Chef for S7 Værnsfælles CBRN ved Ingeniørregimentet i Skive


Chef for S7 Værnsfælles CBRN ved Ingeniørregimentet Skive

Er du god til at samarbejdet, stå spidsen for flere projekter, og har du lyst og mod til at arbejde indenfor den Værnsfælles CBRN-tjeneste?

Har du lysten til at deltage aktivt i nationale og internationale mødefora for specialiserede emner?

Så er stillingen som chef for S7 Værnsfælles CBRN helt sikkert interessant for dig.
Om os
S7 Værnsfælles CBRN (S7 VF CBRN) er underlagt 3 CBRN- & Konstruktionsbataljon ved Ingeniørregimentet. Vores opgave er at sikre fagligheden inden for CBRN området i hele Forsvaret. Det opnås gennem udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets doktrinære CBRN grundlag, CBRN organisationen, CBRN uddannelsen og CBRN materiellet. Herudover gennemføres centraliserede og værnsfælles specialist uddannelser/kurser inden for det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) forsvar.

S7 VF CBRN består af 10 specialiserede medarbejdere med ansvarsområder fordelt inden for CBRN-tjenestens 5 søjler:
• Detection, Indication, Monitoring (DIM)
• Physical Protection (PP)
• Hazard Management (HM)
• Knowledge Management (KM)
• Medical Countermeasures and Support (MedCM)

Sektionens medarbejdere er alle dedikerede CBRN-specialister, bredt vidende inden for CBRN-tjenesten, og udgør således Forsvarets eksperter på området. Alle medarbejderne indgår i et positivt udviklingsorienteret samarbejdsmiljø, og arbejder kompetent og loyalt med den værnsfælles CBRN-tjenesten i Forsvaret.
Om stillingen
Som chef for i S7 VF CBRN vil du have et tæt samarbejde med kommandoer, som du har direkte adgang til. Herudover er der et nært samarbejde med Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse i forbindelse med materielindkøb, afprøvning og implementering af nyt materiel. Du administrerer eget budget og er ansvarlig for planlægning, koordinering og evaluering af Forsvarets CBRN specialist-kurser. Du skal sikre udviklingen af uddannelsesområdet indenfor det Værnsfælles CBRN-forsvar samt bidrage til udvikling af sektionens kursusvirksomhed og den centraliserede uddannelsesvirksomhed. Du skal sikre at den fortløbende vidensindhentning, fra bl.a. internationale samarbejder, forankres i uddannelse, i det reglementariske grundlag, samt afspejles i udviklingen indenfor materielområdet. Du er som chef, ansvarlig for udvikling af grundlaget for forsvarets CBRN tjeneste, herunder uddannelsesgrundlag og taktiske procedure.

Som chef vil du have en bred berøring med alle CBRN områder i hele Forsvaret og skal igennem føring/ledelse sikre at specialisternes viden og færdigheder udnyttes bedst muligt. Der er begrænsede ressourcer og få personer med CBRN specialistkompetencer, hvilket stiller særlige krav til evner som koordination, planlægning, arbejdsprocesser samt en stringent økonomi med kræfterne.

Du skal kunne indgå som rådgiver for Forsvarets myndigheder og enheder. I den forbindelse skal du kunne tilvejebringe nødvendig viden med de for hånden værende ressourcepersoner og gennem viden fra eksterne samarbejdspartnere.

Det er afgørende, at du indgår i det øgede samarbejde værnene på tværs, herunder særligt samarbejdet med bredskabsstyrelsen.

Som chef for CBRN området vil du som Danmarks repræsentant deltage i NATO CBRN panelmøder.
Om dig
Du er M331 major/orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin II (VUT II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller anden relevant masteruddannelse og gerne nogle års erfaring i graden.

Det forventes at du kan lede en gruppe specialister der brænder for deres speciale og derigennem kan styre den fortsatte udvikling af CBRN området.

Du har erfaring som sagsbehandler og besidder en robusthed, som du kan bringe i anvendelse i forbindelse med de udfordringer, der ligger indenfor det værnsfælles CBRN område.

Det er en forudsætning, at du er parat til at deltage i kurser og mødeaktivitet nationalt såvel som internationalt. Du skal være indstillet på at kompetenceudvikle dig inden for specialet.

Da stillingen er i et værnsfælles miljø, er det ikke et krav, at du er ansat eller har forrettet tjeneste i Hæren, men det er vigtigt, at du har interesse for CBRN-tjenesten.

Vi forventer, at du er uddannet bredt indenfor CBRN-området og har et solidt kendskab til den værnsfælles CBRN-tjeneste i forsvaret, dette er dog ikke afgørende.

Du ser muligheder og løsninger i dagligdagens opgaver. Du kan bryde med vanetænkning og er villig til at udfordre eksisterende løsninger og modeller.

Vi forventer, at du har en høj grad af ansvarsfølelse og helhedsforståelse, og at dine gode sammenarbejdsevner gør, at du hurtigt opbygger og vedligeholder relationer inden for det værnsfælles CBRN- forsvar i HRN, FLV, SVN men også med andre myndigheder som Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for 3 CBRN- & KONSTBTN oberstløjtnant Søren Kyrval på telefon 22 74 96 82, eller nuværende stillingsindehaver major Søren S. Christensen på telefon 72 82 53 31, tjenestemobil 20 60 46 49 eller på mail: IGR-3B-S70A@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfrist er den 2. august 2020. Ansættelsessamtaler gennemføres forventelig umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse fra den 1. september eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Du opfordres til at fremsende de 2 senest bedømmelser, men dette er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent