Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn søger Ordonnans til tjeneste i Kongeskibet DANNEBROG


Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn søger Ordonnans til tjeneste i Kongeskibet DANNEBROG

Konstabelstilling, hvor evnen til at kunne omstille sig til enhver tid til søs om bord i Kongeskibet – ligesom evnen til at kunne gøre administrativ tjeneste på land i Det Gule Palæ er helt afgørende, er ledig. Jobbet bestrides i ganske særlige miljøer til søs og på land, med undertiden stærk eksponering.
Om os
Kongeskibet DANNEBROG tjener som officiel og privat residens og bolig for Regenten samt medlemmer af Den Kongelige Familie, når de er på togt, eller anden sejlads i hjemlige farvande eller i udlandet. Kongeskibet er en enhed, hvor søværnets traditionsrige normer holdes i hævd, hvilket den daglige tjeneste bærer præg af. DANNEBROG er en sæsonudrustet enhed, og er sejladsmæssigt operativ fra ultimo marts til primo oktober.

Viften af opgaver for skibet og dets besætning spænder meget bredt med primær fokus på, at skibet fungerer som en sejlende enhed, der under alle forhold skal understøtte skibets opgaver som platform for Den Kongelige Familie - bl.a. i fm. ceremonielle handlinger, repræsentation, bespisning og underbringelse af kongelige personer, gæster i øvrigt og tilhørende følge. Hertil kommer klassiske sømilitære opgaver som f.eks. søredningsopgaver, farvandsovervågning o. l.

Jagtkaptajnen og ordonnansen forretter tjeneste ved Hoffet i Det Gule Palæ i København primært uden for skibets sejlsæson. Hoffet er fra gammel tid betegnelsen for den kongelige families husholdning og administration og her har Jagtkaptajnen en række ansvarsområder som ordonnansen understøtter.
Om stillingen
Om bord i sommerhalvåret indgår du i dæksbesætningen sammen med skibets værnepligtige. Din rolle er imidlertid udvidet med baggrund i din erfaring og din særlige stilling, og derfor rækker tjenesten i retning af bl.a. særlige sømandsmæssige opgaver som f.eks. fast fører på gummibåd, fast rorgænger og andre særlige opgaver på dækket. Det forventes ligeledes, at du kan fungere som foregangsmand blandt dine værnepligtige kollegaer – såvel fagligt, men også kan gå forrest som en god rollemodel blandt skibskammerater.

Skibets sejladsprogram er meget varieret hen over sommersæsonen, med togter, iblandt på op til halvanden måneds varighed med fravær fra hjemmet. Det forventes, at alle i besætningen er særdeles fleksible, og omstillingsparate til ethvert tidspunkt og i enhver henseende. Sejladsmønsteret samt muligheden for frihedsafvikling i denne periode afhænger af Kongehusets program for det enkelte år. Som udgangspunkt skal man ikke påregne at holde længere tid fri i denne periode. (Ferieperioder planlægges udenfor sejladsperioder).

I vinterhalvåret forrettes tjeneste i Det Gule Palæ efter Jagtkaptajnens bestemmelse. I funktionen som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn arbejder denne tæt sammen med Hoffet, og med Adjudantstaben og din tjeneste understøtte dette arbejde såvel som tjenesten omfatter administrativ tjeneste, men du indgår også i visse arbejdsmæssige sammenhænge med personalet fra Hoffet.
Opgaverne omfatter bl.a.

• Chauffør opgaver
• Sagsbehandling ifm. Udarbejdelse af skrivelser & reskripter
• Bindeled mellem Det Gule Palæ & Kongeskibet Dannebrog
• Ekstra hånd ved kongehusets kontorbetjente
• Bistår ved større arrangementer i kongehuset
• Til rådighed for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab , i forbindelse med audiensafholdelse, kørsel, m.m.
• Myndighedsbehandlende for flag på slotte & palæer
• Medlemsadministrator for Dannebrogsforeningen
Om dig
Det er helt afgørende, at du trives med livet til søs, i meget tæt kontakt med alle i besætningen og du skal stortrives med at omgås andre unge mennesker. En meget stor del af dit arbejde består i at varetage særlige praktiske (ofte sømandsmæssige) opgaver om bord, med et ofte stort og selvstændigt ansvar til følge.
Du indgår i skibets vagt- og arbejdsrutiner, men har derudover ofte stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din egen arbejdsdag.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – i udrustningsperioden til tider med kort varsel.

I vinterhalvåret i Det Gule Palæ er det vigtigt, at du:

• støtter Jagtkaptajnen i hans daglige virke og præsenterer Søværnet på værdig vis.
• fungerer som bindeled mellem Dannebrog & Det Gule Palæ.
• er med til at værne om Kongehuset og Dannebrogs traditioner.
• giver en hjælpende hånd til havnetjenesten, primært i forbindelse med sejlads af vinterchalup.

Stillingen på Dannebrog såvel som i Det Gule Palæ kræver, at du er i besiddelse af følgende kompetencer:

• Faglighed
• Præsentabel og socialt anlagt
• Situationsfornemmelse og gode samarbejdsevner
• Kommunikation
• Udvikling af andre
• Ressourcebevidsthed og planlægning
• Initiativ og fleksibilitet
• Helhedsorientering
• IT kunnen

Kurser der skal gennemføres

NEED TO
• Demars:
Grunduddannelse
Grunduddannelse, Egen Rejse & Egen tid
Rejsestyring
Slutbruger Myndighedsbehandling
Arbejdstidsadministration

• Terminal Area Security Officer (TASO)

NICE TO
• Køreteknisk uddannelse ved politiet med henblik på gennemførsel af VIP & kortege kørsel
• Skibsdykker uddannelse


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chefen for DANNEBROG, Kommandør Peter Schinkel Stamp, telefon: 40100414

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved
Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. marts 2020, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2020

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 1. Eskadre
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har

1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi, der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed, der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

17.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent