Kompagnibefalingsmand til CBRN- & GEOKMP ved Ingeniørregimentet


Kompagnibefalingsmand til CBRN- & GEOKMP ved Ingeniørregimentet

Besidder du naturlig autoritet og vilje til at være leder, herunder agere rollemodel for kompagniets befalingsmænd, og tilmed indgå i dets Command Team? Såfremt ja, så er du måske den helt rette kandidat til at være kompagniets kommende kompagnibefalingsmand (KMPBM).
Om os
CBRN- & GEOKMP er en speciale enhed i hæren, der består af Forsvarets centrale Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN)- og Geospatial (GEO) kapaciteter. Med ovenstående in mente, er kompagniet årligt pålagt et stort antal unikke opgaver, såvel nationalt som international, og råder derfor over en bred vifte af specialiseret materiel.

Kompagniets bemanding er for nuværende på 81 soldater, hvor vi i skrivende stund ikke længere har nogen ledige stillinger på M100 niveauet, hvilket vidner om en stigende popularitet for specialerne og et sundt arbejdsmiljø at videreudvikle sig i.

Kompagniet er for nuværende konfigureret i henhold til HRN I-43 med hhv. en CBRNDEL, en værnsfælles CBRNDEL og en GEODEL med henblik på at opstille og uddanne CBRN og GEO kapaciteter til beredskab eller indsættelse. Kompagniet er en enhed med fem iboende specialer, herunder CBRN Opklaringssektioner (OPK), Samplingssektioner (SAMP), CBRN centraler (CT), Dekontaminerings (DEKON) sektioner og GEO grupper, derudover er der selvfølgelig også en Kompagnitrop (KMPTR) og en Kommandodeling (KDODEL) indeholdende såvel en Forsyning- og Vedligeholdelses (FS/VEDL) enhed.

Kompagniets deltager i øvelser/aktiviteter ved Danske Division, 1. Brigade, Det Civile Beredskab og værnsfælles aktiviteter, samt min. to faste øvelser i udlandet hvert år.
Om stillingen
Som kompagnibefalingsmand (KMPBM) bliver du en naturlig del af kompagniledelsen og dets Command Team og dermed kompagnichefens nærmeste rådgiver.

Det forventes at du i denne funktion kan forholde dig objektivt til givne problemstillinger og samtidig formåer at udfordrer såvel processer og procedurer, således kompagnichefen har det bedst mulige grundlag at træffe sine beslutninger ud fra.
Det forventes endvidere, at du motiveres af god ledelse, herunder og at du evner at bringe dine kompetencer i spil i dit daglige virke, hvor blandt andet mentorering og udvikling af befalingsmandskorpset anses som værende en af hovedopgaverne i rollen som kompagniets nye KMPBM.

Som befalingsmændenes primære leder, rådgiver og mentor, indtager KMPBM en vital og bærende rolle i kompagniet, hvorfor loyalitet, stabilitet og en høj grad af professionalisme er centrale værdier for et gunstigt samarbejde med den øvrige ledelse i CBRN- & GEOKMP, herunder forudsætningsskabende for en smidig indtrædelse i dets Command Team
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, hvis du ikke er seniorsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 10-12 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt oversergent.

Du har gennemført begge af Ingeniørregimentets føreruddannelser for mellemledere (IGR 201 og IGR 204). Hvis dette ikke er tilfældet, vil det manglende efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.

Det vil være en fordel, om end ikke et ubetinget krav, såfremt du allerede har en baggrund i CBRN-verden i form af faglærervirke, CBRN- specialistkursus eller lign. samt en nyere operativ erfaring på enten GRP, SEK eller DEL niveau.

Du behøver med andre ord ikke at være specialist, så længe du blot har den fornødne interesse og formår at bringe dine kompetencer i spil, i rette tid og i rette mængde, med det evige ønske om en proportionel udvikling. Du skal ligeledes kunne arbejde selvstændig indenfor dit ansvarsområde samt kunne samarbejde med andre typer enheder.

Du besidder gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede kompagniets (KMP) enheder, men tillige at kunne rådgive og vejlede den enkelte soldat, både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold.

Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og herigennem formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden og disciplinen ved KMP.
Derudover skal du være proaktiv og opsøgende af natur i din tilgang til virket og tilmed kunne indgå i specialiserede arbejdsgrupper.

Du skal være rede til at deltage i mange forskelligartede aktiviteter, hvor du til tider kan forvente at være væk hjemmefra på grund af f.eks. øvelsesaktivitet eller kursus for at opbygge din og kompagniets færdigheder.

Du skal være indstillet på, i tæt samarbejde med kompagniledelsen, at holdningspræge kompagniet via din naturlige autoritet og i form af udarbejdelse/opdatering af procedurer for f.eks. opbevaring af kompagniets materiel.

Kompagniets motto er som følger: ”Adapt or die” – hvorfor vi i vores tankegang altid skal være rede til at tilpasse os en given situation med henblik på fortsat at kunne opretholde den fornødne effektivitet.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer:

Føring:
• Kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsningen.
• Kunne tage ansvar for og kontrollere, at kompagniet lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd, samt efterleve Ingeniørregimentets værdibegreber, ordentlighed, oprigtighed og tydelighed.
• Kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavens enkeltdele som led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, samt følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.

Ledelse:
• Kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af delelementer af beslutninger i egen enhed.
• Kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksisnære problemstillinger og strategiske beslutninger.

Uddannelse:
• Kunne indgå i udviklingen af underordnede og sideordnede personels faglige og personlige kompetencer, ud fra enhedens/bataljonens/regimentets uddannelses- og udviklingsbehov.
• Kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser, og herunder bidrage til uddannelsesforløb for enheden personel.
• Kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov. Herunder opsøge kompetenceudvikling under vejledning fra egen samtalevejleder.

Det er ydermere ønskeligt at du besidder følgende kompetencer i forhold til den militær akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:
• Ledelses modul 1, Ledelse af mennesker.
• Ledelses modul 2, Ledelse i organisationen.
• Førings modul 1, taktik i Hæren.
• Førings modul 2, Hæren i krig.
• Eventuelle fleksible moduler inden for MAU, som vil være gavnlige for stillingen
• Eventuelt afsluttende afgangsprojekt inden for MAU.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel (CS).

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og du ansættes med en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og bestå nødvendige uddannelser.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefsergent Bjarne Madsen, tlf. 72 82 53 03 eller Kompagnichef Bjarke Beck tlf. 51 51 90 70.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent og seniorsergent Kit Svendsen på mail: FPS-RA-3HOV1@mil.dk

Hvis du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2020.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Grundet den verserende COVID-19 pandemi, kan ansættelsessamtaler via VTC el. lign. være en option, hvorfor mulige kandidater bedes have installeret Cisco Jabber på deres arbejdscomputer el. lign.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Re-gimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscente-ret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmevær-nets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Ka-serne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

13.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent