Praktik ved Forsvarsakademiet


Praktik ved Forsvarsakademiet

Vil du styrke dine faglige kompetencer, og dit CV gennem et semester på en spændende arbejdsplads, hvor forskning, undervisning og praktiske opgaver går hånd i hånd? Så skal du søge en praktikplads på Forsvarsakademiet. Forsvarsakademiet søger flere praktikanter til start fra 3. august 2020.
Om os
Forsvarsakademiet uddanner danske og udenlandske officerer samt forsker i sikkerhedspolitik, strategi, kulturforståelse, militære operationer, ledelse, militærhistorie og militær teknologi.


Vi er ca. 400 ansatte Forsvarsakademiet – sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere, assistenter, kadetter, bibliotekarer og mange andre både civile og militære. Rent geografisk har de fleste deres daglige gang på Svanemøllen Kaserne, men Forsvarsakademiet er også placeret på Frederiksberg (Hærens Officersskole), Varde (Hærens Sergentskole), Karup (Flyvevåbnets Sergentskole) og Frederikshavn (Søværnet Sergentskole).

Om stillingen
Forsvarsakademiet tilbyder:
- Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
- Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
- Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
- Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt.
- Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
- Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde.

Følgende institutter og centre tilbyder i efteråret 2020 praktikpladser ved:
Institut for Militærhistorie, -Kulturforståelse og Krigsteori
- Er du interesseret i militærhistorie, kulturforståelse og krigsteori?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer?
Vi søger praktikanter der er initiativrige, imødekommende og omstillingsparate. Du kommer til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder. Du vil ud fra en vurdering af din specifikke faglighed og forudgående kvalifikationer blive tilknyttet relevante projekter og indgå i et dagligt samarbejde med både civile og militære medarbejdere. Vores arbejde i efteråret 2020 inkluderer moduler på Forsvarets officersskoler, et større forskningsprojekt om Danmarks internationale krigsdeltagelse de sidste 30 år, gennemførelse af inden- og udlandskonferencer og deltagelse i Historiske Dage 2020,
Det er en forudsætning for at komme i betragtning at du har gode engelskkundskaber. Hvis du har særlige sprogfærdigheder f.eks. indenfor arabisk, russisk eller dari, så må du gerne angive det i din ansøgning.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte souschef Jesper Nielsen på jeni@fak.dk eller tlf. 40 48 31 69.

Institut For Strategi
- Er du interesseret i Sikkerhedspolitik, strategi, konflikter, folkeret og lignende?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer, referater og udarbejdelse af policy briefs?
Som praktikant hos IFS indgår du i en hverdag med både civile og militærfaglige kollegaer. IFS søger studerende som er initiativrige, opsøgende og har lyst til at indgå i forskellige forskningsprojekter. Vores aktiviteter omfatter i efteråret 2020 blandt andet arbejde på områder som hybrid krigsførelse, atompolitik, maritim-strategi og interstatslige konflikter, våbenkapløbet i cyberspace og stabiliseringsprocesser.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Johannes Riber på jono@fak.dk eller pr. telefon på 72 81 75 72.

Institut for Militære Operationer
- Er du interesseret i militære operationer og moderne krigsførelse?
- Har du lyst til at være med til at opbygge nye eller justere eksisterende scenarier, der anvendes i undervisningen af gennemførelse af militære operationer?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer?
- Har du erfaring med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder?
Afhængigt af behov, kompetencer og ønske kan du indgå opgaveløsningen i Center for Landoperationer, Center for Maritime Operationer, Center for Luftoperationer eller Center for Værnsfælles Operationer. Vi byder alle på et højt fagligt miljø med spændende opgaver og en uformel omgangstone. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Karsten Marrup på kama@fak.dk eller pr. telefon på 72 81 73 49.

Institut for Militær Teknologi
- Er du jura-studerende, med grundigt kendskab til og forståelse for folkeret generelt og humanitær folkeret i særdeleshed og interesserer du dig folkeretlige aspekter af nye teknologier, herunder særligt kunstig intelligens og autonome våbensystemer.
- Eller måske interesserer du dig for fremtidens teknologiske muligheder og påvirkninger på organisation og opgaveløsning?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer?
Praktikanter på Institut for Militær Teknologi tilknyttes en civil forsker og indgår i et miljø med både militære og civile kollegaer. Du kommer til at indgå i et levende forskningsmiljø, hvor vi bl.a. underviser og forsker i håndtering af og forståelse for fremtidens teknologiske muligheder og begrænsninger i forbindelse med løsning af militære opgaver i rammen af dansk sikkerhedspolitik. I den sammenhæng spiller folkeretten en fremtrædende rolle. Vores praktikforløb er designet til at give dig et bredt kendskab til instituttets opgaver og til at udvikle dig fagligt, således at du i videst muligt omfang både får deltaget i vores forskning, undervisning og administrative opgaver. Derfor kan du komme til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder.
Vores aktiviteter i 2020 er blandt andet to moduler på masterniveau, et modul i teknopolitik og et modul i cyber warfare, samt et forskningsprojekt om militær teknopolitik i regi af NATOs Science and Technology Organisation og instituttets projekt om folkeretlig screening af autonome våbensystemer.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte Iben Yde på ibyd@fak.dk eller på telefon: 26 84 94 20.

Center for Stabiliseringsindsatser (CFS)
- Er du interesseret i sikkerhedspolitik og stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter?
- Vil du prøve kræfter med en dynamisk hverdag, som både inkluderer planlægning og implementering af projekter, research og formidling af sikkerhedspolitiske dilemmaer?
Stillingen hos CFS indebærer forskellige opgaver i en dynamisk hverdag, som forudsætter omstillingsparathed. Vi søger 1 praktikant, som skal assistere i projektimplementering, løse research- og planlægningsopgaver, undersøge et selvvalgt emne og på baggrund heraf skrive en kort selvstændig publikation. Praktikforløbet på CFS sker i tæt samarbejde med centerets øvrige personale, hvor der er rig mulighed for faglig sparring. En stor del af det skriftlige arbejde vil foregå på engelsk, hvorfor der forventes erfaring med at kommunikere skriftligt på engelsk. CFS er et nyoprettet center på FAK, hvor der arbejdes med projektudvikling og projektimplementering i bl.a. Afghanistan, Pakistan, Ghana og Ukraine og derfor vil viden omkring et eller flere af de pågældende lande være en fordel – men ikke et krav. Da centeret generelt beskæftiger sig med sikkerhedspolitisk er et vist kendskab til international sikkerhedspolitik og aktuelle konflikter en forudsætning.
For uddybende spørgsmål kan chefkonsulent David Vestenskov kontaktes på dave@fak.dk eller tlf. 41 31 95 76.

Sektionen for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte
- Vil du gerne arbejde tæt på akademiets øverste ledelse?
- Interesserer du dig for strategisk udvikling af uddannelse og forskning?
- Synes du krydsfeltet mellem forskning og det militære virke er interessant?
Du vil komme tæt på ledelsesbetjening, planlægningsopgaver af større aktiviteter, internationalt samarbejde samt udvikling og forskning i et unikt arbejdsmiljø med alsidige opgaver. Praktikpladsen giver rig mulighed for sparring med militære og civile ansatte på Forsvarets forsknings- og uddannelsesinstitution og et indblik i, hvordan akademisk sikkerhedspolitisk forskning og uddannelse udføres i praksis. Vores opgaver indebærer i 2020 blandt andet udvikling af kontorets samarbejder og implementering af nye uddannelsestiltag.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Michael Jensen på mije@fak.dk eller pr. telefon på 72 81 73 16.

Kommunikationsteamet
Kommunikationsteamet er en del af Ledelses- og støtteafdelingen og indgår i ledelsesbetjeningen af Forsvarsakademiets chef, vicechef og dekan samt kommunikationsvejledning og støtte til akademiets skoler, institutter og afdelinger. Vi har det overordnede ansvar for Forsvarsakademiets interne og eksterne kommunikationsindsatser på vegne af ledelsen. Vi kommunikerer viden om Forsvarsakademiets militære uddannelser, faglige formidling og arrangementer, og vi støtter ledelsen med udarbejdelse af præsentationer og taler. Vi søger to praktikanter:
Skrivende praktikant med interesse for sociale medier:
- Vil du arbejde med kommunikation i en politisk styret organisation?
- Interesserer du dig for sociale medier, og kan du se den gode historie?
- Har du en skarp pen og blik for forskellige målgrupper?
Du får muligheden for at bidrage med kommunikation af viden om akademiets uddannelser, faglige formidling og arrangementer på både vores interne og eksterne kanaler – herunder fak.dk, Facebook, LinkedIn og Twitter. Dine arbejdsopgaver vil være forskelligartede, og du vil blandt andet få erfaring med nyheds- og artikelproduktion, udvikling af strategi for sociale medier samt planlægning og udførsel af opslag og nyheder. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med at administrere og monitorere sociale medier fra en organisation eller virksomhed.

Praktikant til webkommunikation:
- Brænder du for webformidling, herunder drift og udvikling?
- Kan du optimere brugeroplevelsen online?
- Har du et godt grafisk blik?
Du får muligheden for at bidrage til opbygning og implementering af en helt ny hjemmeside på fak.dk samt optimering af akademiets intranet. Her er det en fordel hvis du har erfaring med drift og udvikling af hjemmesider, UX, SEO og effektmåling. Den nye hjemmeside benytter Episerver og Intranettet benytter Sharepoint, så erfaring med disse CMS er en fordel, men ikke et krav. Dine grafiske kompetencer bliver også sat i spil i forbindelse med udarbejdelse af præsentationer, plakater og informationsmateriale til akademiets mange arrangementer.
Fælles forventninger:
Fælles for begge praktikantstillinger er muligheden for at arbejde tæt på Forsvarsakademiets øverste ledelse samt stor berøringsflade til hele akademiet. Det er derfor vigtigt, at du er pålidelig og har god situationsfornemmelse – med forståelse for de mange hensyn og interesser, som står på spil i en politisk styret organisation som Forsvaret. Det er ikke et krav, at man har kendskab til Forsvaret i forvejen, men du skal have interesse for Forsvarsakademiets uddannelser og forsknings- og udviklingsområder.

Vi forventer, at du er målgruppeorienteret i din kommunikation, og at din skriftlige og mundtlige kommunikation er korrekt og overbevisende. Du er ansvarsbevidst, og du kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med resten af teamet om fælles projekter.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig Edith Lauglo Endsjø på eden@fak.dk eller pr. telefon på 25 55 22 26. Generelt for praktikophold ved Forsvarsakademiet gælder, at de slutter ultimo januar 2021.
Se en oversigt over institutternes forskning på Forsvarsakademiets Forskningsdatabase http://pure.fak.dk/portal/.
Om dig
Du er i gang med din kandidatuddannelse ved en højere læreanstalt.

Personlige kompetencer:
- Struktureret og selvkørende og er i stand til at planlægge din arbejdsdag, samt efterfølgende opfølgning og afrapportering.
- Fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel og kan begå dig blandt medarbejderne.
- Du er engageret i dit arbejde og ønsker at udvikle dig fagligt.
- Kvalitet i arbejdet er et nøgleord for dig, du er vedholdende og sætter en ære i at løse opgaven til såvel din egen som andres tilfredshed.
- Du kan planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer.
- Vidensdeling og koordinering med de øvrige kolleger.
- God sans for humor er en fordel.

Ansættelsesvilkår
Der gøres opmærksom på, at praktikophold ved Forsvarsakademiet er ulønnet og praktikaftale udfærdiges med det pågældende institut.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, kan du ringe til HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 72 81 91 58.

Ansøgningsfrist 31. maj 2020 - vi afholder samtaler løbende, forventet startende fra 3. august og frem afhængig af praktikenhed. Alle praktikforløb løber til og med 29. januar 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du skal i ansøgningens overskrift anføre, hvilket institut ansøgningen gælder.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

01.04.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent