Chef for Command and Control Sektionen i Stab 2. Brigade (CH G6).


Chef for Command and Control Sektionen i Stab 2. Brigade (CH G6).

Har du evnerne, lysten og viljen til at bestride en krævende og spændende operativ stilling?

Vil du gerne understøtte 2. BDE opgave med IT løsninger og sikre at IT sikkerheden overholdes med bedst mulig rådgivning?

Vil du gerne være chef chef for Command and Control sektionen (G6) i Stab 2. Brigade?.
Om os
2. Brigade råder over enheder i Haderslev, Bornholm, Holstebro og Slagelse indenfor HBU, HRU og SRS. Brigaden er ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri. Brigaden støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestabens opgaver er mange, spændende, varierende og arbejdstempoet er højt. Tjenesten er udfordrende, og kræver en helhedsorienteret tilgang. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv ligger os dog meget på sinde, og det betyder, at du i stort omfang vil få indflydelse på din egen hverdag.

Du vil få et omfattende kendskab til operationer på brigade- og divisionsniveau samt muligheden for at sætte dit præg på uddannelsesvilkårene i Brigaden, ligesom du vil få stor indsigt i samarbejdet på tværs af Hæren og med Hærstaben.

Om Command and Control sektionen (G6).

G6 sektionen er en operativ IT sektion og indgår som en del af brigadestaben. Sektionen er en specialist enhed og består foruden dig selv af en IT-/GISBM, en IT-tekniker og to IT-supportere.

Vores kerneopgave er konfiguration, opsætning, drift og supervisering af Brigadens operative IT systemer. Derudover løser sektionen alle IT relaterede opgaver for brigadestaben og støtter brigadens dispositionsenheder med konfiguration af deres Command and Control systemer.

Sektionen er meget engageret i udviklingen og optimering af kerneapplikationen, Sitaware Headquarters, for herved bedst muligt at understøtte brigadestabens operative planlægning og føring.

Vi har en høj faglig stolthed og søger kontinuerligt at vedligeholde vores egne kvalifikationer. Ligesom vi bestræber os på hele tiden at yde den bedst mulige service og support til vores operative brugere, både i garnisonen og under eksterne aktiviteter.
Om stillingen
Som chef for Command and Control sektionen kommer du til at stå i spidsen for dygtige, arbejdsomme og ambitiøse IT medarbejdere.

Din position i brigadestaben er vigtig, og du vil skulle favne mange teknisk relaterede emner og opgaver i stort og småt.

Som chef for G6 skal du fungere som bindeled mellem stabens operative medarbejdere og dine teknikere i sektionen, og herved identificere og opbygge IT løsninger der understøtter brigadens behov for informationer i den operative ramme. Dette stiller krav til dine IT kompetencer og forståelse, men også til din helhedsorientering, fleksibilitet og professionalisme.

Chefen for G6 er desuden brigadens IT-sikkerhedsofficer, og varetager som sådan alle forhold relateret til IT sikkerheds emner. I denne rolle virker du som brigadens rådgiver indenfor IT sikkerhed. Dette sker i samarbejde og koordination med brigadens sikkerhedsofficer.
Om dig
Du er kaptajn (M321 eller M322).

Du har operativ erfaring fra hærens enheder og må gerne have gjort tjeneste i en kampbataljonsstab eller tilsvarende ved andre myndigheder.

Du har evt. forrettet tjeneste ved skole eller en anden stab, hvor du har fået en bred indsigt og forståelse for føring og føringsuddannelsen af Hærens enheder på brigade, bataljon og gerne divisions niveau.

Du er velfunderet i taktik og operative overvejelser.

Du har flair og forståelse for IT teknik på et højere niveau. Du har kendskab til server og webbaserede applikationer baseret på databaseteknologi.

Du har indsigt i IT sikkerhedsforhold og evner løbende at sikre brigadens operative system og informationer i takt med ændringer i det aktuelle trusselsbillede.

Vi ser gerne, at du har en IT teknisk uddannelse, der sætter dig i stand til IT fagligt, at formulere opgaver og mål for, samt kompetenceudvikle, sektionens tekniske personel. Alternativt skal du være parat til, at du bibringes den nødvendige IT tekniske viden og kompetencer.

Du er generelt analytisk stærk, helhedsorienteret og besidder gode samarbejdsevner. Du udviser høj grad af selvstændighed og ansvar, og formår at gribe opgaver, der naturligt hører hjemme inden for G6 sagsområder.

Du besidder en høj grad af operativ faglighed og evner at holde overblikket i opgaveløsningen samtidig med at du har sans for detaljen.

Du har sandsynligvis en god personlig gennemslagskraft, ansvarlighed og autoritet. Samtidig skal du være forudseende, opsøgende og koordinerende i forhold til din indsats såvel blandt brigadens øvrige sektioner som til dispositionsenhederne og foresatte myndigheder.

Du skal endvidere kunne arbejde indenfor rammerne af overordnede direktiver og brigaden intentioner med henblik på at fremkomme med pragmatiske og realistiske løsningsforslag, som er anvendelige i dagligdagen.

Du skal være indstillet på at arbejde målrettet med komplekse opgaver i takt med brigadens rytme og foresattes fastlagte terminer. Du skal kunne uddelegere til dine medarbejdere og herunder kunne udgive direktiver og give den nødvendige handlefrihed.

Du skal kunne formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt på niveau: 3-3-3-3 (STANAG 6001). Du kan honorere kravene i Forsvarets sundhedstriade og er godkendt til udsendelse i INTOPS.

Øvrige forhold
Du skal være forberedt på at kunne blive udsendt inden for gældende varsler. Du skal forvente deltagelse i øvelsesaktiviteter og studieperioder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal Bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvaret fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurdering erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til oberstløjtnant Lars Nygaard, chef for staben ved 2. Brigade (2BDE-STCH), tlf. +45 5855 6003 eller chefen for G6, major B.A. Mikael Johansson (2BDE-G6-01), tlf.: +45 2555 6061.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Bjarne Thomsen på telefon 32665114 eller på mail: FPS-BA-BS229@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er 13. april 2020. Der gennemføres forventelig ansættelsessamtaler umidelbart efter ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse snarest.

Du bedes minimum vedlægges seneste to FOKUS-bedømmelser samt opgives to reference personer.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.
Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent