Chef for uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole (GENOPSLAG)


Chef for uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole

Har du flair for planlægning og udvikling af uddannelser?

Har du lyst til at forme fremtidens befalingsmandsskole i Hæren?

Så har du nu muligheden for at blive den nye chef for uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole i Varde.
Om os
Ved Hærens Sergentskole uddannes korporaler til hele Forsvaret samt mellemledere til alle våbenarter i Hæren. Derudover uddanner vi endvidere sergenter som et led i den grundlæggende sergentuddannelse for kommende sprogofficerer og til officersbasisuddannelsen. Hærens Sergentskole er endvidere koordinerende og ansvarlig for dele af den nye militære akademiuddannelse for mellemledere i Forsvaret.

Staben er sammen med respektive sektions- og afdelingschefer nærmeste rådgiver for skolechefen. Staben har en stor kontaktflade til bl.a. Hærkommandoen, Hærens Officersskole, øvrige værns sergentskoler samt civile ledelses-, HR- og uddannelsesinstitutioner.

Vi er en medarbejderstab med dyb faglighed inden for pædagogik, uddannelse, planlægning og administration. Vi er alle drevet af stor nysgerrighed for, og interesse i, hele tiden at udvikle og forbedre Hærens mellemlederuddannelser. Dette betyder også, at en målrettet kompetenceudvikling af vore medarbejdere er vigtigt for os.
Om stillingen
Uddannelsessektionen indgår i staben og lederen refererer til stabschefen.

Sektionen består, ud over lederen, af to uddannelsesofficerer, fire uddannelsesbefalingsmænd og en kontorhjælper.
Sektionens opgaver er mangeartede, men centrerer sig om uddannelsesplanlægning, udvikling af uddannelser, drift af uddannelser, didaktik og evaluering af uddannelser.
Uddannelsessektioner driver derudover skolens udvikling af fjernundervisning og elektroniske læringsobjekter.

Stillingen stiller krav til et stort overblik og en aktiv opfølgning på igangværende sager. Der er ligeledes krav om en høj grad af koordination med uddannende underafdelinger, skolens ledelse, sagsbehandlere ved Forsvarsakademiet og Hærkommandoen samt aftagende enheder.

Stillingen som chef for uddannelsessektionen er ikke alene en stilling med et stort planlægnings- og koordinationsansvar, men også en stilling som giver dig god mulighed for udvikling bl.a. gennem refleksion og sparring med en engageret stab, øvrige kollegaer og uddannelserne imellem.

Skolen lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og vi støtter kompetenceudvikling og videreuddannelse som f.eks. Master i Militære Studier, som der er gode muligheder for at gennemføre sideløbende med den daglige tjeneste.
Om dig
Du har gennemført VUT-I/L eller VUK. Det er et krav, at du har et godt indblik i Hærens uddannelsesstruktur, herunder særligt HBU. Det er en fordel, hvis du har erfaring med skole- eller stabstjeneste samt har kendskab til det civile uddannelsessystem. Væsentligst er det dog, at du brænder for uddannelse, pædagogik, uddannelsesplanlægning og struktur, og at du kan dokumentere dine gode egenskaber inden for disse områder.

Du er selvstændig, initiativrig og nærværende i din funktion. Du er åben, direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren. Du fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for kolleger og elever/kursister ved HSGS.

Du opfatter uddannelse og uddannelsesplanlægning som en disciplin, tager ansvar og udviser en god fremsynethed. Som person er du handlekraftig, således at planlægningen konstant justeres og tilpasses ved behov. Du formår desuden at håndtere alle hverdagens forskellige opgaver og udfordringer og kan prioritere din tid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Funktionstillæg eller forhåndsaftalt engangsvederlag kan komme på tale i forbindelse med udvist geografisk mobilitet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Peter Vexø på tlf.: 4132 0294 eller leder/uddannelse kaptajn Henrik W. Lykke på tlf.: 5087 8329. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Bjarne Thomsen på tlefon 3266 5114 eller på mail FPS-BA-BS229@MIL.DK..

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2020. Samtaler forventes afholdt er fristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede officerer uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Øvrige forhold:

OM HÆRENS SERGENTSKOLE
Hærens Sergentskole uddanner alle Hærens fremtidige mellemledere og ledere.
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd, og derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.
Skolen er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelsen, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne.
Hærens Sergentskoles fælles motivation er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.

Der er placeret tre garnisoner i Varde kommune (Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på
Varde kaserne, Danske Artilleriregiment i Oksbøl, samt Hjemmeværnsskolen i Nymindegab), med
tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb
indenfor kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Varde- og Esbjerg kommune, som er klar til at støtte dig og din familie,
hvis du flytter til området. Støtten ydes med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker i forhold til
partners job, bolig, skole med videre.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent