Rådighedsstilling – Vagtchef/kaptajnløjtnanter til 3. Eskadre


Rådighedsstilling – Vagtchef/kaptajnløjtnanter til 3. Eskadre

Er du tidligere linjeofficer af taktisk linje i Søværnet?

Savner du kammeratskabet og oplevelserne i Søværnet? Længes du ind imellem efter duften af hav, morgenkaffen i brovingen, messelivet eller at give kommandoen ”ALLE FREM FULD”? Hvis ja, så er det måske noget for dig at blive en del af Søværnets Reserve i 3. Eskadres Reserveenhed!
Om os
Søværnets Reserve er i en rivende udvikling og udbygningen af reserven i Søværnet fortsætter. Derfor søger 3. Eskadre officerer til vores reserveenhed.

Reserven er et område, som har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket bl.a. betyder, at det er en prioriteret opgave at anvende Søværnets Reserve. Reserven i Søværnet udgøres af personel, som tidligere har været fastansat.

En reservist har kontrakt med Forsvaret om at forrette rådighedstjeneste ved siden af sin primære civile beskæftigelse/uddannelse. Anvendelsesgraden af den enkelte reservist er afhængig af den enkeltes tid og mulighed for ved siden af sit civile arbejdsliv at deltage i egentlige indsættelser/udsendelser eller anden opgaveløsning samt til at gennemføre militær uddannelse.

Anvendelsen og tilknytningen af personel af reserven giver en række fordele. Blandt andet sikres gennem reserven en adgang til et bredt spektrum af både civilt og militært erhvervede kompetencer, som er værdifulde for Forsvaret. Derudover fungerer personel af reserven som engagerede ambassadører, der bidrager positivt til Forsvarets forankring i det omgivende samfund.

Det aktuelle forsvarsforlig tilsiger en øget og bredere anvendelse af Reserven. Den overordnede policy for Reservens anvendelse er, at den skal være en integreret del af Forsvaret, og at personel af reserven direkte eller indirekte skal bidrage til den samlede styrkelse af Forsvarets operative kapaciteter.

Vi har en uformel omgangstone i Reserveenheden, og nyder godt af hinandens meget forskellige baggrunde og kompetencer - civile såvel som militære.
Om stillingen
Som reserveofficer i 3. Eskadre får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver. Du bliver ansat i en designeringsfunktion.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise-/krigssituation. I dagligdagen (fredstid) indkommanderes du og virker i denne funktion i træningsøjemed samt i forbindelse med øvelser og uddannelse.

Din designeringsfunktion vil være som vagtchef i 3. Eskadres sejlende enheder. Du skal påregne at blive aktiveret, såfremt 3. Eskadre overgår til et højere aktiveringsniveau foranlediget af den operative opgaveløsning i en krise-/krigssituation, fx ved naturkatastrofer, øget beredskab o.l.

Som reservist varetager du opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion. Du kan forvente 15-30 indkommanderingsdage om året.

Udover at forrette rådighedstjeneste og træne din designeringsfunktion, så mødes Søværnets Reserve mindst én gang om året til et seminar, hvor vi kombinerer vedligeholdende uddannelse og socialt samvær.
Om dig
Du er oprindeligt uddannet officer af taktisk linje og har erfaring som vagtchef. Du har fornyligt eller inden for de senere år gjort tjeneste som fastansat officer i Forsvaret, men er i dag på TUL eller i gang med en civil uddannelse eller ansat ved en civil/offentlig arbejdsgiver.

Gennem din sejlende tjeneste, har du en solid erfaring som vagtchef, og du navigerer og manøvrerer egenhændigt på sikker og forsvarlig vis. Erfaring med sejlads i HOLM-kl., DIANA-kl., METT-kl. eller GUTH-kl. er en fordel, men ikke et krav.

Du har lyst til at bevare din tilknytning til Søværnet, og du går til opgaverne med omhu og godt humør. Du skal have lyst til at bidrage, besidde gode samarbejdsevner og være i stand til holde dig opdateret både fagligt og fysisk.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajnløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.?

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 3. Eskadres reserveenhed, kaptajnløjtnant af reserven Christian S. Erntgaard på 72 85 50 40 eller Eskadrebanjemester ved 3. Eskadre, myndighedschefsergent Bjarne Dunk på telefon 72 85 50 13.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2020. Da der er flere rådighedsstillinger, vil der være mulighed for at gennemføre ansættelsessamtale inden at ansøgningsfristen udløber. Alternativt afholdes der ansættelsessamtale umiddelbart efter at ansøgningsfristen udløber.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Din ansøgning skal indeholde:
1) CV – særligt med fokus på dine militære ansættelser/kvalifikationer.
2) Motiveret ansøgning (ca. ½ side), hvoraf det fremgår, at der er reflekteret over tidsforbrug kontra civilt arbejde/uddannelse og evt. familie.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadres Reserveenhed består af personel på tværs af både rang og fagspecialer.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

23.04.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent