Våben- og elektronikofficer (VEO) søges til fregatten NIELS JUEL


Våben- og elektronikofficer (VEO) søges til fregatten NIELS JUEL

Er du en erfaren og ambitiøs våben og/eller elektronik officer, der brænder for det operative miljø, og ønsker at arbejde med styring og udvikling af Forsvarets højteknologiske maritime enheder? Har du de rette ledelsesmæssige kompetencer til at indgå i skibsledelsen og stå i spidsen for en division bestående af professionelle og højt kvalificerede fagspecialister? Så kan du blive våben- og elektronikofficer om bord i fregatten NIELS JUEL.
Om os
Fregatten NIELS JUEL har et varieret aktivitetsmønster med fokus på at opbygge og vedligeholde vores indsættelsesevne mhp. at kunne anvende den betydelige sømilitære kapacitet fregatten udgør. Besætningens kompetencer er opbygget over flere år, og er blevet afprøvet under skarpe indsættelser, krævende NATO øvelser og i forbindelse med støtte til den nationale opgaveløsning.
NIELS JUEL har bl.a. gennemført det engelske certificeringsforløb FOST i 2017, været flagskib for den ene af NATOs stående flådestyrker det 1. halvår af 2018, og senest været indsat i en Fransk hangarskibsgruppe under operation Clemenceau i 2019.
Der ligger en række spændende opgaver foran os i 2020. Vi planlægger bl.a. at deltage i en række internationale øvelser, gennemføre nationalt prioriterede opgaver, og er derudover på beredskab til at indgå i Internationale missioner.

Fregatten NIELS JUEL er som en del af IVER klassen blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi. Fregatterne kan derfor løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt. Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver. Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Initiativ, professionalisme, og fleksibilitet er nøgleord i vores hverdag. Fregatten NIELS JUEL består derfor af en yderst professionel og sammentømret besætning, der med ildhu løser enhver stillet opgave.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad Søværnet kan.

Fregatten NIELS JUEL har basehavn i Korsør, hvor du vil få fast tjenested.
Om stillingen
Som våben- og elektronikofficer bliver du en del af skibsledelsen og er divisionsofficer for våben- og elektronikdivisionen, der består af to sektioner med primært fagudlærte medarbejdere. De to sektioner omfatter både ledere, mellemledere og menige og tæller mere end 20 medarbejdere, beskæftiget med våbentekniske forhold samt forhold vedrørende elektronik-, sensor-, data-, netværks- og kommunikation. Endeligt har våben- og elektronikofficeren det sikkerhedsorganisatoriske ansvar for IT-sikkerheden ombord.

Våben- og elektronikofficeren er den primære ansvarlige for, at NIELS JUEL optræder kampklar i alle faser af den operative opgaveløsning, hvor du bliver en vigtig sparringspartner og teknisk rådgiver for chefen. Fregattens kampevne afhænger af, at der er et samspil mellem it, sensor- og våbensystemer samt personelbetjening af systemerne og de indarbejdede drifts – og træningsprocedurer. Det bliver din opgave at sikre dette samspil.

Som våben- og elektronikofficer skal du derfor kunne holde mange bolde i luften og være fremsynet og udviklingsorienteret. Du er derfor altid velforberedt, men samtidig omstillingsparat og klar til at iværksætte alternative planer eller løsninger. Det er vigtigt, at du ikke er fastlåst i dine egne ideer, men forstår at anvende dine medarbejdere i forbindelse med dine beslutninger og dispositioner. Du bliver derfor en bærende del af skibets beslutningskraft med fokus på opgave, organisation og ordentlighed

Som en del af skibsledelsen bliver du pålagt en række administrative opgaver, og du har et personaleansvar over for våben- og elektronikdivisionen. Det er afgørende, at du udviser synlig og anerkendende ledelse med stor fokus på samarbejde, uddelegering og effektivitet i din division. Det forventes endvidere, at du inddrager dine kollegaer i skibsledelsen, samt at du leder og styrer gennem dine underlagte ledere og mellemledere.

Fregatten NIELS JUEL kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine ambitioner.
Om dig
Du er våben og elektronik officer fra Søværnet, og du har enten gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT I/L) eller lignende kvalifikation. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som kan realkompetenceudnævnes eller indgå uddannelsesaftale ved tiltrædelse af stillingen. Det er en fordel hvis du har erfaring fra enten ABSL/IVER-kl.

Du har gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at gå i samme retning. Ikke kun i divisionen, men også på tværs i enheden. Det forventes at du kan holde opgave, organisation og ordentlighed i fokus og heraf bidrage til et højt fagligt og helhedsorienteret niveau.

Du skal besidde udviklingspotentiale og kunne holde hovedet koldt i pressede situationer, hvor rettidig planlægning og koordination skal være et kontinuerligt fokus. Du skal derfor have gennemslagskraft, ressourcebevidsthed og helhedsorientering, som du aktivt bruger til at udstikke rammer, motivere og skabe forståelse for opgaven. Kort sagt, du skal få dine medarbejdere til at trække i samme retning med fokus på sikkerhed og kvalitet i opgaveløsningen.

Du skal kunne beherske dynamikken imellem den tekniske styring og den operative effekt. Forståelsen af den tekniske og taktiske sammenhængskraft er derfor essentiel for, hvordan du prioriterer de operative konsekvenser som følge af teknisk drift og vedligehold. Du skal konkret kunne minimere den operative konsekvens ved at anbefale alternative løsningsforslag og kapabilitetsorienterede handlemuligheder.

Du skal besidde udviklingspotentiale og vedholdenhed, ligesom du skal kunne arbejde i højt tempo og samtidig bevare overblikket. Du er stabil og ønsker en længere periode om bord i NIELS JUEL, og du er klar til at påtage dig en substantiel rolle i fregattens videre udvikling. Et ledelsesperspektiv som samtidig kræver et stort fokus på fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling.

Det er afgørende, at du med dine nærmeste er afklaret med, at stillingen indebærer et dynamisk aktivitetsprogram, som bl.a. omfatter periodevis fravær fra hjemmet og til tider en høj arbejdslastning.

Derudover forventer vi at du:
• gennem tidligere tjeneste har erfaring inden for våben- og elektronikområdet
• har kendskab med SAP, IETDS, IT-sikkerhed, Remedy og KESDH

Det er ønskeligt at du har erfaring:
• fra FOST/DOST
• som VTO- og/eller EKO om bord i ABSL/IVER-kl.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos nuværende Våben- og Elektronikofficer – KL Jannick Lyngsøe på telefon 72 85 43 55 eller mail: 2E-NIJU-VEO@fiin.dk. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. april, eller snarest mulig herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

11.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent