Leder til Single Point of Contact elementet ved Flådestation Frederikshavn.


Leder til Single Point of Contact elementet ved Flådestation Frederikshavn.

Er du til alsidige og spændende dage, der aldrig er kedelige? Er du struktureret og løsningsorienteret? Vil du gerne være med til at gøre en forskel for vores sejlende enheder? Så har du nu muligheden for at søge stillingen som leder for Single Point of Contact (SPOC) elementet, ved Flådestation Frederikshavn (FLS FRH).
Om os
Pr. 1. januar 2020 oprettes FLS FRH - som en del af 3. Eskadre - og kerneopgaverne er både logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder og operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

FLS FRH består af en ledelse, et garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion; vi er i alt 57 medarbejdere. SPOC er indplaceret i Operativ Støttesektion.
Om stillingen
Du bliver leder for et element bestående af syv kompetente, primært civile medarbejdere. Du arbejder med stor grad af selvstændighed, og med frihed under ansvar. Du forestår den daglige ledelse af FLS FRH SPOC. På vegne af Søværnets enheder koordinerer du og dine medarbejdere, logistiske forhold i samarbejde med Forsvarets øvrige støttestruktur, herunder primært FVT, FDD og JMTO. SPOC opretholder et overblik over prioriterede opgaver, på vegne af Søværnets enheder. Med hensyntagen til tilgængelige ressourcer, logistisk prioritering, handlingsprogrammer mv., er SPOC med til at sikre, at de operative enheder kan bidrage til Søværnets vision og mission med størst mulig effekt.

Dit ansvarsområde vil primært være de enheder, der har basehavn i Frederikshavn, men der vil også være perioder, hvor FLS FRH er lead på f.eks. INTOPS eller øvelsesaktiviteter. Indenfor normal arbejdstid er det dine medarbejdere, der varetager de driftsmæssige opgaver, hvor du agerer som logistisk bagvagt. Uden for normal arbejdstid indgår du i tørn som flådestationens vagthavende officer; på tilkald.

SPOC tilbyder også støtte til brugere indenfor forsynings- og beholdningsstøtte, normeringer, materielintroduktion, fremsøgning af materiel, brugervejledning og teknisk tegning.

Din funktion vil betyde, at du udvikler dig til at blive en logistisk nøgleperson, og vil f.eks. give dig særdeles gode kvalifikationer i relation til at kunne varetage funktionen som logistikofficer på en af Søværnets store enheder.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har en baggrund som officer i Søværnet. Du har erfaring fra sejlende tjeneste, og har som udgangspunkt gennemgået Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L) eller relevante Videreuddannelseskurser (VUK) for M321 niveauet. Hvis du er en erfaren premierløjtnant og er bedømt egnet til næste niveau er der mulighed for ansættelse i stillingen på uddannelsesaftale.

Om du er tekniker eller taktiker er ikke afgørende. Det er dog en fordel, såfremt du i løbet af din karriere har stiftet bekendtskab med Forsvarets forsynings- og/eller vedligeholdelsessystem. Du vil blive udviklet i stillingen, men forudgående kendskab vil være en fordel. Det vil ligeledes være en fordel, såfremt du har erfaring med personaleledelse, sagsbehandling, ligesom kendskab til SAP og KESDH vil være en fordel.

Du har organisatorisk helhedsforståelse, og som menneske har du det godt med at arbejde både selvstændigt såvel som i mindre grupper og større fora. Stillingen kræver en god viden og forståelse for Søværnets virke som helhed, god dømmekraft, og at du forstår styrken ved at oprette og vedligeholde gode relationer både internt og eksternt til vores mange samarbejdspartnere.

Vi lægger vægt på, at du som leder, har en anerkendende og helhedsorienteret tilgang til ledelse og arbejder med udgangspunkt i Forsvarets Ledelsesgrundlag. Du kan udvikle og motivere dine medarbejdere, ligesom du forstår styrken ved synlig ledelse.

Du er ressourcebevidst, og det falder derfor naturligt for dig at prioritere mål og midler. Du informerer og kommunikerer klart og præcist i både skrift og tale. Du overholder aftalte deadlines samt følger systematisk op på tildelte opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du er sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og skal kunne opretholde denne clearing under hele ansættelsesforholdet.

Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der er tale om en fast stilling ved FLS FRH med fast tjenestested i Frederikshavn.

Såfremt du er udpeget til INTOPS bedes du skrive dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste chef, KL Bårdur Sandå på tlf. 2294 4525, e-mail: olsf-2100a@mil.dk eller afdelingschef OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: olsf-2000a@mil.dk.

Har du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er 25. januar 2020, og samtaler gennemføres snarest herefter.
Stillingen er til besættelse 1. februar 2020 eller snarest herefter i koordination med din nuværende chef.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket . Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.01.2020

Indrykningsdato

06.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent