Logistikofficer til 1 BDE (GENOPSLAG)


Logistikofficer til 1 BDE

Har du kendskab til logistik og vil være med til at fastlægge de logistiske procedurer for den operative brigade – og vil du være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, så er dette jobbet for dig. Du har som logistikofficer i 1. Brigade mulighed for at præge brigadens udvikling i samarbejde med et stærkt team.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade, der skal være klar i 2023. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af enheder til beredskab, INTOPS bidrag og nationale indsættelser. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

Logistiksektionen har fokus på den operative logistiske opgaveløsning, men behandler tillige driftsmæssige enkeltsager af væsentlig karakter for brigadens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Logistiksektionen består til daglig af otte medarbejder, fordelt på fire officerer, to befalingsmænd og to konstabler. Heraf er seks af stillingerne rotationsstillinger i lighed med denne, hvilket betyder, at du vil blive befalet på midlertidig tjeneste i op til 2 år og modtage ydelser jf. gældende bestemmelser. Der vil også være mulighed for at få fast ansættelse i stillingen, såfremt dette ønskes.

Under operativ indsættelse skal du virke som logistikofficer i planlægnings eller operationscenteret, hvor du sammen med CH LOG udarbejder den logistiske plan for brigadens operative indsættelse i offensive, defensive og forudsætningsskabende operationer, herunder indgå i overvejelser indenfor de logistiske funktionsområder forsynings-, transport-, sanitets og vedligeholdelsestjeneste.

Brigadens operative hovedkvarter deltager i to til tre større aktiviteter i løbet af året til hvilke der forud for gennemføres intern stabstræning mhp. at træne og videreudvikle interne føringsprocedurer.

Du vil som en del af brigadens planlægningscenter eller operationscenter få et indgående kendskab til hvordan brigadeoperationer planlægges og gennemføres.

I forbindelse med tjenesten i brigadens faste hovedkvarter i Holstebro skal du som stabsofficer bl.a.
• Være G4 ekspert indenfor til et af de logistiske funktionsområder (forsynings-, transport-, sanitets-, vedligeholdelsestjeneste), og opbygge et indgående kendskab til doktrin, teknologi, organisation og uddannelse indenfor dette område.
• Bidrage til udarbejdelse og opdatering af brigadens SOP logistik og herigennem være med til at fastlægge procedurer for brigadens logistiske virke på kamppladsen.
• Bidrage til at skabe de logistiske rammer for brigadens øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
• Bidrage til planlægning af deployering af enheder til aktiviteter i udlandet.
• Bidrage til synkroniseringen af tilgang af nyt materiel med enhedernes aktiviteter.

Du vil få indflydelse på, hvilke opgaver du skal arbejde med.

Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejdsdag om mandagen og fri eller hjemmearbejdsdag om fredagen.

Stillingen indebærer almindelig øvelsesaktivitet og i begrænset omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 og har gennemført VUK/BDE, Føringskursus eller VUT-I/L. Såfremt du er premierløjtnant og har gennemført VUT I/L BTN eller er igang med Førringskurset, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Hvis du har ambitioner om optagelse på OFU og/eller MMS, er stillingen velegnet for ansøgeren som ønsker afprøvning i og bedømmelse for en funktion på troppeenhedsniveau. For ansøgeren med ambitioner om specialisering inden for et operativt område, giver stillingen mulighed for dette.

Den vigtigste kvalitet ved dig, er ønsket og evnen til at lære nyt, samt at kunne indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner, skal vi nok støtte dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring.

Ansøgere med følgende kvalifikationer foretrækkes:
- Indgående kendskab til min. et af de logistiske funktionsområder.
- Operativ erfaring.
- Har gode samarbejdsevner.
- Er initiativrig.
- Kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister.
- Har været underafdelingschef.
- Har tidligere forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab.
Ovenstående er ønskelige krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Tjenesten kan enten forrettes som midlertidig tjeneste i op til to år, hvorefter du vil returnere til dit nuværende faste tjenestested, eller du kan efter eget ønske blive befalet til varig tjeneste i stillingen. Ordningen med midlertidig tjeneste er betinget af din nuværende chefs godkendelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Laurits Strange-Møller på tlf. 20 80 75 63, mail: 1BDE-G4-01@FIIN.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Stillingen er til umiddelbar besættelse. Ansøgningsfristen er søndag 5. april 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perio-der, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Trænregimentet gør opmærksom på, at følgende kaptajnstillinger ved regimentet også er i opslag med samme ansøgningsfrist:
- Chef/S4/1LOGBTN (Aalborg)
- Chef/FS/S7/1LOGBTN (Aalborg)
- Chef/TP/S7/1LOGBTN (Aalborg)
- Chef/S3/2LOGBTN (Aalborg)
- Efterretningsofficer/S3/4NSBTN (Vordingborg)
- Chef/3NSE/4NSBTN (Vordingborg)
- Forbindelsesofficer/3NSE/4NSBTN (Vordingborg)
- Planlægningsofficer/S3/MP (Aalborg)
- Næstkommanderende/1MPKMP/MP (Aalborg)
- Logistikofficer/G4/1BDE (Holstebro)

Du opfordres til at se disse opslag og til også at sende ansøgning til de stillinger, der måtte have din interesse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent