Rådighedsstillinger - To Efterretningsofficerer af Reserven ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør


Rådighedsstillinger - To efterretningsofficerer af reserven ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør

Har du maritim indsigt, kan du bevare det operative overblik i komplekse situationer og har du mod på nye udfordringer? Så er du måske vores nye efterretningsofficer af reserven i Søværnets Efterretningselement (SVK N32) ved Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) i Korsør.
Om os
SEE er en del af Operationssektionen (i daglig tale N3) i Søværnskommandoen (SVK).
SEE står for koordineringen af den maritime efterretningsvirksomhed i Søværnet.

SVK N3 har bl.a. ansvaret for den taktiske træning af Søværnets enheder. Endvidere kan SVK N3, eller dele heraf udsendes enten som enkeltmand eller som operativ føringsenhed – endda med meget kort varsel. Vi har op til ca. 80 sejldage på et normalt år uden udsendelser, hertil kommer div. øvelseskonferencer, seminarer o.l. i både ind- og udland.

Der er travlt ved SVK N3. Sagerne er tit nye og forskellige, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi er gode til at hjælpe hinanden, når der er behov.

Vi er en socialt anlagt myndighed, og vi påskønner nye medarbejdere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle såvel det faglige som det sociale liv. Vi tilstræber at have en fleksibilitet for så vidt angår møde- og arbejdstider under skyldig hensyntagen til opgaveløsningen.

Du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, teamwork og medindflydelse.

Vi lægger stor vægt på, at vores reservister indgår på lige fod i dette fællesskab.
Om stillingen
Som reserveofficer i Søværnskommandoens Operationssektion får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver. Afhængig af hvor meget tid du kan afsætte til Søværnet, vil du kunne bibeholde eller generhverve nogle af dine formelle kompetencer.

Træning i din designeringsfunktion som reserveofficer, kan eksempelvis ske om bord i de sejlende enheder, under øvelser, eller inden for taktisk maritim efterretning.
Om dig
Du er erfaren premierløjtnant og gerne med sømilitær baggrund. Det er dog ikke et krav, da SVK N3 vil sikre en passende sidemandsoplæring og omskoling til et sømilitært miljø. Ligeledes er kendskab til efterretningsarbejde eller kampinformation en fordel.

Du kan holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket, og herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for efterretningsområdet. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Du har gode analytiske evner, et godt helhedssyn og kan formidle tilfredsstillende på skrift og i tale på både dansk og engelsk.

Du har flair for computersystemer, og kan sætte dig ind i nyt stof på kort tid.

Stillingen indebærer muligheden for udsendelser til internationale operationer og styrker samt øvelser med et relativt kort varsel. Du skal derfor være i besiddelse af blåt bevis allerede ved ansættelse i stillingen, ligesom du skal være parat til udsendelse efter tiltrædelse.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.
Du bliver ansat med samme grad af reserven som du havde, da du forlod Forsvaret.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

I tilfælde af, at du udsendes i international mission eller bliver tilbudt at varetage en fastansat officers stilling eller projekt-/opgaver i den faste struktur for en kortere afgrænset periode, vil du blive ansat på en tidsbegrænset kontrakt i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Søværnets Efterretningselement (N32), orlogskaptajn Søren Spodsberg på telefon 72 85 30 30 eller mail: fko-sv-n3201@mil.dk. Du kan også kontakte chefen for Operationssektionen, kommandørkaptajn Jens Kristian Terp Petersen på telefon 72 85 30 02 eller mail: fko-sv-chn3@mil.dk.

Alternativt kan henvendelse ske til orlogskaptajn Jan Niegsch, Bemandingssektionen Korsør, Søværnets Center for Administration, på telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020.
Samtalerne forventes gennemført i uge 5 og 6 2020. Stillingerne er ledig til besættelse fra 1. marts 2020, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal vi bede dig fremsende din ”ansøgning” med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Din ”ansøgning” vil i dette tilfælde blot være en kort besvarelse af nedenstående 4 spørgsmål:
1) Hvorfor vil du gerne være en del af reserven?
2) Hvilken uddannelse har du fra Forsvaret og/eller civilt?
3) Hvad har du arbejdet med siden du forlod Forsvaret?
4) Ser du dig selv primært have din designeringsfunktion, på en sejlende enhed eller ved Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3), i Korsør?

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværns-kommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

08.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent