It-projektledere til Forsvarsministeriets Koncern IT


It-projektledere til Forsvarsministeriets Koncern IT


Brænder du for projektledelse, og har du lyst til at spille en aktiv rolle i et omfattende paradigmeskifte af Forsvarsministeriets måde at håndtere it på? Er du en dygtig og rutineret projektleder med et økonomisk overblik, der evner at gennemføre effektiviseringer, så vil vi gerne høre fra dig.

Program IT-konsolidering og Transformation (PIT) søger flere projektledere med gode egenskaber og samarbejdsevner indenfor IT projektledelse til at varetage it-projekter og sikre kvalitet, faglighed og fremdrift.

Der er tale om en projektansættelse, hvorfor ansættelsen løber forligsperioden ud med forventet udløb ultimo 2023. Såfremt ansøger kommer fra en fast stilling i Forsvaret, vil man være garanteret en stilling i Forsvaret efter projektets afslutning.
Om os

PIT, der konsoliderer it inden for hele Forsvarsministeriets område, hører organisatorisk under Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), der er geografisk placeret i Hvidovre og Ballerup. Styrelsen har hovedkvarter i Ballerup, hvorfra dele af programmets opgaver udføres, ligesom der naturligt vil være snitflader til departementet samt alle underliggende styrelser i Forsvarsministeriet.

Programbestyrelsen er forankret i Forsvarsministeriets departement. Vi er 45 ansatte i Program It-konsolidering og Transformation (PIT).

Ud over projekter består PIT også af en programstøttesektion, en programstyringssektion og 3 søjler.

Programmets overordnede formål er at konsolidere og optimere it i Forsvaret, herunder 1) øge den operative effekt af it i koncernen, 2) øge koncernens cybersikkerhedsniveau, og 3) opnå de planlagte effektiviseringer.

Programmet indeholder forandringer af arbejdsprocesser, fornyelser af it-installationer, løsninger og samarbejdsrelationer på tværs af koncernen. Programmet skal bidrage til bedre og mere effektiv støtte på it-området, både på det administrative område til styrelser og stabe, og på det operative område, hvor det er den militære indsats, der er i fokus.
Om stillingen

Som projektleder bliver du en del af en større flok af projektledere i PIT, og du får ansvaret for at sikre gennemførelsen, ikke kun af den detaljerede analyse af eksisterende opsætning, brugsmønstre og behov, men også planlægning og styring af nedtagning, flytning og re-implementering på ny lokation. Vi arbejder tæt sammen om at gennemføre en samlet transformation af al it i Forsvaret.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en sund balance mellem familieliv og arbejdsliv. Vi praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer løbende individuel kompetenceudvikling højt.

Da projektets udkomme vil påvirke mange ansattes arbejde, vil en vigtig opgave være at sikre, at der er den fornødne konstruktive og løsningsorienterede dialog med alle interessenter. Det er derfor vigtigt, at du formår at bygge bro mellem forretning, medarbejdere og teknik, samt at du ser dig selv, som den aktive driver i denne forbindelse.

Samlet set løfter du projektet i tæt dialog med, og støtte fra, den centrale og decentrale driftsorganisation samt programmets organisation og ledelse.

Resultaterne skal skabes i hele landet, på tværs af Forsvarsministeriets styrelser, på alle ledelsesniveauer og med stor politisk bevågenhed. Stillingen indebærer derfor stor synlighed og en stor kontaktflade på mange niveauer.

Konsolideringsprogrammet vil medføre forandringer af arbejdsprocesser, fornyelser af it-installationer, løsninger og samarbejdsrelationer på tværs af koncernen. Forandringer vil finde sted inden for såvel det administrative område for styrelserne og stabene som for det operative område. Formålet er maksimalt operativt udbytte, optimalt it-sikkerhedsniveau og høj effektivitet for de mere end 19.000 medarbejdere, som har en betydningsfuld opgave i Danmarks Forsvar.
Om dig

Du bør søge stillingen, hvis du:

• er certificeret PRINCE2® practitioner med dokumenteret erfaring fra tidligere større it projekter.

• har en dynamisk og agil tilgang til projektgennemførelse.

• har erfaring i anvendelsen af ITIL®3 rammeværket.

• INFRA - har en solid forståelse for teknisk implementering samt drift af it systemer med tilhørende standard og egenudviklede applikationer, protokoller og netværk.

• er teknisk kompetent til at indgå i dialog med både udviklere og driftsspecialister.

• kendskab til SAP er en fordel.

• har gode skriftlige og mundtlige kommunikations- og formidlingsevner - både på dansk og engelsk.

Herudover ser vi gerne, at du omhyggelig og rettidig med en positiv tilgang til udfordringer og ser dig selv som den driver, der skal til for at målet nås. Du har interesse i, og en god helhedsforståelse for, Forsvaret som virksomhed.

Endvidere har du kendskab til, og flair for, digital forretningsudvikling. Du interesserer dig for store forandringsprocesser, og styring af komplekse it-projekter, og du formår at agere i en politisk styret organisation.

Endelig ser Ivan Pagh-Rasmussen, stabschefen for PIT, gerne, at

”en af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere. Der vil være en bred kontaktflade og du vil kommunikere og koordinere med både interne og eksterne samarbejdspartnere.”
Ansættelsesvilkår

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse med forventet udløb ultimo 2023.

Medmindre du i forvejen er fastansat under Forsvarsministeriets Koncern, er der tale om en tidsbegrænset ansættelse med forventet udløb ultimo 2023.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Du må som alternativ også være officer med relevant erfaring f.eks. fra stabs- eller projektarbejde.

Er du officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat under Forsvarsministeriet område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte PIT Stabschef OL Ivan Pagh-Rasmussen på telefon 27 20 05 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Julie Hasforth ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 57 02.

Ansøgningsfristen er den 16. juli 2020. Vi holder imidlertid samtaler løbende, så hvis ovenstående har vakt din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 300 af FMI’s 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Hvidovre.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT (KAKI)
Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er en division under FMI, som driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele koncernen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.07.2020

Indrykningsdato

02.04.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent