Leder for Vagten ved Slesvigske Fodregiment (genopslag)


Leder for Vagten ved Slesvigske Fodregiment (genopslag)

Vil du være ansvarlig for at administrere, bevogte og sikre Haderslev Garnison?

Trives du med stort ansvar, faste rammer og ser du muligheder frem for begrænsninger?
Om os
Garnisonsstøtteenheden ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og konflikt mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison.

Garnisonsstøtteenheden består af Ledelseselementet, Personeladministrationselementet, Personelforvaltningselementet, Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgiversektionen, Driftelementet og Vagten.

Garnisonsstøtteenheden løser blandt andet presse- og informationstjenesten, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, informatik- og kryptosikkerheden, personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og driver Uddannelsesmaterielkontoret.

Vagten ved Slesvigske Fodregiment består af 21 stillinger frem til juli 2021. Herefter reduceres vagtens antal stillinger til 14. Lederen for vagten er nærmeste leder for alt personel i vagten.
Om stillingen
Som leder af Vagten, er du overfor sikkerhedsofficeren og shefen for Garnisonstøtteenheden ansvarlig for vagtens samlede opgavekompleks jf. de gældende bestemmelser.

Du forestår den daglige drift, ledelse og uddannelse af vagten, herunder daglig planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelsen af vagttjenesten for både vagtkommandører og vagtassistenter.

Du skal ligeledes koordinere og planlægge andre enheders bidrag til løsningen af vagten, når dit eget personel afspadserer, holder ferie eller lignende.

Som leder af vagten er du næstformand i vagtudvalget.

Du vil indgå i vagtrosten i det omfang det er nødvendigt og som dine opgaver kræver.

Du har det overordnede ansvar for tilrettelæggelse af uddannelses-, skydebane- og feltdage for personellet i vagten.

Du har som FOKUS samtaleleder ansvaret for udarbejdelse af udviklingskontrakter, bedømmelser og lignende med alt personellet i vagten.
Om dig
Du er seniorsergent. Alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau, og dermed klar til at gå i gang med relevante moduler af den militære akademiuddannelse.

Du har en professionel indstilling, er ansvarsbevidst og selvstændig. Din kontrolvirksomhed er effektiv og vejledende overfor såvel mandskab som foranstående.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du fremtræder med autoritet, høflighed og ordentlighed – du er ofte det første gæster og ansatte møder!

Du har erfaring med daglig vagttjeneste, tilrettelæggelse af vagttjeneste, uddannelsesplanlægning og erfaring som skydeleder på pistol og gevær.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Militærsikkerhed er noget du går op i og har relevant erfaring med, så du kan indgå i dette arbejde sammen med sikkerhedsofficeren, og på tværs af regimentet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Chefen for Garnisonsstøtteenheden major Henning Roland Dons på telefon 40 24 69 28 eller på mail SLFR-G-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 23. august 2020, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. september 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet, Garnisonsstøtteenheden og Slesvigske Musikkorps.
Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Garnisonsstøtteenheden leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, og planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Garnisonsstøtteenheden består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret, pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets Musikalske Ambassadør. Musikkorpset deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.

Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt ”XXII Reserve Bataljon (RES BTN)” er rammen for reserven til støtte for Garnisonsstøtteenheden og Totalforsvarsenheder. Reserven er under opbygning, og stab XXII RES BTN vil skulle støtte med uddannelsesopgaver i fred samt forstærke Garnisonsstøtteenheden i krise og konflikt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent