Kompagnibefalingsmand ved 7. Hærens Basis Uddannelses Kompagni ved Ingeniørregimentet.


Kompagnibefalingsmand ved 7. Hærens Basis Uddannelses Kompagni ved Ingeniørregimentet.

Har du naturlig autoritet og vilje til at være rollemodel for alle befalingsmænd og til at indgå i Command Teamet med enhedens chef? Så har DU dét, der skal til, for at være Kompagnibefalingsmand ved 7. Hærens Basis Uddannelses kompagni!
Om os
7. HBUKMP indgår i 2 EODBTN, som et af de 2 kompagnier der uddanner værnepligtige soldater ved Ingeniørregimentet. 7 HBUKMP består af en kommandodeling og tre delinger. Vores opgave er at gennemføre Hærens Basisuddannelse for ca. 150 værnepligtige, 2 gange om året, med start i henholdsvis februar og august. Derudover har vi en vigtig opgave i, at rekruttere egnede værnepligtige til sergentuddannelsen, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, samt andre udbudte uddannelser i Forsvaret.
Udover 2 HBUKMP, består 2 EODBTN også er et HRUKMP, som er ansvarlig for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, og et EOD og SEARCHKMP der uddanner soldater til at løse ammunitionsrekognoscerings-, ammunitionsrydnings- samt Advanced Search opgaver såvel nationalt som internationalt.
Om stillingen
Som kompagnibefalingsmand er du en del af kompagniets Command Team, som dagligt rådgiver, vejleder og sparrer med kompagnichefen loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på kompagniets opgaveløsning. Du forventes at bringe din solide gelederfaring i spil i samarbejdet i Command Teamet i 7. Hærens basisuddannelses kompagni (HBU KMP) til gavn for kompagniets samlede opgaveløsning.

Det forventes, at du som kompagnibefalingsmand objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe sine beslutninger på.

Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle af kompagniets fagområder, og du vil i virket som kompagnibefalingsmand skulle gøre brug af din solide erfaring og i særlig grad bidrage til prægning af holdning, korpsånd og disciplin i kompagniets befalingsmandskorps.

Kompagnibefalingsmanden har en tæt kontakt til mellemlederniveauet, og skal derfor være med til, at udvikle befalingsmandskorpset i dialog med kompagnichefen og bataljonsbefalingsmanden.

Som kompagnibefalingsmand skal du ydermere være i stand til, at kunne virke som mentor og rådgiver for de yngre mellemledere i kompagniet, og i samråd med kompagnichefen og bataljonsbefalingsmanden tage ansvar for talentudpegning og -udvikling af befalingsmandsgruppen i kompagniet. Du forventes at motivere og udvikle befalingsmændene i 7. HBU KMP i tråd med Hærens befalingsmandsstrategi.

Særligt for 7. HBU KMP gælder det, at kompagnibefalingsmanden, i samarbejde med kompagnichefen, bliver ansvarlig for karriereplanlægning og udvikling af mellemledere i kompagniet. Endvidere skal kompagnibefalingsmanden sikre, at der gennemføres en kompetent og udfordrende uddannelse af kompagniets mellemledere, med henblik på at øge fastholdelsen. Endelig, skal kompagnibefalingsmanden sikre, at mellemlederne kan fastholde et højt fagligt niveau i kompagniet.

I den nye struktur er der oprettet et administrativt element ved garnisonen, men der vil fortsat være nogle administrative opgaver tilbage lokalt ved kompagniet. Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med det administrative element og særligt i opstartsfasen være opsøgende for at få afklaret eventuelle snitflader

.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent. Hvis du ikke er seniorsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 10 -12 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt oversergent og at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 4 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede KMP enheder, men tillige at kunne rådgive og vejlede den enkelte soldat, både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold. Du kan kommunikere konstruktivt, effektivt og målrettet i såvel skrift som tale

Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og herigennem formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden ved 7. HBU KMP.

Det forventes at du er i besiddelse af følgende kompetencer:

• Udviser helhedsorientering baseret på erfaring fra forskellige stillinger og gerne enheder.
• Kan selvstændigt tage et større ansvar for udviklingsaktiviteter, både indenfor egen enhed, men også på tværs af personel- og faggrupper, samt funktionsniveau.
• Kan selvstændigt planlægge og af egen drift iværksætte løsning af egne og enhedens opgaver.
• Kan selvstændigt tage initiativ til at udbygge sin viden om styring, forvaltning, føring og ledelse, for at kunne bidrage med denne faglige kontinuitet ved egen enhed.
• Samtaleleder uddannelse

Det er ønskeligt at du besidder følgende kompetencer, eller kort efter ansættelse
får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:

• Militær akademi uddannelse, ledelses modul 1, Ledelse af mennesker.
• Militær akademi uddannelse, ledelses modul 2, Ledelse i organisationen.
• Militær akademi uddannelse, førings modul 1, taktik i Hæren.
• Militær akademi uddannelse, førings modul 2, Hæren i krig.
• Eventuelle flex moduler som vil være gavnlige for stillingen kan tillige føres på
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentsstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af oversergenter med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef: Kaptajn Mikael Jørgensen på telefon: 2160 8463
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte seniorsergent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon +45 32665306 eller mail fps-ra-3hov1@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. april 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter. Stillingen er til besættelse den 1 juni-2020

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Ingeniørregimentet
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Ingeniørregimentet er uddannelsescenter i Forsvaret inden for specialerne konstruktionstjeneste, kampingeniørtjeneste, ammunitionsrydningstjeneste, geospatial tjeneste samt CBRN-tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

18.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent