Chefsergent som sagsbehandler indenfor militær sikkerhed, bevogtning og kontaktvirksomhed til Flådestation Frederikshavn.


Chefsergent som sagsbehandler indenfor militær sikkerhed, bevogtning og kontaktvirksomhed.

Er du chefsergent og vil du være med til at gøre en forskel? Kunne du tænke dig en stilling med ansvar, faglige udfordringer og sammen med gode kollegaer være med til at videreudvikle, udbygge og opretholde den militære sikkerhed og bevogtning på flådestationen? Så har du nu muligheden for at søge stillingen som sagsbehandler i Garnisonselementet (GSE) ved Flådestation Frederikshavn (FLS FRH).
Om os
Som en del af 3. Eskadre er FLS FRH kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

FLS FRH består af en ledelse, et Garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion; vi er i alt 78 medarbejdere.

Du bliver en del af GSE, der består af fem medarbejdere, som udover løsning af FLS FRH opgaveportefølje også arbejder for og rådgiver CH FLS FRH i dennes funktion som Garnisonskommandant.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i en enhed og i et element med en varieret og kompleks opgaveportefølje, hvor du som medarbejder og sagsbehandler i GSE indgår i arbejdet med løsning af en lang række forskellige opgaver og sagsområder.

Opgaveløsningen medfører selvstændigt arbejde i perioder, men ofte også deltagelse i stående udvalg, samt i mere eller mindre formelle projekt- og arbejdsgrupper.

De primære sagsområder i funktionen er militær sikkerhed, bevogtning og kontaktvirksomhed i relation til det omkringliggende samfund. Opgaveløsningen betinger en stor grad af selvstændighed, men også evnen til at indgå i sammenhænge, rådgive samt klargøre sagsoplæg samt præsentationer inden for en bred opgaveportefølje.

Udover samarbejdsrelationerne internt i elementet er kontaktfladen i stor udstrækning også internt herunder den militære vagt, andre enheder og myndigheder ved flådestationen/garnisonen, civile samarbejdspartnere samt ikke mindst ledelsen.

Foruden GSE egne opgaver, forventes du at indgå i tjeneste som forbindelsesofficer ved flådebesøg af udenlandske enheder, samt at kunne støtte ifm. gennemførsel af erhvervspraktikken ved FLS FRH.

Uden for normal arbejdstid indgår du i tørn som vagtassistent i stationsvagten ved FLS FRH.

Der kan i tillæg forventes nogen rejseaktivitet i primært Danmark, ligesom udsendelse med de Maritime Støtteelementer (MSE), støtte til FRONTEX, udlån eller lignende kan forekomme.
Om dig
Du er chefsergent eller seniorsergent med baggrund og uddannelse på vej mod funktionsniveauet. Du har baggrund og erfaring fra operativ tjeneste ved enheder, stabe og skoler, hvor helhedsforståelse, overblik og tværfaglighed er udviklet.

Du vil gerne tage del i den tværorganisatoriske sagsbeholdning i enheden og på flådestationen såvel internt i forsvaret som i relation til det omkringliggende samfund.

Du er som person respekteret for din faglighed, at du er systematisk, serviceminded og opsøgende i dit virke, ligesom du til stadighed er kulturbærer for Søværnets traditioner og historie samt medvirker til enhedens og kollegaernes korrekte militære optræden.

Din opgavevaretagelse tager afsæt i en rodfæstet faglighed - altid med præcision og med helhedsforståelse for FLS FRH såvel som Søværnet og Forsvarets overordnede behov.

Du besidder gode pædagogiske egenskaber, og du evner at tilpasse dine virkemidler til den aktuelle situation, herunder at du forstår at kommunikerer aktivt, overbevisende og loyalt ledelsens hensigter og mål til underlagt personel i såvel skift som i tale.

Forudseenhed, vedholdenhed og forståelse for kvalitet er væsensforudsætninger for ikke alene sagsbehandlingen, men i særdeleshed også for implementering og drift af et stort og komplekst sagområde, hvorfor sådanne personlige egenskaber prioriteres i ansættelsen.

Af personlige kompetencer lægges der ydermere vægt på fleksibilitet, at du er ligefrem i din væremåde, og at du tager aktiv del i fællesskabet, ligesom du forstår at fastholde og udvikle sociale og faglige netværk på tværs i organisationen samt iblandt dine nærmeste samarbejdspartnere.

Ift. erhvervspraktikken forventes du at kunne erhverve en børneattest.


Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med deltagelse i vagttjenesten som vagtassistent, deltagelse som forbindelsesofficer eller i øvelsesaktivitet mv. vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Det forventes, at du som en del af sergentgruppen går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder KN Bjarne Høngaard Jeppesen på tlf. 25 37 72 48, e-mail: 3E-FRH-LDGSE@mil.dk, nuværende stillingshaver CSG Claus Just Gustafsen på tlf. 40 38 70 12, e-mail: 3E-FRH-GSE01@mil.dk eller næstkommanderende OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 31. maj 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2020 eller hurtigst muligt derefter

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent