Afdelingsbefalingsmand til 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment


Afdelingsbefalingsmand til 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment

Er du en respekteret befalingsmand, der besidder et højt fagligt niveau?

Har du gode samarbejdsevner, erfaring med og indsigt i artilleriets operative opgaver?
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev genoprettet 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling indgår i 1. Brigade (1BDE) som en taktisk brigadeartilleriafdeling, med tre ens ildstøttebatterier, en stab med en stabsdeling og en S7. Hvert ildstøttebatteri støtter hver sin kampbataljon og opstiller en kanonlinje. Stab og stabsdelingen opstiller afdelingens føringsinstallationer, som er integreret i brigadens føringsinstallationer.

1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

1. Artilleriafdeling indgår i 1. Brigade (1BDE) som en taktisk brigadeartilleriafdeling, med tre ens ildstøttebatterier, en stab med en stabsdeling og en S7. Hvert ildstøttebatteri støtter hver sin kampbataljon og opstiller en kanonlinje. Stab og stabsdelingen opstiller afdelingens føringsinstallationer, som er integreret i brigadens føringsinstallationer.
Om stillingen
Som Afdelingsbefalingsmand (AFDBM) bliver du en del af afdelingens Command Team, og dermed en nærtstående rådgiver og vejleder for Afdelingschefen (AC).
Det forventes, at du som AFDBM, objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så AC har det bedste grundlag at træffe beslutninger ud fra.
Du er AC forlængede arm i geleddet, hvor du vejleder og fører kontrol med afdelingens (AFD) førervirke og mandskabsbehandling, samt soldaternes personlige og feltmæssige fremtræden.
Som afdelingens faglige samlingspunkt, skal du løbende føre tilsyn med gennemførelsen af afdelingens uddannelse, herunder kontrollere og rådgive i forhold til tilrettelæggelsen af uddannelsen.
Du forventes at være operativ i ord og handling, da du skal virke som operationsbefalingsmand under feltforhold og skal sammen med AC indgå i et tæt samarbejde med såvel DAR Command Team som 1BDE Command Team.
Du vil overfor regimentsbefalingsmanden være ansvarlig for, at artilleriets ånd og traditioner dyrkes og opretholdes i befalingsmandskorpset, så det sikres, at der skabes en stærk identitet hos befalingsmændene i artilleriet.
Stillingen er en operativ nøglestilling og besættes tidsbegrænset i 4 år, fra 1. august 2020 til 31. juli 2024.
Medarbejderen skal selv søge efterfølgende stilling, før udløbet af den tidsbestemte stilling.
Om dig
Du er chefsergent eller seniorsergent, med minimum seks års tilfredsstilende tjeneste som seniorsergent, har ca. 20 års erfaring som befalingsmand og vurderet egnet til udnævnelse til chefsergent. Du skal have gennemført en uddannelse på uddannelsesniveau fem jf. kvalifikationsrammen for livslang læring, eller kunne afslutte et påbegyndt forløb indenfor to år (uddannelsesaftale).

Din tjeneste har overvejende været indenfor ildstøtte, hvor du har haft ansvaret for uddannelse og føring af soldater.

Din personlige autoritet er ubestridt blandt underordnede, sidestillede og overordnede, og du har viljen til at bruge den i situationsbestemt ledelse og i overensstemmelse med Regimentets og 1BDE værdier.

Du er omgængelig af natur, udviser naturlig nysgerrighed og udviser empati i forhold til personellet.

Du er i stand til at modne og udfordre befalingsmandsmændene i afdelingen og driver dermed udviklingen af afdelingens befalingsmandskorps.

Du har interesse i artilleriets historie og du formår at gå i spidsen for opretholdelse af korpsånd og traditioner.

Du har gennem din mangeårige tjeneste erhvervet et indgående kendskab til hærens samlede opgaveløsning og herunder udviklet et godt helhedssyn.

Du vil sammen med AC tegne afdelingen udadtil, hvorfor der til en samtale vil blive lagt vægt på en god kemi samt en sund og velafbalanceret personlighed.

Ved indtræden i stillinger som chefsergent, skal du have følgende kompetencer:

Føring:
• Skal kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsning.
• Skal kunne tage ansvar for og kontrollere, at enheden lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd.
• Skal kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavers enkeltdele som et led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.

Ledelse:
• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af deleelementer fra projekt- og stabsbeslutninger i egen enhed.
• Skal kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksis nære problemstillinger og strategiske beslutninger.

Uddannelse:
• Skal kunne indgå i udviklingen af underordnet og sideordnet personels faglige og personlige kompetencer ud fra enhedens uddannelses- og udviklingsbehov.
• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser og herunder bidrage til uddannelsesforløb for dansk og udenlandsk militært personel.
• Skal kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov, herunder opsøge kompetenceudvikling under vejledning fra egen samtaleleder.

Du skal forvente, at gennemføre føringsmodul I og II i den Militære Akademi uddannelse, såfremt du ikke har tilsvarende uddannelse og/eller erfaring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og du ansættes med en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og bestå den nødvendige uddannelse, for udnævnelse til chefsergent.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oskbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Dennis Nuppenau på telefon 22 70 20 08 eller mail DAR-1A-CH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Susan Hadberg på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 19. april 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

09.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent