagniledelsen og tilmed fungere som nærmeste rådgiver for kompagniets næstkommanderende indenfor den faglige tjeneste. Det forventes at du i denne funktion kan forholde dig objektivt til givne problemstillinger og samtidig formåer at udfordrer både processer og procedurer i relation til den faglige tjeneste, således at såvel ledelsen som bataljonens S4 har det bedst mulige grundlag at træffe sine beslutninger ud fra.

Det forventes endvidere, at du motiveres via selvledelse, herunder og at du evner at bringe dine kompetencer i spil i dit daglige virke.

Du skal med andre ord være et aktiv fremfor et passiv i opretholdelse og udvikling af den daglige drift i sektionen, hvor du er med til at udarbejde direktiver og procedurer.
Om dig
Du er udnævnt oversergent (OS) eller erfaren sergent (SG), der er vurderet egnet til næste grad jf. FOKUS. Såfremt du er sergent, og du mangler at gennemføre de gældende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer til udnævnelse til OS ansættes du på en uddannelsesaftale. Du har gennemført begge af Ingeniørregimentets føreruddannelser for mellemledere (IGR 201 og IGR 204). Hvis dette ikke er tilfældet, vil det manglende efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer:

- TRR 1415, Køreassistentuddannelse.
- FAGLÆ, Faglærerkursus alment (HRN).
- SKYLE-II, Skydelederkursus 2.

Af logistiske kompetencer vil nedenstående være en fordel, men ikke et krav:

- Last- og surringskursus.
- ADR-bevis – herunder IMDG kursus (søtransport) og IATA kursus (lufttransport).
- Truckcertifikat.
- Diverse DeMars kurser (Myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesrekvirent).

Det er slutteligt et krav, at du har kørekort kategori B samt ønskeligt, at du tilmed besidder kørekort til kategori C/CE. Du skal kunne leve op til kravene for erhvervelse af kategori C/CE.

Det vil være en fordel, om end ikke et ubetinget krav, såfremt du allerede har en baggrund i CBRN-verden i form af faglærervirke, CBRN- specialistkursus eller lign. samt en nyere operativ erfaring på enten GRP, SEK eller DEL niveau.

Du behøver ikke være specialist, så længe du blot har den fornødne interesse og motivation, samt formår at bringe dine kompetencer i spil, i rette tid og i rette mængde, med det evige ønske om en proportionel udvikling. Som person er du driftig, styringsorienteret samt fremsynet, herunder en dygtig planlægger.

Du er helhedsorienteret og ressourcebevidst i din tilgang til tjenesten samt de opgaver du bliver tildelt. Du forstår at bruge dine medarbejderes og kollegaers kvalifikationer og kompetencer samt erfaringer til at holde et højt fagligt niveau. Samtidigt er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt indenfor dit ansvarsområde og tilmed sætter stor pris på en høj grad af frihed under ansvar for at kunne trives i stillingen.

Derudover skal du være proaktiv og opsøgende af natur i din tilgang til virket og tilmed kunne indgå i specialiserede arbejdsgrupper. Du skal desuden være rede til at deltage i mange forskelligartede aktiviteter, hvor du til tider kan forvente at være væk hjemmefra på grund af f.eks. øvelsesaktivitet eller kursus for at opbygge din og kompagniets færdigheder.

Kompagniets motto er som følger: ”Adapt or die” – hvorfor vi i vores tankegang altid skal være rede til at tilpasse os en given situation med henblik på fortsat at kunne opretholde den fornødne effektivitet.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel (CS).

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og du ansættes med en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og bestå nødvendige uddannelser.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kompagnichef Bjarke Beck tlf. 51 51 90 70, alt. Næstkommanderende Mikkel Hansen tlf.: 21 78 43 13.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent og seniorsergent Kit Svendsen på mail: FPS-RA-3HOV1@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 26. juli 2020.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Grundet den verserende COVID-19 pandemi, kan ansættelsessamtaler via VTC el. lign. være en option, hvorfor mulige kandidater bedes have installeret Cisco Jabber på deres arbejdscomputer el. lign.

Ansættelse forventes 1. september 2020
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, og er en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.07.2020

Indrykningsdato

30.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent