Operationsofficer G5/ST 1BDE


Operationsofficer G5/ST 1BDE

Brænder du for taktik, og vil du udvikle dine taktiske kompetencer på troppeenhedsniveau?
Har du et operativt mind-set, og motiveres du af operationsplanlægning på brigadeniveau?
Vil du være med til at gøre en forskel og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade?

Så stillingen som operationsofficer for G5 i 1. Brigade helt sikkert noget for dig.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade, der skal være klar i 2023. Foruden de operative opgaver, varetager 1. Brigade forberedelse af enheder til beredskab samt internationale- og nationale indsættelser.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder, mulighed for at lære Hæren at kende samt få en af de mest operative stillinger i Hæren.

Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.
Om stillingen
.Planlægningssektionen består i den daglige driftsstruktur af en chef, en artilleriofficer, en militærjurist og en operationsofficer. Under operativ indsættelse vil du indgå i brigadens planlægningscenter. Her er din opgave at bidrage til udviklingen af brigadens operationsplaner, som den ene af to operationsofficerer og en ingeniørofficer, og hvor du refererer direkte til chefen for plancenteret. Du vil derfor som en del af brigadens planlægningscenter få et indgående kendskab til hvordan brigadeoperationer planlægges og gennemføres i rammen af det nye føringskoncept.

Brigadens operative hovedkvarter deltager normalt i to til tre større aktiviteter i løbet af året. Derudover gennemføres flere interne stabsarbejder og doktrindage mhp. at træne og videreudvikle interne føringsprocedurer og taktik.

I forbindelse med tjenesten i brigadens faste hovedkvarter, vil du have stor indflydelse på de opgaver, du skal arbejde med. Du vil bl.a. skulle:

• Virke som projektofficer for større brigadeaktiviteter, herunder bidrage til planlægningen af den brigadeledet årlige øvelse i Oksbøl - BRAVE LION
• Arbejde med taktik og doktrin samt bidrage til udarbejdelse og opdatering af brigadens SOP, SOI og doktrindage
• Bidrage til udviklingen af brigadens føringskoncept, ved at udvikle anvendelsen af simulation som en integreret del af uddannelsen

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro. Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejdsdag om mandagen og fri eller hjemmearbejdsdag om fredagen. Stillingen indebærer almindelig øvelsesaktivitet og i begrænset omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK/BDE, Føringskursus eller VUT-I/L. Såfremt du er premierløjtnant og har gennemført VUT I/L BTN eller er i gang med Føringskurset, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Hvis du har ambitioner om optagelse på OFU og/eller MMS, er stillingen velegnet for ansøgeren som ønsker afprøvning i og bedømmelse for en funktion på troppeenhedsniveau.

Den vigtigste kvalitet ved dig, er ønsket og evnen til at lære nyt samt at kunne indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner, skal vi nok støtte dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring. Brigaden vil i stigende grad, anvende simulation (Steel Beasts), BMS og HRNC2IS. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har kendskab til disse systemer.

Det er også vigtigt at du:
• Du er samarbejds- og helhedsorienteret, og du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til operativ føring, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift
• Du er analytisk stærk og interesserer dig for taktik og doktrin
• Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.
• Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos CH/G5 major Anders D. Svendsen; 1BDE-G5-01@fiin.dk, 728 23050 / 25 15 88 54. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 13. april 2020, idet samtaler gennemføres i Holstebro eller på VTC snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent