Leder til Søværnets Basis Uddannelse


Leder til Søværnets Basis Uddannelse

Har du mod på et spændende, krævende samt ansvarsfuldt job, hvor du skal holdningspræge samt udvikle nyt personel til Søværnet, så skal du søge denne CSG stilling ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS).
Om os
CMS er en del 1. Eskadre og er geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 medarbejdere.

CMS er et af søværnets kompetencecentre og har ansvaret for uddannelse og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU) forefindes. For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

Sektionen Grundlæggende Maritim Uddannelse består af 2 elementer. Elementet Søværnets Basisuddannelse (SBU) og elementet håndvåben, maritime force protection samt bording (HV/MFP/BOR). Begge elementer er placeret i Frederikshavn og vi søger en chefsergent med tiltrædelse den 01. juli 2020 eller snarest derefter, som elementleder for SBU-elementet.

Elementet består af en elementleder, som er chefsergent, en holdassistent og en idrætsleder, som begge er seniorsergenter, 6 oversergenter der alle er faglærere og delingsinstruktører samt en sergent, som fungerer som delingsinstruktør. Elementet refererer til sektionschefen for den Grundlæggende Maritime Uddannelse.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone, hvor du vil indgå i et element, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Der er endvidere ud fra en anerkendende tilgang, fokus på personlig, såvel som uddannelsesmæssig udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed.
Der er i perioder meget travlt og et højt tempo, ligesom der til tider er et mere roligt tempo.
Om stillingen
Du bliver den daglige leder af SBU elementet ved CMS og skal ved brug af din alsidige erfaring samt ledelseskompetencer fra Søværnet planlægge, tilrettelægge, gennemføre samt evaluere SBU og omskolingsuddannelsen, basisomskoling til Søværnet (BTS) ved anvendelse af de faglærere samt instruktører som bidrager til uddannelserne.

Du skal være det faglige fyrtårn, samt det gode eksempel overfor øvrige faglærere og instruktører ved iagttagelse og anvendelse af strategi for sergentgruppen i Søværnet samt dine personlige og faglige egenskaber som leder.

Du skal fungere som sagsbehandler indenfor grunduddannelsesområdet i Søværnet.

Du bliver personelansvarlig for øvrigt underlagt personel i elementet og skal ved anvendelse af FOKUS udvikle samt evaluere personellet.

Du er uddannelsesmæssigt og fagligt ansvarlig overfor sektionschefen.
Om dig
Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som befalingsmand på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført og bestået en uddannelse på uddannelsesniveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du er endvidere egnet til udnævnelse til chefsergent - både i forhold til bedømmelser, helbred og fysik.

Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du er en fleksibel team player, der er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i relation til dit daglige virke.

Du er i stand til at kommunikere sikkert, såvel skriftligt som verbalt. Du kan bevare overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du har et tilfredsstillende og tilstrækkeligt helhedssyn, således at du er i stand til at fungere som rådgiver for ledelsen, særligt i forhold til ledelsen af menig- og sergentniveauet.

Du har en bredt funderet baggrund fra operativ tjeneste ved sejlende enheder, uddannelsescentre og stabe, hvor helhedsforståelse, overblik og tværfaglighed er væsentlige aspekter i dagligdagen.

Du arbejder struktureret med de fastsatte mål for vores uddannelser, herunder tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter inden for de givne rammer.

Desuden besidder du eller har mod på at udvikle de følgende stillingsrelevante kompetencer fra FOKUS:
Kommunikation og Motivere Andre indenfor udfaldsrummet Relationer.
Analytisk tænkning og Ressourcebevidsthed indenfor udfaldsrummet Stabilitet.
Helhedsorientering og Fremtidsorientering indenfor udfaldsrummet Fornyelse.
Beslutningstagen og Styring indenfor udfaldsrummet Resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til sektionschef KL Allan Nielsen (1E-CMS-CHGR@mil.dk, tlf. 7285 5171).

I forhold til forventninger i relation til strategien for sergentgruppen i Søværnet kan der rettes henvendelse til BM 1. Eskadre CSG Lars Peter Dalsgaard (1E-ST-EBM@fiin.dk, tlf. 7285 3212).
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 25. april 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er ledig fra 1. juli 2020, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

1. ESK CMS Skovhusvej 6, Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

25.04.2020

Indrykningsdato

19.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent