Skarp seniorsergent som tovholder for planlægning af aktiviteter i Marinehjemmeværnet!


Vi søger en skarp seniorsergent som tovholder for planlægning af aktiviteter i Marinehjemmeværnet!

Bliver du drevet af planlægning, koordination og ikke mindst samarbejde med vores mangfoldige og aktive skare af frivillige i Marinehjemmeværnet (MHV), så har du nu muligheden for at gøre en forskel.

Du skal stå for koordination og planlægning af aktiviteter og øvelser blandt MHV´s 33 fartøjer, 4 MFP-flotiller og 3 hurtiggående fartøjer MIF-M, som drives af omkring 2000 aktive frivillige.
Om os
Marinehjemmeværnets Operations- og Planlægningssektion har ansvaret for den koordinerende planlægning af Marinehjemmeværnets årsprogram, samt ansvaret for opstilling af Marinehjemmeværnets kapaciteter til operativ opgaveløsning og øvelsesaktivitet.

Sektionen følger den operative indsættelse af enhederne tæt og gennemfører øvelsesaktiviteter, som understøtter og udvikler den frivillige mariners evne til at løse de operative opgaver til søs og i havn. Vi har derfor et tæt samarbejde med vores frivillige hjemmeværnsfolk, der varetager de operative- og øvelsesmæssige opgaver lokalt, ligesom vi arbejder sammen med en række af Forsvarets øvrige styrelser og civile myndigheder.

Aktuelt arbejder vi for yderligere at skærpe Marinehjemmeværnets militære kompetencer og profil, således at de frivillige marinere med øget effekt kan støtte søværnet i det maritime forsvar af Danmark.
Om stillingen
Som planlægger vil du indgå i Marinehjemmeværnets Operations- og Planlægningssektion (OPL), som udover dig vil bestå af sektionschefen samt fem militære og én civil medarbejder. Planlægningsofficeren, der primært arbejder med udvikling af MHV kapaciteter og opgaver, vil være din tætteste samarbejdspartner. Sektionen er geografisk fordelt med medarbejdere i både Ringsted og Brabrand.

Du vil blive ansvarlig for udarbejdelse af og opfølgning på Marinehjemmeværnets generelle handlings- og årsprogram både for det indeværende og det kommende år. Du skal sørge for oprettelse og vedligeholdelse af aktiviteter på MHV civile platform, HJV.DK, og i samarbejde med dine kollegaer i OPL sikrer du herigennem succesfuld gennemførelse af aktiviteterne.

Du vil få en meget vigtig funktion for MHV, da grundigt og kontinuert fokus på planlægning er afgørende for tilfredse, motiverede frivillige i Marinehjemmeværnet.
Ovenstående vil ske i løbende koordination og udvikling internt i sektionen, såvel som med Marinehjemmeværnsstabens øvrige sektioner, hjemmeværnsflotillerne, Forsvaret samt eksterne civile myndigheder. Marinehjemmeværnets aktuelle fokus på at udvikle de militære kompetencer mod en skarpere militær profil vil i særlig grad være afsæt for retningen af OPL arbejdsopgaver.

Hvis du er navigatør, kan du forvente i mindre omfang at skulle virke som instruktør på Marinehjemmeværnets sejlende kurser, hvor du vil skulle indgå som instruktør.

Du vil skulle indgå som kontaktperson for to flotiller med det formål at opbygge et godt kendskab og yde supplerende støtte. Formålet er at kunne vejlede og hjælpe flotillens ledere og nøglepersoner både i deres daglige virke, og med at nå flotillens målsætning på længere sigt.

Du og din familie skal være forberedt på, at der vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige for det meste er aktive udenfor normal arbejdstid.

Der er i rimeligt omfang mulighed for hjemmearbejdsdage, ligesom der i stillingen også vil være mulighed for kompetenceudvikling.

Der pågår en evaluering af stabens opgaver, struktur m.v. som i løbet af 2020 kan afstedkomme afledte justeringer af vores organisation.
Om dig
Du er seniorsergent eller udnævnelsesparat oversergent fra Søværnet og har erfaring med stabsarbejde. Det er en fordel men ikke afgørende at dit speciale er kampinformation.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med planlægning eller operationer, og at du har forståelse for Forsvarets og Marinehjemmeværnets operative opgaveløsning.

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med frivilligt arbejde enten som led i tjenesten eller i fritiden, samt har god forståelse for frivillighedens særlige bevæggrunde.

Som person er du dygtig til at finde balance mellem den nødvendige forudseenhed i forhold til langtidsplanlægning, samtidig med at opdukkede opgaver løses på daglig basis. Du er helhedsorienteret, fleksibel og god til at håndtere pres.

Du er udadvendt, empatisk og god til at samarbejde både vertikalt og horisontalt på tværs i organisationen, samt med eksterne civile samarbejdspartnere.

Du trives med at arbejde med forskelligartede mennesker, og du kommunikerer let og uformelt med høj som lav. Men først og fremmest udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne vigtige maritime karrierestilling med stor berøringsflade.

Du er i besiddelse af gyldigt kørerkort til personbil.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en Seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan ligeledes besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ringsted. Du skal forvente, at tjenestestedet i Ringsted skifter til Korsør omkring år 2023.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operations- og Planlægningssektionen orlogskaptajn Michael Horn på telefon 72 16 36 12 eller stabschefen kommandørkaptajn Anders Bloch Sørensen på telefon 72 21 66 50.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn, Kenett Lumbye på telefon 32 66 56 14.

Ansøgningsfristen er 7. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Stillingen er til besættelse snarest. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen og eventuelt medsende referencer, men er ikke et krav.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MARINEHJEMMEVÆRNET
Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, søredning, havmiljø og bevogtning.
Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.500 aktive frivillige.
Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt i kontorerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de frivilliges mange aktiviteter ude ved flotillerne og ombord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Tjeneste i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige plan, og vi sætter kompetenceudvikling, og frihed til at virke, højt på dagsordenen. Dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ringsted

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent